اخبار

کردهای سوریه و نبرد کوبانه

نبرد کوبانه: نقطه چرخش جنگ در سوریه و عراق، اما؟

اهمیت  فوق العاده این دو نبرد، بیش ازآنکه به نفس این دو پیروزی استراتژیک مربوط باشد؛ که در رخداد دیر یا زود آنها و آزاد شدن مناطق مربوطه، کم...

سیاسی - تحلیلی

سلفیست شیخ

چقدر خوب بود روشنفکران ما از این شیخ سلفیست می آموختند!

اخوان المسلمین در دسامبر 2013 بعنوان یک سازمان تروریستی اعلام گردید. بازوی سیاسی آن ،حزب آزادی و عدا...

از دیگران و جراید خارجی

اعتراض به قراداد با ترکیه

قرار دادی بدتر از قرارداد دارسی

هرچند هدف این گونه قرارداد‌ها رقابت‌پذیری تولید داخل است و باید از آن‌ها حمایت کرد، نگاهی به این قرارداد، نشان می‌دهد با موافقت طرف ترکی با ...