اخبار

عنوان «شیاد» برای حاج قاسم پاسدار اغراق نیست!

حاج قاسم فکر کرده بود با رسانه ای کردن چنان تصمیمات ساخته شده ای و تزریق سریع آن به رسانه های تشنه خبر، جنبش اعتراضی را با هزینه کم ترساند...

سیاسی - تحلیلی

فرقه گرایی (سکتاریانیسم) در عرصه سیاسی

اینها فاقد هرگونه ایدئولوژی، چه دینی چه غیر دینی هستند. خدای اینها همان منابع غارتی میباشد که با ان...

از دیگران و جراید خارجی

نامزد نخست وزیر لبنان معرفی شد! حالا چه؟

 بنابراین، چندان مهم نیست که اساساً چه کسی نخست وزیر میشود، این، بُعد نمادین و صوری مسئله است، بعُد واقعی اینست که، جنبش خیابانی راضی ...