تئاتر فمینیستی در مصر

Share Button

مصر امروز از پنجره هنر تئاتر

از مکالمات تئاترش چیززیادی نفهمیدم ولی بااین حال یک چیزهایی را از آن میتوان فهمید

No Comments