با اسلام مهر ورزانه بیشتر آشنا شویم!

Share Button


از میان اِمیل های رسیده!

دانشجوی ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد در یکی از رشته های مهندسی .. به خاطر یک قوطی آبج و, بعد از ۶ روز بازداشت …. ۲۹ بار تجاوز توسط ۷ نفر … در آخر ۸۰ ضربه حد!! به نظرتان در نگاه او چه دیدم???? فقط نفرت !!!!!!!! !!!!!!! با توام ای کسی که حتی حوصله یا شعور انتشار این خبر تکراری را نداری !!!!! همین کار کوچک را میتوانی
انجام دهی???
……………..
با تمام حنجراه ام
جانم
وجودم
روحم
،بر کبریا شوریده
بر عرش کوبیده
فریاد میکشم!
ای پفیوز!
ننگت باد!
ده ها بار تجاوزبه عنف، ۸۰ ضربه شلاق، قریب یک هفته بازداشت همراه با تجاوز بخاطر نوشیدن یک قوطی آبجو!
البته شرب مسکرات اول انسان را از دین خارج میکند و انگاه تصرف به عنف او را مجاز و شرعی!

No Comments