هیس! از رشوه خواران حرف نزنید! معصیت دارد

این؛ تنها احمدی نژاد نیست که باید پاسخگوی این پولهای نفتی ملاخور شده و آن رشوه های سهم امامی شرکت نفتی توتال  فرانسوی باشد بلکه آقای خاتمی هم در این زمینه باید به ملت توضیح دهد زیرا بخشی از این رشوه ها در زمان ریاست جمهوری ایشان دریافت شده است. حال چقدر از این گونه … Continue reading هیس! از رشوه خواران حرف نزنید! معصیت دارد