شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی!

Share Button

آری شیخ حسن روحانی ریا کار است ولی نه به آن معنا که این اوباش فریاد کرده اند، بلکه به دلیلی کاملاً  برعکس، بدلیل اینکه  سمت و سوی ریا کاری او نه متوجه نظام و هئیت حاکمه به رهبری سید علی خامنه ایی بلکه متوجه ما مردمی است که نه دو بار بلکه صدبار هم درهمان چاله ایی می افیتم که قبلاً افتاده ائیم  و بازهم هوشیار نمیشویم.

گفت فاحشه؛ شیخا هر آنچه گویی هستم! ـ  لیک، تو آنچه مینمایی هستی؟

المونیتور*، از مراسم سخنرانی سوم ژوئن شیخ حسن روحانی در مقبره نوسازی شده امام  که بمناسبت یاد بود و بزرگداشت آن راحل  انجام شده است  گزارشی دارد که در آن، از اعتراض توهین آمیز  تنی از حضار تند رو و افراطی  به روحانی هنگام سخنرانی او خبر میدهد که موچب قطع سخنرانی او گردیده بوده  است. بنا به این گزارش این اشخاص هنگام سخنرانی روحانی با فریاد مرگ برآمریکا و مرگ بر ریا کار سخنرانی او را قطع کرده اند. بنا به همین گزارش، سخنرانی روحانی که با توقفهای کوتاه  ناشی از این داد و بیداد های اخلال گرانه همراه بوده، گاه با سکوت و گاه با تبسم های گاه بگاه  روحانی روبرو میگردیده است.

سه هفته پس از این ماجرا، کلیپ ویدئویی این سخنرانی و مزاحمت های انجام شده  از سوی  شبکه های  دولتی  یا اجتماعی انتشار یافته است که در ادامه یا واکنش به آن، وزارت کشور طی اطلاعیه ایی در همین رابطه اعلام کرده است که اخلال کنندگان در سخنرانی روحانی ، افراد “بی سرو پایی” بوده اند که باهیچ حزب و یا گروه سیاسی خاصی ارتباط نداشته اند. بنا به این گزارش، اتیکت “بس سرو پا”  بطور نمونه وار در مواردی بکار برده میشود که حرجی بر این  فحاشان یا اخلالگران  نیست و  به همین دلیل آنها بازخواست پذیر نبوده و پاسخگو هم نیستند.

در اینکه این اشخاص اخلالگر “بی سرو پا بوده اند” نمیتوان تردید داشت و در اینکه این بی سرو پایان، در ارتباط با گروه و حزبی هم  نبوده و نیستند نیز  نباید شک کرد زیرا که در ایران ولایی ما هیچ حزب یا گروهی، خود سر و بدون مهندسی از سوی سپاه و بدون روشن شدن چراغ سبز از بیت مقام معظم  نمیتواند به صحنه بیاید و بلبشو راه بیاندازد و سخنرانی مقامی در حد رئیس جمهور کشور را مختل سازد نیز شک نباید داشت. 

تردید منطقی و جدی  باید در اینجا باشد که آیا رئیس جمهور مملکت، شیخ حسن روحانی هم، از این صحنه های اشتهار آفرین و محبوب کننده  بی خبر میباشد؟ آیا فحاشی و هتاکی چنین افراد معلوم الخالی که در وابستگی اشان به نظام و سپاه تردید نیست به روحانی وجاهت ملی ناسزاوار نمیدهد؟

آیا شیخ رئیس جمهور شده ما ازاین هتاکی ها  که از او تصویرِ  رئیس جمهوری، متمایل به مصالحه با آمریکا و عاری از صداقت قلبی نسبت به امام راحل  ارائه میکند واقعاً ناشاد است؟ آیا ناشداد پنداشتن او از سوی ما در این رابطه عین سادگی نیست؟

آیا معرفی شیخ ما، بصورت وصله ایی ناجور بر اندام  واقعی نظام، که گویا ناخالصی داشته  و از جنسی دیگر، غیر از مواد و عناصرحاکمیت و بدنه آن است،  منطبق با مصلحت نظام و بیت رهبری نیست؟

تردید کردن در سیاه بازی بودن این صحنه ها  فقط عین سادگی و شیخ نشناسی است. رژیم تلاش بسیار دارد از جنس خود و پاره تن خویش اپوزیسیون خود را داشته باشد تا حفرها و پیامهای منتقدین و مخالفین را از آنها بگیرد تا آنها  را مهندسی کرده، به  ذهن جامعه اماله کند.

متدولوژی یا اسلوب شناسیِ شیخ شناسانه باید طی این ۳۶ سال به ما آموخته باشد که در این نظام سراپا ریازده و فریبکار، در آنجا که دیگر تعریف و تمجید از فرط غیر واقعی بودن چندش آور میشود و در آنجا که ژستهای ضد آمریکایی ده برابر آنچه جاذب باشاند دافع هستند، تهمت زنی و اتهام آمریکا گرا و  ضد امامی بودن زدن، نقش تعریف و تمجید  را به مؤثرترین نحوی  بازی کرده و جایگزین آن میشوند.

در چنین شرایطی است که وارد آوردن برخی اتهامات  و شایعات بسیار نا درست، در حقیقت شبیخون گمراه کننده ( دیس اینفرماتیو) به  ذهن ساده جامعه است تا مردم  تصویری غیر واقعی  از رئیس جمهور خود بگیرند. امروزه اگر شیخ حسن روحانی یا حجة الاسلام جواد ظریف، علیرغم اینکه کوچکترین قدمی در اجرای وعده های انتخاباتی  خود برنداشته،  هنوز محبوبیتی دارند، این محبوبیت، نه نتیجه خدمات آنها بلکه نتیجه فحاشی و هتاکی همین اوباش و بی سراپایان است که عمل آنها، تلاشی برای چهره سازی غیر واقعی از رئیس جمهور یست که در واقع کارپردازمطیع بیت و مقام معظم رهبری و مافیای نظامی است. کارپردازی که در تمام تارهای بافتمان وجود خود، بخشی از حاکمیت است و سخنگوی مقام معظم رهبری و نه بیش و غیر از آن.

آری شیخ حسن روحانی ریا کار است ولی نه به آن معنا که این اوباش فریاد کرده اند، بلکه به دلیلی کاملاً  برعکس، بدلیل اینکه  سمت و سوی ریا کاری او نه متوجه نظام و هئیت حاکمه به رهبری سید علی خامنه ایی بلکه متوجه ما مردمی است که نه دو بار بلکه صدبار هم درهمان چاله ایی می افیتم که قبلاً افتاده ائیم  و بازهم هوشیار نمیشویم.

IRAN-POLITICS-ROUHANI-KHOMEINI-ANNIVERSARY

An Iranian man holds a photo of Ayatollah Ruhollah Khomeini while listening to Iranian President Hassan Rouhani deliver a speech on the eve of the 25th anniversary of Khomeini’s death at his mausoleum in a suburb of Tehran, June 3, 2014.  (photo by Getty Images/Atta Kenare)

Interior Ministry: Rouhani hecklers ‘rogue’ elements

When President Hassan Rouhani spoke on June 3 during a commemoration event for Iran’s former supreme leader, Ayatollah Ruhollah Khomeini, he was shouted down by a number of hard-line protesters. Three weeks after the event, Iran’s Interior Ministry said that the protesters were “rogue” elements and were not connected to any group, drawing criticism from Iranian media, which has become all too familiar with the “rogue” label that typically absolves anyone from being held accountable.

Summary⎙ Print Interior Ministry officials said that recent hecklers at a Rouhani event were rogue elements, drawing criticism that authorities are unable or unwilling to prosecute the culprits.
Author Arash KaramiPosted June 24, 2015

During Rouhani’s speech at the newly renovated mausoleum for the founder of the Islamic Republic, hecklers chanted “Death to America” and “Death to hypocrites,” forcing Rouhani to momentarily stop his speech. Video clips of Rouhani patiently pausing — even smiling at times — as protesters shouted was shared widely on social media. The incident was criticized by a number of political figures, from the head of Iran’s Basij organization, Mohammad Reza Naghdi, to Iranian member of parliament Mohsen Ghorouian. Naghdi criticized the hecklers given that the event was meant to symbolize national unity and shouting down the president sowed division.

At a news conference June 22, the security director for Iran’s Interior Ministry, Javad Zarinkollah, said that ۱۱ individuals involved in the heckling were arrested that day by the Islamic Revolutionary Guard Corps, which handles security for Khomeini’s mausoleum. He said that they were interrogated and released and that legal cases against them have been opened.

According to Zarinkollah, “These individuals were not organized and were rogue. In our investigations on this issue, we did not reach the conclusion that they were organized by officials or groups.”

He criticized the hecklers, saying that Khomeini believed in “unity” and that those chants were in contrast to national unity. “In future years, we will try to prevent these types of events,” said Zarinkollah.

Rasoul Montakhebnia wrote an op-ed in Ghanoon newspaper titled, “Rogue elements are not without head” (the title is a play on words in Persian). “This is not the first time that officials, after a bitter and horrible event, make statements that the event took place at the hands of rogue forces,” he wrote. Montakhebnia said that if the meaning of “rogue” is that the individuals involved did not receive orders from somewhere or that they were not organized, “this is not acceptable for anyone.” It is not possible for people to “incidentally” gather at such a large event in honor of Khomeini, Montakhebnia added.

Montakhebnia said that in recent decades “rogue” groups have disrupted various meetings and insulted officials, yet there has never been a serious attempt to see who is behind these groups. At most, he said, a few people are summoned and are quickly set free.

Also, the writer said that the government, by labeling the protesters “rogue,” shows its “weakness” rather than its unity and the strength. “A [political] system … has a constitution, a leader, three branches of government [and] a police force, and if these people cannot identify and stop the activities of a few rogue people, [the system] has a weakness,” said Montakhebnia.

He added, “There are people who organize these rogue elements and it is clear who they are.” He said that their posts, positions and mosques are well known, and that it is unlikely that Iranian authorities are unaware of this. He asked the president and other officials to confront these groups “at [their] roots” before they continue to spread.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/iran-rogue-elements-rouhani-speech.html#ixzz3e7QMVhaO

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/iran-rogue-elements-rouhani-speech.html#ixzz3e7PtTcO7

No Comments