سیمای دموکراسی خواهان بحرین

Share Button

من فکر میکنم ما ایرانیان ظرف این ۳۵ سال”حکومت ولایی” که من دیگر اباء دارم آنرا اسلامی،  و  بسیار کمتر از آن، آنرا جمهوری بنامم، هیچ چیز یاد  نگرفته باشیم بخوبی با “نماد و نشانه شناسی” سیاسی و اعتقادی آشنا شده ائیم. نوع حجاب و چادرو و روسری، نوع سبیل و و ریش، نوع اصلاح سر و صورت و بالاخره انداختن آن شال یا چفقه عربی که مقام معظم رهبری به سیاق جیگرکی های خیابان جمشید سابق روی شانه ای خود می آویزند، چفیه ایی که احمدی نژاد  با همه کودی خود زود فهمید و از استفاده از آن دست برداشت، بما نشان میدهد که یک فرد در کجای این سهر رنگارنگ اعتقادات دینی یا سیاسی ایستاده است. 

من از کاربرانی که این صفحه را میخوانند میخواهم باقدری فکر بگویند این عکس زیر که از تظاهر کنندگان بحرینی علیه رژیم پادشاهی آل خلیفه  گرفته شده است کمترین قرابتی با دموکراسی خواهی دارد؟ من از همین کار بران میخواهم  قضاوت کرده بگویند؛ آیا در ایران ولایت زده ما کسی جیگر و جرئت اینرا دارد که با چنین شکل و شمایلی در خیابان علیه دولت و حکومت هردو، دست به تظاهرات بزند؟ آیا این نوع تظاهرات دارای آرایش جنگی است یا آرایش مطالباتی و مدنی و دموکراسی خواهانه و مسالمت آمیز؟  توجه داشته باشیم که این تظاهرات از سوی حزب شیعه شبه حزب اللهی “الوفاق” سازمان می یابد که تا قبل تحریم انتخابات سال قبل و تحریم دیالوگ ملیف نیمی از کرسیهای پارلمانی را در اختیار داشت.

حمایت از این جریان شیعه با این رویکرد اگر ریا کاری سیاسی و سالوسی نیست پس چیست؟ اگر این گروه ” موفق شود پادشاهی آل خلیفه  را سرنگون کرده و بفرض محال به قدرت برسد، حاضر است چنین تظاهراتی را از سوی مخالقین خود تحمل کند؟

کلیپ زیر از گاردین امروز استو در این کلیپ به نقل وزیر اطلاعات بحرین گفته میشود که از هنگام شروع تظاهرات،”انقلاب مروارید” در مارس ۲۰۱۱ تا امروز ۹ پلیس کشته شده و ۷ پلیس توسط بمبهای دست ساز فقط در شنبه گذشته مجروح شده اند.

 ازسمیرا رجب، یک سخنگوی دولت میشود که پلیس توجیه شده است تحت چه شرایطی از اسلحه میتواند استفاده کند و پلیس آموزش داده شده است تا  “در استفاده از از زور در جایی که لازمست خویشتنداری بخرج دهد. ” رجب میگوید که گاز اشک آور یک سلاح مرگبار نیست و در تمام جهان از ان استفاده میشود. 

 اگر در ایران ما در یک تظاهرات ۷ پلیس با بمب دست ساز زخمی میشدند و ۱۱ پلیس کشته میشند نیتجه چه میشد؟؟ با قضاوت از کارنامه اعدامهای اخیر زاهدان و سرکوب جنبش سبز در جریان انتخابات ۸۸ خودتان داوری کنید! و با داوری منضفانه چهره رژیم را در دفاع از اسلامرگرایان شیعه یحرین که خواب استقرار رژیمی مشابه آنچه ما مردم ایراندر این  ۳۵ سال تجربه کرده ائیم برای مردم بحرین میبینند را افشاء کنید! 

این باندها، نه پیام آور و میشر دموکراسی بلکه مبشر عصر ترایکی و ضلمت استبداد هستند.

 

Bahrain

Protesters block the main street in Malkiya village as part of an anti-government demonstration. Photograph: Mahmood

Mohammed/Demotix/Corbis

“ahrain’s ministry of information has said that nine policemen have been killed since protests began, with the “pearl revolution” in March 2011. Seven policemen were hurt by a homemade bomb on Saturday.

Samira Rajab, a government spokesperson, was quoted as saying that police would have been justified in using live fire, and had exercised restraint in using “all necessary and proportionate force”. Teargas was non-lethal, and its manufacture, purchase and use by security forces was permitted worldwide, Rajab said.”

No Comments