اخبار

لیره ترکیه همراه اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط

در پس بحران کنونی ترکیه یک بحران بسیار عمیق شونده سیاسی، اقتصادی، مذهبی و قومی قرار دارد که با تغیر دولت هم حل نمیشود. حزب مذهبی اردوغان جام...

سیاسی - تحلیلی

چه انتظاری از اجلاس آستانا میرود؟

در آغاز بحث برقراری آتش بس در سوریه؛ از سه طرفِ :روسیه، ایران و ترکیه بعنوان معماران آتش بس نام برده...

از دیگران و جراید خارجی

برنامه عربستان برای سرمایه گذاری عظیم در تولید انرژی تجدید پذیر

این وزیر میگوید که کشورش برنامه سرمایه گذاریهای هنگفتی در پیش روی خود قرار داده است. عربستان سعودی برآن است تا شبکه انرژی قابل تجدید خود را ...