اخبار

جنبه های شگفت انگیز انقلاب سودان

یک ویژگی بسیار مهم دیگر انقلاب سودان که آن را از جریانات بهار عربی موج نخست متمایز می سازد این است که اگر انقلابات آن بهار، همگی جنبش های ...

سیاسی - تحلیلی

موج دوم بهار عربی ژرف تر از موج نخست خواهد بود

بازندگان موج دوم بهار عربی؛ ترکیه، قطر، روسیه و ایران میباشند. ایران در سالهای گذشته صد ها میلیون ...

از دیگران و جراید خارجی

معترضین سودان خواهان تغییرات مشروع هستند

یادداشت تحلیلی جامع زیر از الاهرام (مصر) در باره تحولات اخیر سودان است. این یادداشت جامعترین تصویری می باشد که تا کنون از آرایش نیروهای تح...