اخبار

Abdolah Ojalan

نقش ژئو استراتژیک* کردها در تحولات جاری منطقه

 تصور اینکه که سُنیها و شیعیان عراق که ویروس سخت جان مذهب زدگی فرقه گرایانه تا عمق اجتماع آنان ریشه دوانیده است بتوانند در چهار چوب تفاهم و ...

سیاسی - تحلیلی

Arvand Rood

دردام ملی نمایی قلابی رژیم نیفتیم

اینک با روی کار آمدن شخص دیگری غیر از آنکه مورد اطمینان و انتظار رهبری ایران است، بنظر میرسد، یکبار ...

از دیگران و جراید خارجی

A currency exchange dealer counts U.S. dollar banknotes for a client at a shop in northern Tehran

Iran counts $22 billion in forex abuses under Ahmadinejad

“Huge amounts of currency at a prime exchange rate was given to importers who, after investigation, it became clear that some of them ar...