شاه ۵

« اعترافاتی نه از ترس اعدام یا زیر شکنجه! بلکه ناشی از تعهد و جسارت اخلاقی

No Comments

Leave a Reply