اخبار

Egypt-new-capital-model

سیسی درمصر سنگاپورمیسازد

مصر و امارات متحده عربی قرار داد ساخت یک پایتخت  جدید در شرق  قاهره را امضاء کردند یک قطار برقی قرار است  این پایتخت جدید که هنوز نام آن تع...

سیاسی - تحلیلی

مذاکره هسته ایی

این اتم شکافی چیزی جز یک تله تاریخی نبود

حکومت ایران به آن هدفی که از اتمی داشتن داشت دست نیافت و در عوض از توانمندی اقتصادی افتاد و در دنیا ...

از دیگران و جراید خارجی

کاپیتان گرسیا و سردار ایرانی

باتلاق یمن عمیقتر و سهمگین تر از آنچه مینمود

سون تسو: " و بنا بر این، آنها که در جنگ ماهرند، دشمن را بمیدان خود میکشند و نه اینکه بمیدان آنها کشانده شوند." ... " شکست ناپذیری در دفاع اس...