اخبار

کارنامه سازی صلح طلبی برای حاج قاسم شیاد

حاج قاسم ماموریت صلح نداشت بلکه مامور بود تا به هر قیمت شده جنبش اعتراضی مردم عراق و لبنان را سرکوب کند. کما اینکه تک تیراندازان وابسته و ت...

سیاسی - تحلیلی

حقیقت گریزی و اصرار بر اشتباه تا مرز خیانت ملی

گفتمان اسلام سیاسی با چنان تهاجمی وارد منطقه شد که بسیاری از نیروهای سکولار مخالف آن هم مجبور شدند ...

از دیگران و جراید خارجی

پروواکاسیون درجنگی اسیمیتریک

من تردید ندارم اگر رژیم ایران روزی به ساخت سلاح اتمی موفق شود موشکهای مسلح به کلاهک اتمی خود را در مناطق پر جمعیت قرار کشور خواهد داد تا «...