دلار ۱

« همه صرافند ولی فقط خریدار دلار نه فروشنده آن

No Comments

Leave a Reply