رکورد چاپ اسکناس توسط بهمنی

Share Button

در حالیکه رکود اقتصادی، اقتصاد ممکت را زمینگیر کرده است، دولت و بانک مرکزی با چاپ اسکناس به  دسترنج و اندوخته ملت چنگ انداخته و بهای آنرا با اسکناسهای بی پشتوانه میپردازند

گزارشی از «خبر آنلاین»

در حتالیکهبهمنی رکورد دار چاپ اسکناس درایران / انتشار ۱۳هزار میلیارد تومان پول طی ۳۳ ماه

اقتصاد > بازار مالی  – مقایسه عملکرد چهار رئیس کل بانک مرکزی در انتشار اسکناس و ضرب سکه در ایران، بهمنی را رکورد دار نشان می دهد. 

چاپ اسکناسعلی پاکزاد: رشد حجم نقدینگی در سالهای اخیر یکی از دلایل بروز بحران تورمی بود که البته دولت مدعی است توانسته است در سال ۸۹ آنرا مهار کند البته این مهار به قیمت اجرای سیاستهای انقباضی سنگین در ارایه تسهیلات به بخش های مولد اقتصادی کشور صورت گرفته، تنها نتیجه اش افزایش حجم نقدینگی سرگردان، رشد سپرده های بلند مدت و افزایش هزینه های سیستم بانکی بوده است.

انشار اسکناس با تکیه بر رشد اقتصادی و افزایش مبادلات می تواند متضمن رشد فعالیت های اقتصادی باشد اما در صورتی که این تعادل بین میزان فعالیت های مولد اقتصادی و حجم نقدینگی وجود نداشته باشد در عمل اقتصاد از تعادل خارج و دچار شرایط تورمی خواهد شد که یکی از نتایج آن کاهش ارزش پول ملی است.

اما به نظر می رسد در سالهای اخیر مدیران پولی کشور کمتر به این نکته توجه کرده و بیش از آنکه به تعادل بین بخش های مختلف فضای پولی کشور توجه کنند برای جبران کسری روز افزون بودجه دولت به چاپ اسکناس و ضرب سکه روی اور شده اند.

نگاهی به امارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی سالهای ۷۷ تا ۸۹ اگر مقایسه بین دوره فعالیت آخرین چهار رئیس کل بانک مرکزی داشته باشیم می بینیم محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی رکورد دار چاپ اسکناس و ضرب سکه بوده است، بر اساس آمارهای منتشر شده از ۳۳ ماهه نخست فعالیت محمود بهمنی از نیمه نخست سال ۸۷ تا آذرماه سال ۸۹ حجم اسکناس و سکه ای که توسط بانک مرکزی عرضه شده است معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است رقمی بیش از سر جمع کل اسکناس و سکه منتشر شده توسط سه رئیس قبلی طی یک دوره ۱۰ ساله.

این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی طی دوره فعالیت در امارهای رسمی نامشخص است زیرا دقیقا از زمان تصدی وی انتشار نرخ رشد اقتصادی از گزارشات رسمی بانک مرکزی محو و متوقف شده و تنها منابعی که طی این دوره منبع نرخ رشد اقتصادی بوده اند نامه ای از هیات اعزامی صندوق بین المللی پول بوده که در مورد نرخ ۳٫۵ درصدی رشد اقتصادی در سال ۸۸ اظهار نظر کرده اند و البته مقاله ای هم بوده که حسین قضاویی قائم مقام وی به عنوان یک کارشناس جهت ارایه به یک همایش نوشته است. آخرین رقم منتشر شده در گزارشات رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رد اقتصادی به نیمه اول سال ۸۷ باز می گردد که مربوط به زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی است و بعد از ان تا امروز هیچ یک از گزارشات رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی رقمی ارایه نداده اند. برآوردها از رشد اقتصادی سال ۹۰ رقمی معادل صفر است که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده است و در نامه ای که توسط بانک مرکزی به نقل از یک هیات صندوق بین المللی پول کرده هیچ اشاره ای به رشد سال ۸۹ نشده و تنها در مورد نرخ ۳٫۵ درصدی سال ۸۸ اظهار نظر شده است.

در کنار رکود انتشار اسکناس می بینیم در دوره فعالیت محمود بهمنی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است یعنی رقمی بیش از ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی که توسط منابع بین المللی برآورد شده است.

این ارقام اگر در کنار حجم نقدینگی در اقتصاد ایران قرار گیرد نشان می دهد که سهم اسکناس در نقدینگی کشور دوباره در سالهای ۸۷ به بعد از مرز یک درصد گذشته است و نکته جالب آنکه در دوره فعالیت ۳۳ ماهه محمود بهمنی(دوره ای که در مورد ان گزارشات رسمی بانک مرکزی منتشر شده است) معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است و مقایسه این دوره با دوره های قبلی نشان می دهد تنها در دوره ریاست ابراهیم شیبانی است که معادل همین رقم به نقدینگی کشور افزوده شده است که البته طی زمانی حدود ۵۴ ماه (چهار سال و نیم) و طی این دوره متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور حدود ۶٫۱ درصد بوده است.

میزان انتشار پول

 

 

No Comments