با این حال تقلب شد و آنهم میلیونی!

Share Button

بنظر من و با محاسبه تعجب احتمالی خواننده این سطور، باید بگویم باز هم تقلب شد! باید هم این گزاره و ادعا تعجب آور بنظر رسد چون خود منهم فقط پس از بیرون آمدن از مستی ناشی اعلام پیروزی روحانی بود که به این اندیشه افتادم که خوش بینی نخستین من در باره سلامت انتخابات بیهوده بوده است. بنظر من تقلبی که صورت گرفته است نه برای ممانعت از نتیجه انتخابات بلکه برای ترمز کردن آثار روانیِ اجتماعی پیروزی بسیار شکننده و سونامی آفرین روحانی بوده است.

پیروزی

دومین گزارش ازروند انتخابات یازدهیمن دوره ریاست جمهوری

سایت کلمه کلیپی ویدئویی از راهپیمایی شبانه مردم، از زنده شدن و جان گرفتن زندگی در فضای تهران حکایت دارد. از جشن پیروزی در سایر شهرها گزارش زیاد ولی من ویدئو کلیپهای دیگر را ندیده ام.

قنوس سبز پس از ۴ سال از خاکستر سرکوب سربلند کرد تا به اقتدارگریان نهیب زند که ملت ایران از مطالبات خود دست برنداشته، نخواهد داشت و جامعه را نمیتوان بلحاظ فرهنگی، ایدئو لوژیکی و رفتاری مهندسی کرد. جامعه خمیر نیست که خداوندان قدرت بتوانند هرجورکه میخواهند آنرا مهندسی کرده بدان شکل دهند، هر جامعه ایی به تناسب قد و اندازه خویش در درون خود چنان نیروی دینامیکی دارد که قدرت مهیب و گاه انفجاری خویش را بر مستبدترین مستبدان هم تحمیل میکند. اگر راهی بروی پیشرویش بسته شود راه دیگری میابد تا چون آتشفشان سر برآورد و سینه کوه و صخره های استبداد را هرچند هم ستبر و مهیب و سنگین باشند  بشکافد تا خود را آزاد کند تا براه خود بسوی آینده و نه گذشته ادامه دهد.

آتش فشان جنبش سبز با قدرتی مهیب تر و هشداردهنده تر، از درون این دور انتخاباتِ پیش مهندسی شده سر برآورد و در پشت سر حسن روحانی، کسی که همتبار او هم نبود  سنگربندی کرد تا خاکریزی را که بنا حق و با دسیسه و تقلب در ۴ سال پیش از دست داده بود را از نو تصرف کند. خیلی زود است تا در باره نیروی جنبشی این موج جدید داوری کنیم ولی من با اعتقاد قطعی میگویم نیروی انفجاری و دینامیسم حرکتی آن با دوران کودکی ۴ سال پیشش قابل مقایسه نیست و اگر بیکباره بیگدار نزده  در امواج میلیونی به خیابانها هجوم نیاورد و نمی آورد برای اینست که آزموده تر و عقلایی تر شده است و بهمان نسبت عمق و گسترش مردمی تری هم  یافته و اقشار بیشتری از مردم را بدرون شط خروشان خود کشیده است.

بنظر من و با محاسبه تعجب احتمالی خواننده این سطور، باید بگویم باز هم تقلب شد! باید هم این گزاره و ادعا تعجب آور بنظر رسد چون خود منهم فقط پس از بیرون آمدن از مستی ناشی اعلام پیروزی  روحانی بود که به این اندیشه افتادم که خوش بینی نخستین من در باره سلامت انتخابات بیهوده بوده است. بنظر من تقلبی که صورت گرفته است نه برای ممانعت از نتیجه انتخابات بلکه برای ترمز کردن آثار روانیِ اجتماعی پیروزی بسیار شکننده وسونامی آفرین روحانی بوده است. اعلام  مثلاً آرای ۳۰ میلیونی روحانی در حکم اعلام آغاز یک انقلاب واقعی میتوانست باشد. شاید من بخاطر خوش بینی زیاده از حد در مورد میزان مشارکت ۹۰% ی* قدری راه اغراق را رفته بودم ولی در نسبت آرای ریخته شده به صندوقها دوچار کمترین اغراق گویی نشده ام  ولی اگر پیش بینی ۳۰ میلیون آراء بلحاظ ۹۰%ی نشدن مشارکت، انتظار زیادی بوده است ولی بنظر من کسب ۲۵ میلیون آراء با همین میزان مشارکت ۷۳% ی، با توجه به  پشتوانه حمایتی  ۲۵ میلیونی مجموع آرای  کروبی و موسوی در انتخابات گذشته از روحانی در این دوره و گسترش حمایت از روحانی از سوی بسیار کسانی که انتخابات ۸۸ را تحریم کرده بودند، با توجه به حمایت روحانیونی که در دوره انتخاباتی پیش صریحاً از موسوی و کروبی حمایت نکرده بودند ولی در این دوره از روحانی حمایت کردند، با توجه به حمایت صریح هاشمی رفسنجانی و خاتمی از روحانی که در انتخابات ۸۸ صراحت نداشت و با توجه به حمایت بخشی از خود  اصول گرایان  از روحانی و با توجه به آرای بالقوه شخصی خود روحانی انتظارِ کسب حد اقل ۲۵ میلیون رأی انتظاری گزافه نبوده و نیست.

بنظر من مردم  و بسیاری از فعالین سیاسی حامی روحانی در مستی و شور ناشی از پیروزی؛ نه به فکر احتمال تقلب افتادند و نه برایشان طرح مسئله مهم بود. زیرا برنده شده بودند.

اما ستاد مهندسی انتخاباتی با اعلام سریع و تا حدی غیر مترقبه پیروزی روحانی عامداً و عالماً (بنظرمن) فرصت تعقل و تفکر، روی مسئله را از مردم گرفت. من اینرا هیچ بعید نمیدانم که خود آقای روحانی هم اگر به قضیه پی برده باشد و اگر از قبل در این زمینه مصالحه ایی نکرده باشد، بخاطر اجتناب از تنش آفرینی نالازم بوده که نخواسته است قضیه را مطرح کند و چشم پوشی از چنین تقلبی هم بنظر من کاملاً جایز، قابل فهم وقابل توجیه است زیرا جامعه اکنون به آرامش نیاز دارد و از تشنج آفرینی نتیجه خوبی بدست نمی آید. ولی چشم پوشی از این تخلف احتمالی بهیچوجه بمعنای این نباید باشد که مردم و آگاهان سیاسی هم خود را به کوچه علی چپ بزنند. مردم باید بیش  ازاین به خود باوری برسند و دانستن اینکه آرای واقعی  روحانی بمراتب بیش از اینها بوده است در این رابطه بسیار مهم میباشد.

در بخش های بعدی من به آنالیز نتیجه انتخابات و پیام تاریخی آن میپردازم. بنظر من فرایند این انتخابات و نتیجه نهایی آنرا در کی بُرد و کی باخت خلاصه کردن  ساده کردن قضیه  است. دقت تحلیلگرانه به میزان آرای طرفین و بررسی آناتومیک آن واجد چنان نتیجه گیریهایی میباشد که میتواند مبنای تنظیم استراتژی راهبردی آینده جنبش آزایخواهانه مردم ما باشد. اما در یک نقطه میتوان با اکثر نظریات ابراز شده از اصول گرا گرفته تا سبز موفق بود و انهم اینست که پیروزی روحانی در درجه اول پیروزی میانه روی و تعادل بود.

* علت اصلی برآورد ۳۰ میلیونی  از آرای روحانی اینبود که فکر نمیکردم که تحریمگران  این بار هم چنین خام اندیشانه عمل کرده و باز هم  در دام دستگاه ها ی گمراه ساز رژیم بیفتند.

No Comments