اخبار

iraq

عراق بکدام سوی میرود:۶

امروزه پس از قریب سه دهه، هم گفتمان رزمجویانه چپ از سرزندگی و زایایی افتاده است و هم گفتمان اسلامی انقلابی.  بنا براین، در غیاب احزاب سیاسی ...

سیاسی - تحلیلی

Election Libya

سازو کار انتخاباتی و سیاست زدگی درکشورهای جهان سوم:۲

بر این مبنا همه پرسی فروردین ۵۸ “جمهور اسلامی: آری یا نه؟” که بیش از ۹۰% مردم در آن شرکت کردند و ب...

از دیگران و جراید خارجی

Africa

US military Africa chief: Chaos in Libya is destabilizing the region

Asharq Al-Awsat speaks to the head of the US armed forces’ African Command about Libya, Somalia, and American military operations in North A...