شعری کوتاه

Share Button

ما رسانه ایم!
آری!
آن رسانه که عشق را،

و بس امیدهای ،

سوخته  اما نمرده را،
ز ژرفای جان و سینه خود،
فریادمیزند.
آری!
ما آن خروش نا آرمیده ایم، 

که چون رعد!
زحنجره آسمان میهنمان،
نعره میزند.
ما آن رسانه ایم!
که ز ژرفای قامت گرفته وجدان،
در پیچش دور دست و سخت زمان،
و امتداد قرون،
در این دیار که مادر ماست،
فریاد میزند.
هفتم آبان ۸۸
ح تبریزیان

No Comments