هشدار ارتش اوکرائین به یانوکویچ به چه معناست؟

Share Button

چکیده.. بنظر من این بیانیه ارتش اوکرائین را میتوان به التیماتوم فرماندهی ارتش مصر به محمد مُرسی در مصر درجریان اعتراضات مردم به حکومت وی تشبیه کرد. اگر این بیانیه خطاب به اوپوزیسیون رژیم صادر شده بود میشد گفت که ارتش خود را برای دخالت بنفع یانوکویچ رئیس جمهورآماده کرده و به اپوزیسیون هشدار میدهد. با توجه به اینکه قبلاً ارتش اوکرائین اعلام کرده بوده است که قصد وارد شدن در سیاست را ندارد، در ساده ترین تعبیر صدور این بیانیه، تشویق مخالفین رژیم اوکرائین است که؛ مطمئن باشند ارتش بکمک نیروهای انتظامی و امنیتی و پلیس ضدشورش نخواهد آمد همان کاری که ارتش مصر هم طی دو یا سه بیانیه انجام داد که عملاً نیروهای انتظامی تحت  فرمان رئیس جمهور مصر را در برابر میلیونها تن معترض مصری، در یک رویارویی نابرابر بزیان نیروهای انتظامی تنها گذارد که معألاً به شکاف در نیروهای امنیتی و انتظامی تحت نظر وزارت کشور و پیوستن بخشی از آنان به مردم منجر شد.

Ukrainian protesters warm up themselves on the barricade during ongoing protests in Kiev, Ukraine. P

طوفانی که از کیف آغاز شده است بدانجا محدود نخواهد ماند. 

فرماندهی ارتش اوکرائین در یک بیانیه خطاب با یانوکویچ، توصیه کرد که سریعاً  گامهایی برای آرام کردن اوضاع بردارد. در این بیانیه آمده است که ادامه بحران کنونی امنیت اوکرائین را بخطر انداخته است.

بنظر من این بیانیه ارتش اوکرائین را میتوان به التیماتوم فرماندهی ارتش مصر به محمد مُرسی در مصر درجریان اعتراضات مردم به حکومت وی تشبیه کرد. اگر این بیانیه خطاب به اوپوزیسیون رژیم صادر شده بود میشد گفت که ارتش خود را برای دخالت بنفع یانوکویچ رئیس جمهورآماده کرده و به اپوزیسیون هشدار میدهد. با توجه به اینکه قبلاً ارتش اوکرائین اعلام کرده بوده است که قصد وارد شدن در سیاست را ندارد، در ساده ترین تعبیر صدور این بیانیه، تشویق مخالفین رژیم اوکرائین است که؛ مطمئن باشند ارتش بکمک نیروهای انتظامی و امنیتی و پلیس ضدشورش نخواهد آمد همان کاری که ارتش مصر هم طی دو یا سه بیانیه انجام داد که عملاً نیروهای انتظامی تحت  فرمان رئیس جمهور مصر را در برابر میلیونها تن معترض مصری، در یک رویارویی نابرابر بزیان نیروهای انتظامی تنها گذارد که معألاً به شکاف در نیروهای امنیتی و انتظامی تحت نظر وزارت کشور و پیوستن بخشی از آنان به مردم منجر شد.

در حالیکه یانوکویچ همه آن امتیازاتی را که مخالفین میخواسته اند به آنها داده است بجز استعفای خود، درخواست ارتش از او برای “برداشتن گامهای سریع برای آرام کردن اوضاع” هیچ معنایی نمیتواند جز این داشته باشد که او باید به آخرین درخواست مخالفین یعنی تسلیم استعفاء نامه خود پاسخ دهد تا اوضاع آرام شود زیرا مخالفین به کمتر از استعفای رئیس جمهور راضی نیستند.

بعید است که نیروهای انتظامی این پیام ارتش را نگیرند و از آن بعید تر اینست که نفهمند که در برابر اعتراضات مردم از حمایت ارتش برخوردار نیستند.

درسی که انقلاب درجریان کنونی اوکرائین به ما میدهد اینست، که رژیم های دیکتاتوری که میتوانند با دستکاری و مهندسی صندوق آراء غالباً از این صندوقها پیروز بیرون بیانید و قادرند با استفاده از ابزارهای دستگاههای اجرایی و منابع آنها بخش کثیر میلیونی مردم را به پای صندوقهای رأی بکشانند، در موقع چنین قیامها و یا شورشهایی بهیچوجه قادر به بخیابان کشاندن یک دهم آن نیروی رأی دهنده بخود یا نامزدهای مورد نظر خود یا برنامه های خود، در شرایط یک رویارویی جدی میدانی و خیابانی نیستند. و متقابلاً این درس را هم به اپوزیسیون یا منتقدین چنینرژیمهایی استبدادی میدهد که برنده بیرون آمدن از صندوقهای انتخاباتی بمعنی دسترسی به ماشین اقتدار دولتی و حکومتی نیست. اینرا دولت خاتمی در دو دوره ریاست جمهوری خود نشان داد و بنظر من دولت روحانی دو چندان بیشتر ناکارآمدی خود را در مقایسه با خاتمی، در برابر اعمال فشار و اقتدار تمامیت خواهان در میهن ما نشان خواهد داد.

 بنظر من، اهمیت بیانیه یا التیماتوم ارتش اوکرائین فقط به آنچه گفته شد محدود نیست. هرچند من خیلی بعید میدانم ارتش اوکرائین مانند ارتش مصر به مردم پیوسته و یانوکویچ را عزل کند و یا حد اقل اگر هم به چنین کاری دست زند تا چنان سطحی از مداخله سیاسی پیش رود زیرا در مصر دولت مُرسی و اخوان المسلمین، صرفنظر از دسترسی اشان به بخش عمده ماشین اقتدار دولت  از خود،  یک تشکیلات شبه نظامی و تروریستی ای داشتند که اگر ارتش دیر جنبیده بود آنها یک سپاه پاسداران اخوان المسلمینی را ولو تحت عنوان گارد رئیس جهموری و یا عناوین دیگر در برابر ارتش سازمان داده بودند. بنا بر این مداخله ارتش اوکرائین برای عزل یانوکویچ  در مقایسه با مصر دوران مُرسی چندان ضروری بنظر نمیرسد و همین حالت فرسایشی کنونی توان نیروهای انتظامی را تحلیل میبرد و نهایتاً به پیوستن بخشی از آنها به مردم منجر میشود البته اگر یانوکویچ سماجت کرده و استعفاء ندهد.

ولی تا همین حد  دخالت ارتش و چراغ سبز آن به مخالفین؛ با فرض اینکه ارزیابی من از موضعگیری ارتش درست باشد، نمیتواند مستقیماً ارتش روسیه  را  که پیوند های تاریخی ریشه داری با ارتش اوکرائین دارد، تحت تأثیر قرار ندهد. اگر آن نیروی بالقوه مخالفتی که در روسیه علیه رژیم پوتین وجود دارد مانند اپوزیسیون اوکرائین یکپارچه و و بهمان میزان سرسخنانه به خیابانهای  روسیه بییند نیروهای امنیتی و سرکوب پلیس ضد شورش آن کشور هم حریف مخالفین نخواهد شد ولو اینکه این مخالفین معترض اکثریت جامعه روس هم نباشند کما اینکه بهیچ وجه چندان قطعی هم نیست که اکثریت مردم اوکرائین هم مخالف یانوکویچ باشند یا اگر هم مخالف باشند اهل بخیابان ریختن و تظاهرات باشند. ولی این مردم رأی داده به یانوکویچ حتی در منطقه زادگاهی او که گفته میشد بیشترین حمایت مردمی را در آنجاها دارد (شرق و جنوب کشور، بخشهای روسی زبانان)؛ حاضر نشدند بخاطر او اطاقهای گرم خانه را ول کرده و به خیابانها بیایند  آن معدود تظاهراتی هم که اتوبوسی و ساندیس وار سازمان داده شده بود، در مقابل آرایش رزمی و تهاجمی مخالفین چنان حقیر بود که بیش از آنکه برای رئیس جمهور اعتبار بیافریند اورا بی اعتبارتر کرد. اگر این توده معترض اقلیت هم باشد، توده ایست که سرمای نزدیک به ۱۶ تا ۲۰ درجه استثنایی امسال را بمدت دو ماه، شبانه روزی در خیابانها و میدان استقلال تحمل کرد و خیابانهای کیف و میدان “التحریر” آنجا را ترک نکرد.

دیروز گفته شد که جان کری قراراست امروز شنبه با سران اپوزیسیون  اوکرائین در آلمان دیدار کند. دیروز، او خطاب به یانوکویچ گفت که با مخالفین به توافق برسد. کیست که نداند این حرف یعنی آقای یانوکویچ استعفاء بده و برو! روز قبل از آنهم کاترین آشتون به کیف رفت بود تا با یانوکویچ  و سران مخالفین دیدار و مذاکره کند.  این در حالی است که روسیه قدرت و جرئت اعزام یک دیپلمات خود را برای دخالت در اوضاع اوکرائین ندارد. زیرا چنین دیپلماتی از سوی مخالفین پذیرفته نخواهد شد و اگر هم با یانوکویچ دیدار کند فقط باعث سرسختی و خشم بیشر مخالفین خواهد شد.

در افق سیاسی تحولات کنونی اوکرائین باید آن روز را از هم اکنون دید  که مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا برای مدیریت بحران مشابهی بین پوتین و اپوزیسیون روسیه، بین بروکسل و برلین و مسکو رفت آمد کنند.

بر این موج مهیب بحران سیاسی که گریبان حکومت  در اوکرائین را گرفته است باید افزود که اوضاع  اقتصادی  روسیه، تنها حامی دولت یانوکویچ، از نظر اقتصادی هم  بسرعت در حال خراب شدن است. فرار سرمایه  از کشور و موج خرید ارزهای خارجی، بانک مرکزی روسیه را به دفاع از نرخ برابر ی روبل واداشته است. روزنامه  نروژی اقتصادی (فینانس آویسن)هگنار آنلاین  از سقوط بی سابقه نرخ روبل به سطح ۴۸٫۵ در برابر یورو بعنوان یک سقوطی به پائینترین نقطه از نظر تاریخی اشاره میکند و اظهار نظر رئیس بانک مرکزی روسیه را نقل میکند که گفته است اگر لازم شود آنقدر ارز خارجی، از هر نوع به بازار تزریق خواهد کرد تا جلوی سقوط روبل را بگیرد. ولی در کشور بوروکرات و مافیا زده ای چون روسیه، مانند ایران ما، مدیریت یک بحران پولی و ارزی از طریق استفادهِ صرف از مکانیسمهای پولی مرسوم پولی ممکن  یا آسان نیست و معلوم هم نیست استفاده از ابزار دستگاههای امنیتی و اقتدار بوروکراتیک برای حفظ ارزش پول ملی تا چه حد و تا کجا بتوانند  پیش رفته و موفق شوند ولی اگر هم موفق شوند مدیریت بورکراتیک را چنان بر نظام پولی سوار میکنند که باز گرداندن اوضاع پولی بوضع طبیعی آسان نخواهد بود زیرا بمجرد اینکه  فشار ابزار های مهندسی ارزی  تقلیل یابد نرخ برابری  پولی، جهشی، بزیان پول ملی آنقدر تغیر میکند تا آنرا به  توازن واقعی اش (پس تلاطم روانی بازار) برگرداند. ولی بهر حال این دستپاچگی بانک مرکزی روسیه را باید بعنوان یک نشانه بحران جدی در اقتصاد روسیه تلقی کرد که در اثر رویدادهای سیاسی کنونی به سوی وخیم تر شدن میرود.

در کلیپ ویدئویی زیر دیمیتری بولاتوف از رهبران تظاهرکنند گان  نشان میدهد که پس از ربوده شدن گونه شکنجه شده است او تعریف میکند که ربایندگان که  گوش او را بریده و پوست صورتش را کنده، لهجه روسی داشته اند. او میگوید که  رباینگان او را به صلیب کشده  و یسختی شکنجه کرده اند. کلیپ از سایت الجزیره است.

Ukraine Army Calls on President to Take ‘Urgent Steps’ to Ease Crisis

by Naharnet Newsdesk ۱۴ hours ago

W460

Ukraine’s army on Friday called on embattled President Viktor Yanukovych to take “urgent steps” to ease the political crisis in the ex-Soviet country.

“Laying out their civil position, servicemen and employees of Ukraine’s armed forces… called on the commander-in-chief to take urgent steps within the limits of existing legislation with a view to stabilizing the situation in the country and reaching consent in society,” a statement from the defense ministry said.

****************************************************************

Russlands sentralbank vil forsvare rubelen

 Russlands sentralbank varsler drastiske tiltak for å stanse fallet i kursen på rubler.

Artikkel av: NTB (HegnarOnline) – 30.1.14 13:46

Om nødvendig vil sentralbanken sprøyte inn ubegrensede mengder utenlandsk valuta for å stanse kursfallet.

Rubelen falt onsdag ettermiddag til historisk lave 48,30 mot euro og svekket seg også mot amerikanske dollar. Det bratte kursfallet har ført til spekulasjoner om at planene om å gjøre kursen på rubler flytende innen 2015 må utsettes.

Sentralbanken i Moskva bruker en såkalt kurv der dollar og euro inngår for å fastlegge sin pengepolitikk. Bare i løpet av januar har den russiske valutaen svekket seg med mer enn 6 prosent, og torsdag morgen sto rubelen i 41,165 mot denne kurven. (©NTB)

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‘

No Comments