کاریکاتور-تورم-۳

« چپاول ارزی را رها کنید! اَبَر چپاول جای دیگر است

No Comments

Leave a Reply