سعید طوسی

« عجب مدار ز این قومِ لواط بازِِ لواطگر، ای دوست!

No Comments

Leave a Reply