توافق تاریخی سلفیستها و سکولارهای مصر

Share Button

Yunis Makhiun

حزب سلفیست النور و جبهه نجات ملی روی نشکیل دولت وحدت به توافق رسیدند.
جرب النور سلفیست و “جبهه نجات ملی” با صدور بیانیه ایی حاوی ۸ ماده مورد توافق برای پایان دادن به بحران سیاسی توافق کردند.
در پایان نشست سران دو حزب بیانیه ایی صادر که در آن گفته میشود: “حصول این توافقنامه هنگامی اعلام میشود که هر دو حرب به این نتیچه رسیده اند که اوضاع سیاسی بنحو هشدار دهنده ایی در حال وخیم شدن است. هدف این توافق ۸ ماده ایی حراست از منافع عموم و پایان دادن به خونریزی در آینده است”

مواد ۸ گانه مورد توافق بقرار زیر هستند:
ماده ۱ ـ تشکیل یک دولت وحدت ( منظور تشکیل دولت با شرکت احزاب عمده از گرایشهای مختلف است ـ ح ت)
ماده ۲ ـ تشکیل یک کمیته ایی برای تغیر و تعدیل مواد مورد اختلاف قانون اساسی.
ماده ۳ ـ بیطرف سازی ارگانها و نهادهای دولتی
ماده ۴ ـ انتصاب یک دادستان کل جدید.
ماده ۵ ـ تشکیل یک کمیته حقوقی برای تحقبق روی خشونت های روزهای اخیر.
ماده ۶ ـ حصول اجماع بین احزاب، تا کشور را از سلطه یک جریان یا گروه خاص بر روی زندگی سیاسی باز دارند.
ماده ۷ ـ نفی هرگونه توسل به خشونت و تخریب اموال عمومی و احترام گذاری به اعتراضات و تظاهرات مسالمت جویانه.
ماده ۸ ـ بنیاد گذاری معیاری برای رفتار سیاسی که بر اساس آن همه احزاب به بحث های جدلی ستیزه جویانه بین خود روی ایماژهای سیاسی همدیگر پایان دهند.( منظور پایان دادن به بند کردن به مبانی اعتقادی و ایدئولوژیک همدیگر و انتقال بحث روی موضوعات اجرایی و مدیریتی است)
پایان گزارش اهرام آن لاین
//////////////////////////////////////////
من در روزهای آینده یاداشتی بر این توافق مهم برای مصر و فرا تر از مصر با توجه به استقبال یا عدم استقبال سایر نیروهای سیاسی مصر مینویسم.
ولی بعنوان کوتاهترین کامنت خود میتوانم بگویم: زنده باد سلفیستهای قشری مصر که هم از لیبرالهای ما، ناسیونالیستهای مصدقی ما، چپهای رنگا رنگ ما، اصلاح طلبان و سبز های ما قرنی جلو تر هستند و حرکت میکنند. تصور یک چنین توافقی در مملکت ما یک توهم است.
این عکس مُرسی و مرکل صدر اعظم آلمان را هم ببینید و با امتناع سید خندان ما از دست دادن با مادام اولبرایت و موارد متعدد دیگر از سوی احمدی نژاد مقایسه کنید. من فکر نمیکنم خاتمی و احمدی ذره ایی از آن اصالت دین داری مُرسی را هم بهره داشته باشند.
مُرسی مرکل
ح تبریزیان

No Comments