دیو استبداد دینی را میتوان سه شقه کرد!

Share Button

در فردای این چالشگریها؛ احمدی نژاد  میتواند  علیرغم همه پیشینه نا مطلوب خویش مانند “بارباس” قطاع الطریق همراه مسیح  بصلیب کشیده شده و آن قهرمانی باشد که؛ با در افتادن با جبهه ایی که بطور عینی؛ “روحانی و آخوندی بودن” یکی از ویژگیها و نظامی بودن دومین ویژگی عمده آنست، از سپهر ساختار قدرت سیاسی مملکت، هم “آخوند زدایی و هم سپاه زدایی کند”. 

barabas

“Give us Barabbas!”, from The Bible and its Story Taught by One Thousand Picture Lessons, 1910

باراباس، بروایت انجیل راهزنی بود که در لحظه صلیب شدن بنحوی به مسیح پیوست و بهمین خاطر یکی از مقدسین شد

واکنش اجتمایی به کنش سیاسی

هر مکانیسم سیاسی  و مبارزتی محصول سیاسی خاص خود را دارد. جریانی که از درون یک جنبش توده ایی سربرمی آورد با جریانی که از درون یم فرایند انتخاباتی بیرون می آید؛ ساختار ها، سازمانها و موازین معین حرکتی  خاص خود را می آفریند که آنها بصورتی دیگر قابلیت کار بردی ندارند.خود را  خاصی را در جامعه ایجاد میکند.  آن اتوریته سیاسی و اجتماعی که از صندوقهای رأی کسب میشود و زیر سایه مصونیت حقوقی  با آن اتوریته ایی که در اثر جنبش اجتماعی و با نافرمانی مدنی شکل میگیرد دو روند کاملاً متفاوت ارتباط با جامعه است هرچند در بخش زیادی همپوش هستند. این یک، اتوریته انتخاباتی و قانونی و آن یک اتوریته فرماندهی گونه و رهبری گونه است. تبدیل و تسعیر یک اتوریته انتخاباتی ـ قانونی به یک اتوریته کنش آفرین جمعی و توده ایی، هم به مکانیسمهای ارتباطی خاص خود احتیاج دارد و هم به “تجربه عملی”مردم ” ی که موضوع آن حرکت جنبشی و مطالباتی هستند.

هم، یک کنش و حرکت اعتراضی توده ای برای رهبری خود اتوریته ایجاد میکند و هم، صندوق آرایی که از خود، حقوق نمایندگی یک “جمعیتی” را به شخصی واگذار میکند. در حالت اول “مردم” ممکنست  بدنبال رهبر برخوردار از اتوریته خویش، گام بگام تا به چالش کشیدن نظم مدیریتی یک مؤسسه یا کل جامعه، با دست زدن به اعتصاب و تظاهرات و بلوکه کردن راهها و خیابانها هم پیش روند ولی در حالت دوم، اتوریته کسب شده اتوریته قانونی منبعث از انتخابات است و فقط درچهار چوب آئین نامه های  معتبر و جاری حقوقی میتوان از آن استفاده کرد و صد البته به شرطی که سیستم قانونی حاکم هم درست و قانونی کار کند نه مصلحتی و گزیشی مانند نظام حقوقی جمهوری ولایی ما. رهبران بزرگ تحولات اجتماعی از درون آن جنبش نوع دوم برمیخیزند و نه از درون صندوق های رأی هرچند تحت شرایط ویژه ای این یک با آن یک میتواند  در آمیزد مانند مصدق در جریان نفت یا باریس یلتسین رئیس جمهور روسیه در جریان سرکوب نظامیان علیه گرباچف. این اتوریته رهبری نوع دوم است که ابهت و اتوریه کاریسماتیک و بسیچگرانه میسازد.

قریب دو سال است تمام دول عرب و غرب سعی دارند اپوزیسیون سوریه را جمع کنند و با رأی سران پراکنده آنان برای جنبش مردم «رهبرسازی» کنند ولی تا کنون موفق نشده اند و هزینه این ناکامی را هم؛ آنها که در میدان میجنگند و در خیابانها اعتراض میکنند میپردازند. قریب ۳۴ سال است اپوزیسیون رژیم خودمان هم در خارج کشور، جلسه پشت جلسه، کنفرانس پشت کنفرانس میگذارد و میخواهد با رأی گیری در داخل یک هیئت  محدود، بدون در نظر گرفتن وزن یا بی وزنی سیاسی آنان، یک ارگان رهبری درست کند که وظیفه اش رهبری جنبش اعتراضی مردم با ماهیت انقلابی است. در اینگونه تلاشها که غالباً با نهایت اشتیاق و صادقانه هم بکارمیروند، اِشکال کار شیوه شبه پالمانتاریستی آنست که فرایند سازمانگرانه ایی آغاز گرفته شکل میگیرد که برحسب ماهیت خود فقط در یک شرایط دموکراتیک و آزاد میتواند نقش  کارکردی داشته با شد. نباید تصور کرد که این جرینها در اروپای آزاد شکل میگیرد بلکه باید توجه داشت که پنجه اختاپوسی اطلاعات رژیم در سراسر دنیا امتداد یافته است و خود را به هر حرحتی تحمیل میکند علاوه برآن مقصد نهایی اینگونه تلاشها فضای امنیتی ـ پلیسی درون کشور باید باشد. اشکال عمده این کنفرانس گذاریها در اینست که تعداد عوامل نفوذی رژیم در آنها بیشتر از تعداد آنهایی است که واقعاً از ته دل و با آمادگی برای مایه گذاری برای یک اقدام آمده اند و تعداد آنهایی که محض سرگرم شدن یا رفع تکلیه و یا  به حاشیه نرفتن در این کنفرانسها شرکت میکنند از هردوی اینها بیشتر است.

در کارزار انتخابات جاری؛ کاندیدای دولت یعنی گروه احمدی نژاد، بالقوه از هردو نوع اتوریته پیش گفته برخوردار است. اینکه  نیت باطنی احمدی نژاد  چه هست یا چه نیست در برابر آن دینامیسم سیاسیِ که با حرکات و رفتار خود ایجاد میکند و بعداً مستقل از وی عمل خواهد کرد، نقش بسیار فرعی دارد. برآیند چنین رفتارهایی در چنین شرایط بسیار پیچیده سیاسی که مملکت با آن روبروست، مبتواند شگفتی بیآفریند بدون اینکه چنین شگفت آفرینی ای هدف اولیه محرکه آن بوده باشد.

در فردای این چالشگریها؛ احمدی نژاد  میتواند علیرغم همه پیشینه نا مطلوب خویش مانند “بارباس”* قطاع الطریق همراه مسیح  بصلیب کشیده شده و آن قهرمانی باشد که؛ با در افتادن با جبهه ایی که بطور عینی؛ “روحانی و آخوندی بودن” یکی از ویژگیها و نظامی بودن دومین ویژگی عمده آنست، از سپهر ساختار قدرت سیاسی مملکت، هم “آخوند زدایی و هم سپاه زدایی کند”. 

البته ممکنست او در این مسیر،  اقتصاد ایران را از اینهم که هست ویرانتر و سفره مردم را از نان خالی تر کند ولی حتی همین هم نه تقصیر او بلکه تقصیر آن “نظامی” است که در آن روحانیون به صرف روحانی بودن و ارتباطات حرفه و صنفی خود بر مملکت چنگ انداخته، رئیس جمهورسازی کرده و میکنند و،  مدیریت مملکت باید از مسیر حفظ منافع آنها ( روحانیون حکومتی و نظامیان مرتبط بدانان) بگذرد و هیچ اقدامی نمیتواند صورت گیرد مگر اینکه سیطره آنان را بر مملکت  مطمئن تر و محکمتر تثبیت و ماندگار کند.

در فردای این چالشگری امروز؛ احمدی نژاد میتواند یک بد بخت شکست خورده  و تحقیر شده باشد، میتواند کارش به زندان و حتی جوخه اعدام بکشد و یا… ، ولی سرنوشت چالشگریهای او هرچه باشد این چالشخوانیهای مرکز ثقل قدرت، این فرصت را برای ملت فراهم ساخته است تا ” آخوند زدایی” و ” سپاهی زدایی” از ساختار قدرت سیاسی مملکت را به یک گفتمان ملی تبدیل کند. گفتمانی در حد گفتمان مشروطه و بسی والاتر از گفتمان ملی شدن صنعت نفت. این چالشگری این فرصت را برای مردم و نیروهای دموکراتیک فراهم ساخته است تا با حرکت و مانور درست سیاسی خود، دیو استبداد  دینی را از فرق تا به دم به سه شقه سیاسی و گروهی تبدیل کرده و قدرت ضربه آنرا علیه جامعه مدنی و سیاسی کاهش دهد.

حرکت و مانور سیاسی درست در این شرایط یعنی تقویت یا تضعیف آن نیرویی که در صحنه اصلی است  ونه بدون ساز و برگ و توان رزمی به  وسط این میدان پریدن.

پایان مطلب

««««««««««««««««««««««««««««««««««««

توجهً!

آخیرین خبری که با میل رسیده. چقدر درست است نمیدانم ولی ارزش خواندن دارد و صحت آن برای من نه تنها غیر منتظره نیست بلکه از سال پیش انتظار شنیدن آنرا داشتم.

خبر از بازتاب که بعداً و سریعاً جذف شده است:

خبری که از سایت «بازتاب امروز» حذف شد: سند تقلب در انتخابات ۸۸ در اختیار احمدی‌نژاد..

سایت «بازتاب امروز» خبر داده محمود احمدی‌نژاد نواری در اختیار دارد که ثابت می‌کند رای واقعی وی در انتخابات سال ۸۸ حدود ۱۶ میلیون نفر بوده و نظام ۸ میلیون رای به نفع وی تقلب کرده است.

این سایت روز شنبه (هفتم اردیبهشت) نوشته احمدی‌نژاد در صورت رد صلاحیت اسفندیار رحیم‌مشایی٬ این نوار را که مربوط به مکالمات وی با برخی مقام‌های نظام در بامداد ۲۳ خرداد سال ۸۸ است٬ منتشر خواهد کرد.

به گزارش دیگربان، «بازتاب امروز» افزوده در این مکالمات «از طرف برخی مسئولان به احمدی‌نژاد گزارش داده می‌شود که رای واقعی وی در انتخباات سال ۸۸ حدود ۱۶میلیون است.»

آن‌طور که این سایت نوشته است در این نوار مقام‌هایی که نامی از آن‌ها برده نشده گفته‌اند: «برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود.»

«بازتاب امروز» در ادامه آورده در این نوار احمدی‌نژاد به «آن مسئولان تاکید می‌کند‌‌ همان رای واقعی وی که ۱۶میلیون است، اعلام شود و رای غیرواقعی اعلام نشود.»

این سایت می‌افزاید: «ادامه نوار٬ مربوط به تماس احمدی‌نژاد با مسئولان مختلف کشور است که در آن از آن‌ها خواسته شده، از اعلام رای غیرواقعی خودداری شده و‌‌ همان رای ۱۶میلیونی اعلام شود.»

سایت «بازتاب امروز» درباره این نوار صوتی احتمالاتی مطرح کرده که احتمال اول این است: «نوار مذکور اصالت نداشته و برای جنگ روانی علیه شورای نگهبان به آن دامن زده می‌شود.»

این سایت همچنین احتمال داده که نوار مذکور واقعیت داشته «و احمدی‌نژاد قصد دارد با بحث ۱۶ میلیون هم شورای نگهبان و نظام را متهم به تقلب کند.»

No Comments