تولید وعرضه نفت همچنان افزایش و بهای آن کاهش میابد

No Comments