اخبار

A young migrant, who drowned in a failed attempt to sail to the Greek island of Kos, lies on the shore in the Turkish coastal town of Bodrum

چهره مرگ! میان پرده دیگری اززندگی من

از تلخی سرنوشت، من یکی از آنهایی هستم که چنین لحظاتی را دیده ام. نه تنها قیافه مهیب مرگ بلکه زنده بگور شدن در دخمه ایی در سرمای زیر صفردرجه ...

سیاسی - تحلیلی

جعفری

زوال استبداد دینی آغاز گشته است

محافل اقتدار گرا از ماهها پیش در تلاش برای موازی سازی در برابر اصلاح طلبان که در چهار چوبِ "حزب اتحا...

از دیگران و جراید خارجی

هاشمی

معمای بغرنجِ هاشمی ستیزی

هاشمی رفسخنانی اگر فقط  بعنوان مدعی قدرت مانند دیگر مدعیان وارد صحنه شده بود و نه مدعی حقوق مردم، بسیاری از همین آستانبوسان حکومتی امروز در ...