مصر بسوی آشوب

Share Button


ژنرال طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح
مصر بسوی خشونت رانده میشود
شورای عالی نظامی مصر امروز طی بیانیه ایی از احزاب مصر دعوت کرد که اجماعاً برای حل بحران، رسیدگی بعلل پشت پرده آن و آرام کردن فضا به گفتگو بنشینند.
زنرال طنطاوی رئیس «شورا» ضمن پذیرش استعفای عصام شرف نخست وزیر دولت موقت، وعده داد که انتخابات ریاست جمهوری ظرف ۷ ماه آینده برگزار شود. او همپچنین گفت حاضر است بیدرنگ رفراندمی برگزار کند و ماندن یا کنارکشیدن ارتش را از اداره موقت کشور به رأی مردم بگذارد. او تقریباً به همه درخواست معترضان پاسخ مثبت داد ولی برغم این نرمش« شورای عالی نیروهای مسلح» معترضین به کمتر از کنار کشیدن کامل شورا و نظامیان قانع نیستند و این درحالی است که در صورت کنار رفتن شورای عالی فقط و فقط این افراطون مذهبی هستند که دارای امکانات سازمانی برای تصرف قدرت سیاسی و اداره مملکت می باشند. خود جنبش ۶ آوریل که موازائیکی از نیروهاایی «امتناء» است فقط به شعارکلی کنار رفتن شورا عالی و تشکیل « دولت نجات ملی » خود را محدود کرده است. تا بحال هیچ یک از سازمانگران نقابدار اعتراضات این ۴ روز نگفته اند و نمیگویند این دولت نجات ملی از چه نیروهایی با چه اعتبار و اتوریته ایی باید تشکیل شود. چرا نباید دو هفته صبر کرد تا مجلس آینده این دولت نجات ملی تشکیل دهد یا تصویب کند؟
اخوان الملسلمین بر حسب ظاهر خود را از اعتراضات کنار کشیده است ولی به بازی دو پهلوی خود ادامه میدهد. درپاسخ به دعوت شوارای عالی نیروهای مسلح برای گفتگو پیرامون علل بحران و تلاش برای برون رفت از آن، بلا فاصله پاسخ منفی داد.
مایل نیستم در گمانه زنی خود زیاد پیشروم ولی از گفتن این نیز نمیتوانم خود داری کنم که در رخدادهای این چند روزه مصر، چنین بنظر میرسد که استبداد و ارتجاع و بیاد گرایی منطقه با ضربه به دموکراسی نوپای مصر میخواهد چنان فضایی ایجاد کند که مردم سوریه از کرده خود پشیمان شوند و نیروهای مسئول منطقه و دنیای غرب با یک باتلاق سیاسی جدید سرگرم شوند.
چنین بنظر میرسد که دستهای پنهانی درکاراست که نگذارد ملت مصر در آرامش به پای صندوقهای رأیی که از همه جا زیر نورافکن نطارت خواهد بود برود و نخستین پارلمان مؤسسان آزاد خود برگزیند.
چنین بنظر میرسد که صندوقهای رأی و نتجه احتمالی آنها هم در مصر و هم درمنطقه بسیاری را به وحشت مرگ انداخته است.
خبر دامنه گرفتن اعتراضات در مصر امروز به تیتر همه روزنامه های معتبر دنیا تبدیل شده بود ولی اهرام آنلاین با درج خبر تظاهرات یک میلیون نفری در میدان التحریر و گزارش ساعت به ساعت تظاهرات، موثق ترین منبع برای تعقیب رخدادهای مصر است.
در یاداشت دو پیش خود نوشتم که بنیاد گرایان و نیروهای وابسته به خارج در بین گاز انبر: یا تسلیم شدن به سازو کارهای انتخاباتی یا رو در رو شدن با مردم و نیروهای مصلح قرار گرفته اند. در صورت تسلیم شدن به نتیجه صندوقهای رآی، معلوم نیست به آن روسفیدی که تصور میشد و انتظارش ایجاد شده، از آزمون سربلند بیرون آیند و در صورت به چالش طلبیدن نیروهای مسلح که از حمایت بخشهای وسیع اقشار و طبقات شهری برخوردار است نیز خطر زیر ضربه رفتن را برای خود خریده است.
هر چند در پایان آن یاداشت تحلیلی اشاره کرده بودم که احتمال کمی نیز وجود دارد تا روندی عکس رخ دهد. اینچنین که پیداست آن احتمال کم، چندان هم کم نبوده است. درب جعبه پانداری نظم گریزی و اتوریته ستیزی باز شده است و بسیاری نیز، نا مسئولانه به موج پیوسته اند که اگر شورای عالی نظامی و نیروهای خواهان دموکراسی سریع نجنبند فرصت مهار فاجعه را از دست خواهند داد. آن نیروهای لیبرال، سکولار و ملی که زمینگیر شده ی تابو ها و تقدسات کلیشه ایی خود هستند که به موجب آنها از نظامیان و نظامی جماعت درهر شرایطی در عرصه سیاسی باید فاصله گرفت؛ اگر با تمام قدرت و با جسارت سیاسی امروز در پشت سر نظامیان مصر نایستند، فردا حتی فرصتی برای پاسخ گویی بخاطر کوتاهی امروزشان نخواهند یافت. بنیاد گرایانی که فردا بر موج توهمات مذهبی مردم سوار میشوند فرصت دیگری بدانها نخواهند داد.
لینک اهرام آنلاین:
http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/1/27243/Egypt/Egypt-Revolution-Relaunched-Live-updates-from-Tahr.aspx

No Comments