کامنتی بر خبری زیست محیطی

Share Button

.در یاداشتی مندرج در سایت ایلنا گزارشی از آلوده شدن خلیج فارس داده شده بود که کامنت زیر را بر آن همراه با لینک مقاله ذیلاً می آورم
************
در آنروز ها که اتحاد شوروی با فرستادن یوری گاگارین به فضا و آزمایش های پی درپی موفقیت آمیز موشکی و انواع سلاحهای هسته ایی سعی داشت خود را بعنوان پیشگام توسعه صنعتی به جهانیان قالب کند، سراسر سرزمین پهناور امپراطوری روسیه را به زباله دان اقتصادی بیمار تبدیل کرده بود. نسل ها و نسلها باید هزییه سنگینی را برای توسعه ایی میپرداخت که هرگز واقیعت نداشت و در عمل جز پیشرفت های صوری و نمایشی به قصد اغفال اذهان ساده مردم و به قیمت تخریب محیط زیستی که، شاید هزاران سال زمان و صدها نسل هزینه میبرد تا جبران شود. برای گند زدایی از دزیای بالتیک که به فاضل آب و زباله دان اتمی، قبرستان زیر دریائی ها و رزمناوهای اتمی و غیر اتمی و فاضل آب موسسات صنعتی شیمیایی و غیر شیمیایی و زباله اتمی تبدیل شده است تمام منابع روسیه امروز و کوشش صدها نسل آینده کفات نمیکند. دریاچه خشک شده بایکال را دیگر نمیتوان زنده کرد و تالاب های نابود شده سیبری را که بعلت محو جنگلها و دست کاریهای ضد زیست محیطی نابود شده یا رو به نابودی اند را به آسانی نمیتوان نجات داد. در باره ظلم دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به طبیعت، بیشتر از امروز، آیندگان خواهند گفت. ولی دردناک اینست که کشور ما با مدیریت آقای خامنه ای و رئیس جمهور برگزیده اش، بسویی میرود که در زمینه جنایت زیست محیطی روی دست عظمت طلبان ساقط شده امپراطوری کمونیسم خواهد زد.
نابودی اراضی جنگلی شمال،خبری تازه نیست، تبدیل مراتع و چراگاه ها به بایرکاریهای کم باز ده نکته تازه ایی نیست، آلوده کردن دریای خزر و دریاچه رضائیه نیز خبری تازه نست ولی حال سایت ایلنا خبر از آلودگی وسیع خلیج فارس میدهد. و این ارث شومی خواهد بود که این نظام در کنار سایر نکبت ها برای مردم و سرزمین ما از خود بجای خواهد گذارد.

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=196833

No Comments