جنبش دموکراسی خواهی در پس حجاب!

Share Button

من فکر میکنم صورت آن دموکراسی هم که این معترضین بدنبالش هستند بهمین اندازه در زیر نقاب سیاه پنهان است و مشاهده خطوط و مرزهای آن برای آزادی و حقوق مدنی کاملاً غیر
قابل رویت! البته حد و حدود دیکتاتوری خاندان آل خلیفه معلوم است ولی آیا این معترضین وعده جامعه بهتری را میدهند؟! باورش برای من سخت است.
پیکاری که شیعیان بحرین امروزه بدان دست زده اند هرچه هم به لحاظ شکل قهرمانانه و تحسین برانگیز باشد بلحاظ مضمونی پیامی جز این ندارد که بگذارید ما یک استبداد دینی را بجای استبداد سلطنتی و سکولار جایگزین کینم. موضعگیری از زاویه اکثریت دینی و مذهبی یعنی تقسیم جامعه به شیعه و سنی که نتیجه آن نه دموکراسی بلکه چیرگی استبداد اکثریت شیعه مذهبان خواهد شد. در حالیکه وارد شدن به مبارزه از زاویه مطالبات؛ حقوق مدنی، طبقاتی، حرفه ایی و جنسیتی فرهنگی و .. بمعنای گرد آوری نیروی دموکراسی خواه علیه استبداد است چه بصورت پنهان و به قدرت نرسیده شیعه اش و چه بصورت استبداد سلطانی اش. چنین آرایش نیرویی مرزهای شیعه و سنی را بهم ریخته و جای آنرا با مرز دموکراسی و دیکتاتوری تعویض میکند.
در اینجا به این نمی پردازم که ورای همه معاادلات جاری ،معادله مرزِ امنیت ملی ژئو پولتیک منطقه قرار دارد که به این معنا بحرین بخشی از شیخ نشینهای خلیج فارس و در کنار آن عربستان و کل جامعه عرب است که آنها به هیچ قیمتی و لو بقیمت یک جنگ تمام عیار و فرا منطقه ایی اجازه نخواهند داد در جوار مرزشان یک جهوری اسلامی کوچکی ایجاد شود که در واقع سکوی پرش جمهوری اسلامی خواهد بود. لذا از این منظر هم بلحاظ اهداف استرا تژیکی خود، جنبش شیعیان بحرین در راهی گام نهاده است که آینده ای نداشته و فقط به اهداف تنش آفرینانه جمهوری اسلامی کمک میکند بدون اینکه برای خود شانسی از پیرزی داشته باشد.
برای درک بهتر قضیه، برای یک لحظه خود را در دوران جنگ سرد و زمان استالین و آیزنهاور قرار داده و فکر کنیم که مردم ایرلند شمالی یا اسکاتلند واقعاً بخواهند سیستم کمونیستی را پیاده کنند. تصور تحقق جنین امری غیر ممکن است نه بلحاظ اینکه انگلیس از موضع مخالفت با دموکراسی آنرا سرکوب خواهد کرد بلکه از موضع امنیت ملی چنین اجازه ایی نخواهد داد لذا مسئله، مسئله امنیت ملی است که برای همه ی دولت های امروز دنیا حیاتی ومهم است، کما اینکه دولت ایران هم هرچه دموکرات شود هرگز به ساکنان سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی اجازاه نخواهد داد با رأی خود حکومتی محلی را برگزینند که ارتباط و پیوند استرتژیکش با دولت سعودی باشد.

No Comments