کلاهبرداری دینی درانتخابات دموکراتیک بحرین

Share Button

حکومت بحرین همزمان با شروع بهار عربی دست به اصلاحات سیاسی زد که دامنه آن از آنچه رادیکالترین اصلاحطلبان ما در برنامه خود داشتند؛ هم وسیعتر و هم ماهیتاً مترقیانه تر بود. ولیعهد بحرین ۵ سال پیش طرحی برای گفتگوی ملی پیش کشید و از شیعیان آنکشور برهبری  حزبِ الوفاق که همان موقع هم در پارلمان ۱۸ نماینده داشت دعوت کرد که به روند گفتگوی ملی بپیوندند. این حزب که کارپایه مبارزاتی خود را بر اساس جداکردن شیعیان از سُنی ها و قراردادن این فرقه مذهبی در برابر سُنی ها وحکومت از موضع شیعی قرار داده بود، بجای پیوستن به روند گفتگوی ملی به لشگر کشی خیابانی، به عملیات تروریستی تا حد تبدیل بیمارستانی به انبار اسلحه و تدارک برای قیام مسلحانه روی آورد. هدف از طرح شعارهای دموکراسی نمایانه این جریان و اتکایش به آرای مردم، نه دفاع از  دموکراسی علیه استبداد آل خلیفه بلکه ربودن قدرت حاکمه با اتکاء به اکثریت آرای شیعیان و تبدیل آنکشور به یک حکومت اسلامی نوع ایران میباشد.

 ساطورآسیمیتریسم شیعی بر فراز سر  پارلمانتاریسم سکولاریستی بحرین 

بحرین امروز 

A delegation from the US-Arab Chamber of Commerce headed by its Chairman, David Phillips, visited the Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) to have a look at the plant and to receive a briefing on its operations.

بحرینی که رهبری ایران برای فردا ی تغیر رژیم در آنجا خواب میبیند

03

Basidje Zanan

امروز ۲۲ نوامبر( ۱ آذرماه) مردم بحرین به پای صندوقهای رأی میروند تا اعضای پارلمان ۴۰ نفری این کشور کوچک حاشیه خلیج را انتخاب کنند. بی شک نظام سیاسی بحرین یک نظام سیاسی از نوع دموکراسی اروپایی نیست ولی در صورت مقایسه، بی هیچ ابهامی هم یکی از دموکراترین و آزاد ترین کشورهای منطقه است. در این کشور تا هنگام روی کار حکومت اسلامی در ایران، اگر اعتراضی یا مخالفتی سیاسی با رژیم آل خلیفه بود اعتراض و مخالفت با استبداد سلطنتی با ماهیتی سیاسی و آزادیخواهانه بود. مدل انقلاب اسلامی ایران که از سوی رژیم برآمده از آن شدیداً حمایت میشد راه  آسان وجدیدی برای ربودن قدرت  پیش پای جریانهای اسلامی از شمال آفریقا تا آسیای میانه و ممالک حاشیه خلیج فارس قرار داد.

پیروزی انقلاب اسلامی که ازگفتمان اسلام سیاسی برخواسته بود، با  تحمیل خود به جنبش مطالبات دموکراتیک مردم درایران سَمت این جنبش را بسوی فرمانروایی بخشی از روحانیت، واپسگراترین و فرصت طلب ترین بخش آنهم، برایران ما هموار کرد. پیروزی آیت الله خمینی و هوادارانش در ایران مانند افتادن تند بادِ موافق دینی در بادبان زورقِ این جریان در رقابت با قایقهای پارویی دیگران بود.

این بخش از روحانیت؛ با فرصت طلبی سرمایه هزار ساله دین را، هم مصادره بمطلوب، و هم ظرف مدت کوتاهی آنرا به سرمایه سیاسی برای بسیج نیرو و بقدرت رسین خود تبدیل کرد.  بدین ترتیب آرایش صحنه مبارزه سیاسی از آرایش مبتنی بر مطالبات حقوق شهروندی و دموکراتیک به آرایش اسلامی و عیر اسلامی تبدیل گردید که همان اسلامیت هم آنقدر شمولیت نداشت تا حتی همه مسلمانان سرزمین ما را در بر گیرد.

رژیم ایران که به آسانی از طرق شبیخون به شعور مدنی مردم پیروز شده بود همین شیوه را در تمام کشورهایی که جمعیتی شیعه در آنجا وجود داشت بکار برد تا برای خود پایگاه فرامرزی ایجاد کند. اینکه رژیم سپس سعی کرد با برافراشتن پرچم آزادی قدس بخشهای سنی مذهب منطقه و فلسطینیان را هم بسوی خود جلب و از همه اینها بعنوان پروکسیهای خود در چالشش با غرب و مدنیت آن استفاده کند بحثی خارج از این یاداشت است.

حکومت بحرین، تا آنجا که من میدانم و پیگیری کرده ام، همزمان با شروع بهار عربی دست به اصلاحات سیاسی زد که دامنه آن از آنچه رادیکالترین اصلاحطلبان ما در برنامه خود داشتند؛ هم وسیعتر و هم ماهیتاً مترقیانه تر بود. ولیعهد بحرین ۵ سال پیش طرحی برای گفتگوی ملی پیش کشید و از شیعیان آنکشور برهبری  حزبِ الوفاق که همان موقع هم در پارلمان ۱۸ نماینده داشت دعوت کرد که به روند گفتگوی ملی بپیوندند. این حزب که کارپایه مبارزاتی خود را بر اساس جداکردن شیعیان از سُنی ها و قراردادن این فرقه مذهبی در برابر  سُنی ها وحکومت از موضع شیعی قرار داده بود، بجای پیوستن به روند گفتگوی ملی به لشگر کشی خیابانی، به عملیات تروریستی تا حد تبدیل بیمارستانی به انبار اسلحه و تدارک برای قیام مسلحانه روی آورد. هدف از طرح شعارهای دموکراسی نمایانه این جریان و اتکایش به آرای مردم، نه دفاع از  دموکراسی علیه استبداد آل خلیفه بلکه ربودن قدرت حاکمه با اتکاء به اکثریت آرای شیعیان و تبدیل آنکشور به یک حکومت اسلامی نوع ایران میباشد.

جنبش ارتجاعی شیعی بحرین توانسته است عملاً و تا حدود زیادی تقسیم فرقه ایی مورد نظر خود را به جامعه بحرین تحمیل و گذار به دموکراسی مدرن در آن کشور را دشوار سازد. اگر حکومت بحرین تن به آن نوع انتخابات که مورد نظر حزب الوفاق و شعیان کشور است بدهد، این جریان براحتی کل قدرت را مصادره و حکومت اسلانمی مدل ایرانی خود را مستقر میکند و اگر نخواهد تن دهد باید همچنان از ابزار اقتدار شاهی و گزینش تعدادی نماینده انتصابی در کنار نمایندگان انتخابی، آنچنانکه در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است استفاده کند. در این رابطه و زمینه است که حکومت پادشاهی ال خلیفه امروز به نگهبان نظام مدرن و سکولار (نیمه) دموکراتیک کشور با سمت گیری بسوی یک دموکراسی کامل تبدیل گریده است.

اما خرابکاری حکومت ایران در روند سازش ملی در بحرین ادامه دارد. سایت صوت البحرین* که از محل کمکهای ایران ساخته شده و اداره میشود فقط نمونه کوچکی از فعالیت های تروریسم رسانه ایی و مجازی ایران است. حزب الوفاق انتخابات امروز را تحریم کرده است.

رژیم ایران در بحرین که شیعیان اکثریت دارند از انتخابات کاملاً آزاد و دموکراتیک، در یمن و لبنان که شیعیان اکثریت قاطع ندارند از فدرالیسم فرقه ایی، در عراق که شیعیان در یک توازن شکننده با سنی ها و کردهها هستند نیز از یک تقسیم قدرت فرقه ایی و قومی دفاع میکند هدف از این رویکردها فقط استفاده از حداکثر ظرفیت جماعات شیعیی این ممالک برای بسط نفوذ حکومت ولایی ایران و ترویج مدل حکومتی آنست.

خواننده این سطور در سایت درج شده زیر ، صوت البحرین میتواند مصاحبه شیخ عبدالله صالح ، یکی از رهبران شیعه بحرین ببیند که او  سنگ دموکراسی در بحرین را به سینه میزند. ولی معلوم نیست چرا این شیخ شیاد  پیام دموکراسی خواهی خود را از یک تریبون استبداد، در یک رژیم استبدادی میدهد. مصاحبه وی با سایت  با سایت وابسته به سپاه ایران “تسنیم” است. این جریان شیعیی و این شیخ بجای شرکت در انتخاباتی که مردم ما رنگ برگزاری مشابه آنرا هم در کشور خودمان نمیتوانند ببینند در تدارک رفراندم در بحرین علیه رژیم آل خلیفه است. همه این دسیسه ها با هزینه جمهوری اسلامی ما راه اندازی و مهندسی میشود.

دردناکی قضیه اینجاست که اصلاحطلبان وطنی ما که فرسنگها از آل خلیفه و اصلاحات آن عقب ترند نه تنها کلامی در دفاع از اصلاح طلبی مدرن با ماهیت سکولار دموکراسی در بحرین نمیکنند بلکه هرجا پیش می آید به بوق جریان ماورای ارتجاعی حزب الوفاق بنام مردم و شیعیان مظلوم بحرین تبدیل میگردنند.

صوت البحرین

Opposition Figure: Bahrain Prepared for

Referendum

 November 21st, 2014
139308281757044124116943November 21, 2014 – ۱۳:۲۴

TEHRAN (Tasnim) – A prominent Bahraini opposition figure said that all preparatory measures have been taken to hold a referendum in the Persian Gulf country as the Al Khalifa regime also plans to hold parliamentary elections on Saturday.

“۴۴ polling stations have been designated for referendum both inside and outside the country,” the deputy secretary general of Bahrain’s Islamic Action Society (Al Amal), Sheikh Abdullah Saleh, said during a round-table discussion
.organized by the Tasnim News Agency.

“The referendum is part of a political solution to get out of the crisis and the international community recognizes it,” he said, adding, “We would try our hardest to increase the public turnout in the referendum.”

“We would never force people to participate in the polls. Most of (Bahraini) opposition figures have endorsed the referendum and boycotted the parliamentary elections,” Sheikh Abdullah Saleh noted, adding that the referendum will be held on Friday and Saturday.

Earlier last week, an opposition source had said that the Bahrain regime has threatened to take away Bahraini nationality from those who refuse to vote in the parliamentary elections due to be held on November 22.

The Bahraini people have held protests across the country calling for the boycott of the parliamentary elections, which will be the first since protests broke out in the Arab country more than three years ago.

Since mid-February 2011, thousands of protesters have held numerous demonstrations in the streets of Bahrain, calling on the Al Khalifa royal family to step down from power. The protesters have also slammed the Manama regime’s arrest and torture of political activists.

Since then, Many Bahrainis have been killed and hundreds injured and arrested in the ongoing crackdown on peaceful demonstrations.

********************************************

 

Voting Underway in Bahrain amid Opposition

Boycott

W460

by Naharnet Newsdesk ۱ hour ago

Bahrainis went to the polls Saturday for the first legislative elections since a 2011 uprising, but the vote is being boycotted by the Shiite opposition that led Gulf kingdom’s pro-democracy movement.

The electorate of almost 350,000 is being called to choose 40 deputies, with Sunnis making up most of the 266 candidates.

The polls are being contested without a compromise in sight between authorities in the Sunni-ruled monarchy and the opposition.

Al-Wefaq, the main opposition group, has dismissed the electoral process as a “farce” and warned that failure by the kingdom’s rulers to loosen their grip on power could trigger a surge in violence.

The opposition’s month-long uprising in early 2011 was crushed by the authorities.

The political rivals have struggled to bury their differences through a so-called “national dialogue” that fell apart despite several rounds of negotiations.

Polling stations opened at 8:00 a.m. (05:00 GMT) and are due to close at 8:00 p.m. Municipal elections are being held at the same time.

The opposition boycott means voter turnout will be a key marker of the validity of the vote.

Al-Wefaq chief Sheikh Ali Salman has predicted a maximum turnout of 30 percent, saying the boycott stems from “the people’s demand for democratic reforms”.

A second round of voting will be held next Saturday.

*********************************************

No Comments