کمک مالی ایران، عراق و لبنان به سوریه

Share Button

دیلی استار لبنان:
یک مقام سوری که نخواست نامش فاش شود به آژانس خبری فرانسه میگوید:
ما میدانیم چگونه از پس خودمان بر آئیم وقتی اوضاع ناجور است چون ما سالها با تحریم زندگی کرده ائیم»

روسیه سپر دفاعی ماست و عراق، لبنان و ایران ششهای اقتصادی ما»» .

“We know how to manage when the going gets rough, because we have been facing sanctions for years,” a Syrian official told AFP on condition of anonymity.

“Russia is our political shield while Iraq, Lebanon and Iran are our economic lungs,” the official added.

Read more: http://www.dailystar.com 

No Comments