اخبار

همه از رژیم بخواهیم تسلیم شود!

میهن ما در شرایطی است که اگر حتی و فقط اگر و حتی آمریکا خواهان تسلیم یک جانبه ایران(بخوان رژیم) هم باشد، رژیم باید به خاطر نجات مملکت تسلیم...

سیاسی - تحلیلی

اوضاع کشور و چشم انداز آینده

اصلاح طلبان در این باره سکوت میکنند که بر فرض محال اگر به قدرت برسند با نیروی میلیونی طرفداران شاهز...

از دیگران و جراید خارجی

رئیس دانشگاه قاهره: رفرماسیون مذهبی مسئله مرگ و زندگی است

نظرگاه های محمد عثمان ال خویشت رئیس دانشگاه قاهره در باره اسلام و ضرورت رفرماسیون سراسری دینی در مصاحبه با الاهرم هفتگی(قاهره): به اختص...