اشکهای رهبر!

Share Button

کوتاه شعریست تقدیم به مقام معظم رهبری در توصیف اشکهایی که در عاشورای امسال ریختند و برادران در فتو شاب آنرا پرداختند! 

اشکهای رهبر!

rahbar 

شنیده ام که به رود نیل، عجیب جانوریست

که کسب روزی  با چشم اشکبار کند

به ساحل آید و دیده به آفتاب، بِروی خاک افتد

زبهر جلب مگس دیده پر ز اشک و غرق در لعاب کند

چو گشت کاسه چشمش زبهر مگس، پر از قی و اشک

بهم نهد مژه و سر بزیر آب کرده،  

جان  مگس را چو بر آتش، کباب کند.

چو اشک دیده آن حیوانست اشکِ دیده این شیخ

مرو ! به نزد وی ای بیخبر!

که او جان تو را، چو ران جوجه برآتش تیز، کباب کند!

“””””””””””””””””””””””

اصل شعر از ابولقاسم لاهوتی است که وزن  و سوژه آنرا برای توصیف اشکهای مقام معظم رهبری عاریه گرفتم.

ح تبریزیان

No Comments