اخبار

ریحانه

اعدام ریحانه جباری تحقیر وجدان جامعه ما بود

چکیده ... ولی ما وجدان بیدار این جامعه به فلاکت افتاده در همان حال که در حرف از جنایت رژیم میگوئیم و او را نفرین میکنیم، درعمل با دفاع از آم...

سیاسی - تحلیلی

vladimir-1

پوتین دنیا را تهدید میکند!

روسیه میخواهد موازنه مبتنی بر قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی ( مبتنی بر نیروی انسانی طرازنوین و اقشار و ط...

از دیگران و جراید خارجی

Iraq's new Defence Minister Khaled al-Obeidi speaks to officers at the Defence Ministry in Baghdad

Uphill struggle for new Iraqi defence chief al-Obeidi

Members of the US-led coalition against ISIS will meet in Kuwait on October 27 for talks on fighting tackling violent extremism. Officials f...