کامنت کوتاه امروز:

Share Button

کامنت کوتاه امروز:
چنین بنظر میرسد که اخوان المسلمین و برخی نیروهای حواشی آن طالب آنند که جنبش ۶ آوریل را که موزائیگی فاقد هویت روشن سیاسی از همه نیروهای ضد «شوارای عالی نیروهای مسلح » است و هدف اصلی اش در هم شکستن هر آنچه از مبارک و دوران آن بجا مانده، صرفنظر از قدرت کارکردی اشان، می باشد به به جان هم انداخته و خود در حاشیه این نبرددر کمین قدرت بنشینند. درهم شکستن اقتدار شورای عالی ارتش یعنی بقدرت رسیدن اخوان المسلمین و سلفیستها، چه آنها مستقیم در این اغتشاشات شرکت کنند و چه در حاشیه این جنگ گلادیاتوری، فعالین آنرا بطرف شورا و دولت موقت کیش کرده و هرچه بیشتر نیروهای نظامی را با توده خشمگین درگیر کنند.
تراژدی قضیه در رفتار سیاسی آن جریانهایی است که بمصداق «آسا بی آسا برو که گربه شاخت نزنه» بیشتر از آنچه نگران سرنوشت دموکراسی باشند نگران آن هستند که مبادا جلوی موج بایستند و لکه ایی بر دامن سفیدشان بنشیند. انفعال و فقدان موضع گیری قاطع در دفاع از شورای نظامی و علیه اغتشاش در آستانه انتخاباتی که میتواند به یک وزن کشی واقعی سیاسی و نه خیابانی تبدیل شود نه ناشی از دموکراسی خواهی ، لیبرالیسم و سکولاریسم است بلکه نشان ازعافیت جویی و فرار از مسئولیت، ضعف و زبونی سیاسی دارد. همه اینها ضمن اینکه خواهان فروخواباندن شورش هستند میخواهند همه صورت حساب و هزینه خواباندن این شورش بحساب ارتش نوشته شود غافل از اینکه ارتش و نیروهای نظامی بدون حمایت فعال و موضع گیری شفاف نیروهای سیاسی دموکراسی طلب ممکن است از پس این کار برنیامده فقط اتوریته و اعتبار خود را بعنوان لنگر ثبات و ادامه توسعه سیاسی در ، بین مردم از دست بدهد. همان چیزی که بنیاد گرایان اسلامی ، القاعده، حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی، سوریه و دولت المالکی در عراق در طلب ان هستند.

No Comments