اخبار

بخشیدن دریای خزر اولین ایران فروشی رژیم نیست

در چنین فضایی است که نام ایرانی اروندرود که بجای شط العرب که در زمان شاه رسمیت یافته بود و رژیم اسلامی آنرا مجدداً به شط العرب تغییر داد دوب...

سیاسی - تحلیلی

تحلیل روز: سه شنبه ۲۳ امرداد

در پس این بحران همه جانبه و سه بعدی، سیطره روز افزون نقدینگی و اقتصاد دلالی و سفته بازانه، میرود تا ...

از دیگران و جراید خارجی

تعلیق نیروگاه خورشیدی بخاطر تحریم

در پی تحریم های ایالات متحده در مورد ایران، ما تصمیم گرفتیم تمام فعالیت های خودمان در این کشور از جمله پروژه 600 مگاوات را متوقف کنیم. دیگو ...