اخبار

کاربُرد و درکِ مغشوش از واژه خوار گشته انقلاب!

هدف از این نوشتار تحلیل سیاسی، اجتماعی یا تاریخی این انقلابات نیست که، هم از ظرفیت صاحب این قلم خارج است و هم از ظرفیت این نوشتار بلکه منظو...

سیاسی - تحلیلی

خطر جنگ! و پروسه نمد مالی رژیم نگاهی به تنش جاری بین رژیم و آمریکا؟

ساده اندیشانه تر از این نیست که انسان هیپنوز و اسیر تعاریف قالبی و استاندارد از مفاهیمی مانند وطن و...

از دیگران و جراید خارجی

رئیس دانشگاه قاهره: رفرماسیون مذهبی مسئله مرگ و زندگی است

نظرگاه های محمد عثمان ال خویشت رئیس دانشگاه قاهره در باره اسلام و ضرورت رفرماسیون سراسری دینی در مصاحبه با الاهرم هفتگی(قاهره): به اختص...