اخبار

راه دور زدن تحریم نفتی به دست انداز افتاد

پس از شروع مجدد تحریمها سخنگویان و بلندگویان رژیم داد سخن دادند که ایران علیرغم تحریمها، نفت خود را خواهد فروخت. یکی از این راهها یافتن دلال...

سیاسی - تحلیلی

فقر و قحطی و رونق صادرات و قاچاق مواد غذایی

چکیده...«ولی محرکه این افزایش صادرات، ناشی از توان رقابتی کالاهای ایرانی و به مفهوم اقتصادی کلمه نیس...

از دیگران و جراید خارجی

من هم شکنجه شدم!

نااباید خطاب به خودمان یعنی مردم رنج کشیده ایران بگوییم : شکنجه بس است. اعدام بس است . مرگ بس است. ما عدالت میخواهیم و انرا با مبارزات بی ام...