اخبار

LB Vladimir Puten og Xi Jinping

پولهای به روسیه رفته بازنمیگردند

نویسنده در پایان اضافه میکند که ممکن است گفته شود که بهتر است همه آن سهام و آن اوراق قرضه دولتی را بفروشیم و از بازار روسیه خارج شویم. خود و...

سیاسی - تحلیلی

IRAQ-UNREST

داعش، جز اسلامِِ سیاسیِ درگیربا چالش و محتضر نیست

داعش پدیده دوران احتضار اسلام سیاسی است و در آن شرایط تاریخی ظهور یافته است که گفتمان و پیام آن قدرت...

از دیگران و جراید خارجی

11

بهارعربی، بیداری اسلامی یا بیداری ضد اسلامیستی

ترکیب ائتلاف مورد فوق؛ آن فصل مشترک تاریخی و نقطه عطف تحول آفرینی است که  با پل زدن  بر روی تفاوتهای گفتمانی سیاسی/اجتماعی، ایدئو لوژیک و پد...