بحران در روابط دولت میقاتی و حزب الله لبنان

Share Button


این هفته قرار است کابینه ائتلافی لبنان تشکیل جلسه داده و از جمله راجع به پرداخت سهم لبنان از بودجه دادگاه ویژه تصمیم گیری کند. ۱۵ دسامبر یعنی دوهفته دیگر موعد پرداخت تعهد لبنان منقضی میشود.
رخدادهای لبنان در مسیری است که هیچ معلوم نیست تکلیف حزب الله پیش از بشار اسد معلوم نشود هرچند بظاهر اوضاع در آنجا آرام است.دیلی استار لینان می نویسد: « هم نجیب میقاتی و هم حزب الله تقنگهای خود را بسوی هم نشانه رفته اند». همین روزنامه از قول میقاتی مینویسد:«تأمین بودجه دادگاه ویژه لبنان» بمعنی هدفی بالاتر، یعنی عدالت، ثبات برای لبنان و ادامه احترام به تعهدات بین المللی است.»
برخی نیروهای ائلتلاف دولتی نظیر نبی بری رهبر سازمان امل میکوشند تا راه حلی اداری و بنوعی حقوق برای مسئله بیابند که هم به تعهد مالی لبنان در این زمینه عمل کرده باشند و هم از اهمیت حقوقی ـ سیاسی آن، بمعنای برسمیت شناختن دادگاه ویژه و احکام آن سر باز زنند.
این، تنها کل جبهه مخالف دولت یعنی بلوک ۱۴ مارس نیست که خواهان اجرای این تعهد مالی است بلکه بخش عمده ایی در خود دولت ائتلافی از جمله میقاتی نخست وزیر، میشل سلیمان رئیس جمهور و «نیروهای لبنان ـ حزب سمیر جع جع» و حزب سوسیالیست ترقی خواه (دروزیها برهبری جنبلات) طرافدار جدی پرداخت سهم لبنان هستند. و هنگامی که میقاتی از عدالت سخن میگوید معنی دقیق آن اینست که پس از تصویب پرداخت سهم لبنان نوبت تحویل ۴ تروریست رده بالای حزب الله میرسد و بلافاصله بعد از آن نیز نوبتِ تحویل اسلحه های حزب الله به ارتش لبنان خواهد شد.
جامعه لبنان روزبروز در مسئله خلع سلاح حزب الله مصمم تر میشود.
روز یکشنبه گذشته قریب ۱۵۰ هزار نفر درشهر طرابلس علیه تسلیحات حزب الله، علیه دولت ائتلافی و علیه سوریه تظاهرات کردند. این تظاهرات را میتوان نخستین دور آماده سازی جامعه و بخشی از کارزار روانی برای وادار کردن حزب الله به تسلیم تلقی کرد. این تظاهرات به رهبری سعد حریری رهبر المستقبل که مدتها از کشور دور بود، سازمان یافته بود. حضور اعتراضی مردم در خیابانها علیه حزب الله، در تنگنا گرفتن بشار اسد در سوریه و جدی تر شدن احتمال تحریم نفت ایران که امکانات مالی حزب الله و سوریه را فرسایش خواهد داد و فشار های بین المللی روی دولت لبنان برای خلع سلاح، روحیه رزمی و مقاومت را در درون خود حزب الله از بین خواهد برد. تصور اینکه حزب الله؛ بقول «سون تسو» استراتژ نامدار چین باستان، جنگ را بدون جنگ ببازد کم نیست و اگر هم بخواهد بجنگد اینبار طرف آن ، نه ارتش صهیونیستی بلکه ارتش مردمی لبنان خواهد بود.
زمان بسود حزب الله عمل نمیکند و این تشکلیلات سیاسی ـ نظامی راهی جز تمکین از روندی که در جهت تبدیل کردن آن به یک حزب عادی سیاسی است ندارد. گزینه دیگر آماده شدن برای جنگ علیه خود جامعه لبنان است.
معنای تبدیل کردن حزب الله در لبنان به یک حزب سیاسی معمولی یعنی منحل کردن آن و تا آنجا که این مسئله به ایران مربوط میشود یعنی؛ نه تنها یک شکست کمر شکن حیثیتی بلکه یعنی تحویل میلیارد ها دلار تسلیحاتی که دولت ما به حزب الله داده است به دولتی که بیشک در کنار غرب و اتحادیه عرب علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. همان سرنوشتی که در سوریه انتظار میرود.

“STL financing is a symbolic means to a bigger end: justice, stability and Lebanon’s continuous respect of its international commitments,” Mikati

Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Nov-29/155490-mikati-hezbollah-stick-to-their-guns-on-stl-funding.ashx#ixzz1f4Y4AJwJ
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb)

No Comments