اختلاس نیست دعوای خانگیست!

Share Button


اختلاسِ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومنی بانکی جنجالی ایجاد کرد که من فکر میکنم فقط روی صفحه روزنامه ها و سایت های اینترنتی بیشتر منعکس شده واکنش آفرید تا توی خود جامعه. به تصور من این ابر اختلاس بانکی که در تاریخ بانکداری جهان از آغاز پیدایش تا کنون بی سابقه است حساسیتی در مردم عادی برنیانگیخت. شاید مقام های حکومتی از این خونسردی نشان دادن مردم روی این دامنه بی سابقه از فساد شاد شده باشند ولی اگر دقیق بنگریم جا دارد از ترس بخود بلرزند. این بی تفاوتی مردم اگر آنجور که من درک کرده ام درست باشد فقط آژیر خطری دال بر فرو پاشی جامعه است . مردم دیگر چنان فساد را هم ذات این نظام مقدس ولایی گرفته اند که اگر صد بار بیشتر این را هم ببینند تعجب نمیکنند البته تا آنجا که مستقیماً معشیت روزمره آنها را تهدید نکرده است.
آنروی واقعیت این اختلاس این است که رژیم ولایی و دررأس آن مقام معظم رهبری وسایر روحانیون حکومتی سی دو سال است تمام مملکت را مصادره و اختلاس کرده اند و به این خرده اختلاسها هم بعنوان دعوای مالی بین خود نگاه میکنند مثل جنگ داخلی باند های مافیای سیسیل یا مکزیک، تا امری که به مردم مربوط باشد. این اختلاس به خاطر میزان نجومی آن شاید اولین در نوع خود باشد ولی بیگمان آخرین نخواهد بود. قراداد های هزاران میلیاردی سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء هیچ یک کمتر از این اختلاس نیستند.
فقط سرنگونی این رژیم است که به این منظومه فساد پایان خواهد داد.

No Comments