رژیم ایران، نقطه کانونی فرقه گرایی وجنگ مذهبی در منطقه ودنیا

Share Button

 از این روست که رژیم جمهوری اسلامی با علم کردن مسئله اقلیت یا اکثریتهای شیعی در منطقه و دنیا و تبدیل مردم از شهروند به دینوند، آتش بیار اصلی و اولیه ان تنشی بوده و گشته است که منطقه را از لبنان تا یمن و عراق و بحرین به ورطه یک بحران ریشه دار و مذهبی عمیقی فرو برده است که برطرف کردن آن حد اقل دهها سال زمان میخواهد. تردیدی نیست که همه فرقه های مذهبی حق دارند فعالیت کنند ولی یک فرقه مذهبی یک فرقه مذهبی است و در این عرصه حقوق خاص خود را دارد و بعنوان فرقه مذهبی، فقط در این زمینه میتواند و حق دارد فعالیت کند ولی بدیهی است که اعضای همین فرقه؛ بعنوان سیاستمدار، هنر مند، ورزشکار و یا فعال مدنی میتوانند هویت های متفاوت و درعین حال معین و متناسب(عرصه) خود را داشته باشند بدون اینکه این هویتهای گویناگون را باهم مخلوط کرده و در هم بیامیزند. یک فرقه مذهبی حق ندارد دین و مذهب و مقدسات دینی را به توپخانه سیاسی یا جنگی برای خود تبدیل کند،همچنانکه یک تیم یا باشگاه ورزشی حق ندارد هنر ورزشی خود را به ابزار سیاسی برای اهداف سیاسی یا اقتصادی تبدیل کند. برهمین سیاق یک ورزشکار در عرصه ورزشی باید یک ورزشکار باشد یک آخوند یک موعظه گر مذهبی و یک سیاستمدار یک سیاستمدار و غیره.

تفاوت  حقوق دینوندی با شهروندی در کجاست؟

برای ما مردم ایران بسیاری از پدیده ها و رفتارهای غیر استاندارد درجهان امروز، از فرط تکرار چنان عادی شده که درک غیرعادی بودن آنها برایمان غیرممکن گردیده است. بطور مثال پاپ بعنوان رهبرنزدیک به ۱٫۵ یا ۲ میلیون مسیحی کاتولیک هرروزه  با نمایندگان کلیساهای کاتولیک دنیا، از اروپای پیشرفته گرفته تا آفریقای مرکزی، جزایر فلیپین و.. ، دیدار میکند ولی محال است این هیئت های مذهبی را بعنوان نمایندگان سیاسی دیدار کند یا با آنها بیانیه سیاسی صدر کند و متقابلاً هروقت هم خود او به سفر میرود، مهم نیست این سفر به ونزوئلا یا کوبای سوسیالیستی باشد یا اتیوپی مسیحی و آفریقایی، در آنجاها فقط در مراسم مذهبی شرکت و نهایتاً برای صلح دعا میکند که آنهم پیام انجیل است. ناگفته نگذارم بهمان اندازه که در قرآن ما فعل قُتل،قتله، مقاتله، یقاتلون فی سبیل الله بکار رفته و در رثای کشتن و کشته شدن قداست آفرینی شده، در انجلیل از صلح و عشق به خدا و همنوعان و طبیعت سخن رانده شده است. ولی این موضوع بحث این یاداشت نیست. حال اگر این پاپ حتی برای یک بار در یک دیدار بیانیه سیاسی در دفاع از این یا آن جریان صادر کند دکان واتیکان را تخته کرده است.

وقتی آدم رسانه های حکومتی ایران را مرور میکند از وقاحتی که این رسانه ها درتنقید فرقه گرایی مذهبی(سکتاریانیسم)، چه در عراق باشد چه لبنان یا یمن ابراز میکنند، نه علف، نه چمن بلکه جنگل برسر آدم سبز میشود.

برای رژیم ایران و نقاره های تبلیغاتی اش، این یک حقِ مُسلمِ  مذهبی، سیاسی و تاریخیِ است که انحصاراً از سوی باریتعالی فقط به شیعیان داده شده که حق دارند با چکش یا شمشیر تیز، حقانیت انحصاری سیاسی/مذهبی خود را به ناخودآگاه وجدان مذهبی، نظام حقوقی جهان و مردم آن حکاکی کرده و یا بکمک نرم کننده های شیعی به ذهنیت مردم دنیا تنقیه کنند و نیازی هم به تصویب این حق مسلم درهیچیک از مراجع حقوقی دنیا نیست زیرا این حق مسلم یک حق خدادادی، مسلم و مفروض  است که تشکیک در آن کفر محض میباشد. این حق از سوی باری تعالی فقط به شیعان دنیا و آنهم فقط  آن بخش از آنها که تحت رهبری ایران ولایی و رهبر قُدسی مرتب آن، مقام معظم  هستند اعطاء شده تا از فرقه مذهبی خود یک جنبش سیاسی بسازند و زیر چتر آن با دولتهای خود یا با دیگر فرق مذهبی رقیب بجنگند.

فرقه شیعه تحت رهبری مقام عظما، میخواهد خود را در دینا بر فراز دیگر فرقه های مذهبی که آنها نمیخواهند و اجازه ندارند مذهب و دین خود را به سلاح رزم سیاسی و جنگی تبدیل کنند زیرا که دین و مذهب از نظر آنان نه یک وجدان و باور جمعی و کلکتیو و نه یک آئین همگانی و مرام سیاسی حزبی بلکه یک ارتباط  اعتقادی و روانی فردی و قلبیِ فردی، بین فرد انسان و خدا میدانند، قرار دهد و برسمیت شناختن این حق مسلم از طرف دیگر فرقه های مذهبی نیز یک حق مسلم شیعیان مرید آقا است.

در بحث از آتش افروزی فرقه گرایی مذهبی، رژیم ایران سعی میکند با فرار بجلو رهبران اهل تسنن را متهم کند حال آنکه این، فقط جمهوری اسلامی است که از روز نخست استقرار خود با تأکید بر هویت شیعی خویش عیر مستقیم خود را د ر برابر دیگر گروههای اجتماعی، با مذهب و دین خود تعریف نموده  و برای خود شناسنامه نویسی کرده است و با این برجسته سازی هویت مذهبی خود در عرصه های مدنی و سیاسی و حتی هنری و ورزشی، هویت سازی مقلوب و غیر واقعی  را  نیز به دیگران تحمیل کرده است. فراموش نمیکنم در همان اوان انقلاب هروقت آیت الله خمینی از حق مشارکت سیاسی بخشهای جامعه سخن میگفت فقط منظور و اشاره او به فرقه های مذهبی مجاز بود و نه جمیعت های سیاسی یا فرهنگی و مدنی. از این روی بود که در مجلس ایران برای اهل تسنن و اهل یهود و مسیحی و زرتشتی سهمیه بود ولی جریانهای صرفاً سیاسی حقی برای فرستان نماینده به مجلس نداشتند.  بگذریم از اینکه همین حقوق اقلیتهای دینی هم بعدها معنای و اعتبار خود را از دست داد.

فقط کافیست بطور مثال اشاره کنم که من بعنوان مثلاً حییب بعنوان یک ملایری اگر برنده جایزه ادبی شده خود را با ملایری بودن خویش تعریف و معرفی کنم موجب این عکس العمل میشود که فلان شاعر نهاودندی هم روی نهاوندی بودن بعنوان شخصیت و هویت خود تأکید کند. اگر یک لُر، یک تُرک، یک عرب با تکیه بر قومیت خود یک هنر و موفقیت حرفه ایی خود را مطرح کند به قوم وندان دیگر هم این هویت سازی را در عرصه پیشرفتهای حرفه ایی یا هنری تحمیل میکند.

از این روست که رژیم جمهوری اسلامی با علم کردن مسئله اقلیت یا اکثریتهای شیعی در منطقه و دنیا و تبدیل مردم از شهروند به دینوند، آتش بیار اصلی و اولیه ان تنشی بوده و گشته است که منطقه را از لبنان تا یمن و عراق و بحرین به ورطه یک بحران ریشه دار و مذهبی عمیقی فرو برده است که برطرف کردن آن حد اقل دهها سال زمان میخواهد. تردیدی نیست که همه فرقه های مذهبی حق دارند فعالیت کنند ولی یک فرقه مذهبی یک فرقه مذهبی است و در این عرصه حقوق خاص خود را دارد و بعنوان فرقه مذهبی، فقط در این زمینه میتواند و حق دارد فعالیت کند ولی بدیهی است که اعضای همین فرقه؛ بعنوان سیاستمدار، هنر مند، ورزشکار و یا فعال مدنی میتوانند هویت های متفاوت و درعین حال معین و متناسب(عرصه) خود را داشته باشند بدون اینکه این هویتهای گویناگون را باهم مخلوط کرده و در هم بیامیزند. یک فرقه مذهبی حق ندارد دین و مذهب و مقدسات دینی را به توپخانه سیاسی یا جنگی برای خود تبدیل کند،همچنانکه یک تیم یا باشگاه ورزشی حق ندارد هنر ورزشی خود را به ابزار سیاسی برای اهداف سیاسی یا اقتصادی تبدیل کند. برهمین سیاق یک ورزشکار در عرصه ورزشی باید یک ورزشکار باشد یک آخوند یک موعظه گر مذهبی و یک سیاستمدار یک سیاستمدار و غیره.

ما مردم ولایت زده چنان با دوپینگ دینی تنقیه فکری شده ائیم که درک این نکات بسیار بدیهی سیاسی و استاندارد شده در دنیا  دیگربرایمان قدری ثقیل است. برای درک بهتر موضوع فوق به گزارش خبری زیر از سایت مسلح تسنیم که نمونه های آن هزاران است توجه کنید!

پایان یاداشت

ح تبریزیان

……………………………………..

چشم امید همه مسلمانان و شیعیان جهان به مردم ایران است

رهبر شیعیان نیجریه: مردم ایران برای ملت‌های مظلوم جهان نماد «مبارزه با استکبار» هستند

شیخ یعقوب زکزاکی

رهبر شیعیان نیجریه گفت: امروزه نماد مبارزه با استکبار و ظلم و ستم، مردم ایران هستند؛ مردم ایران نه‌تنها برای شیعیان و مسلمانان بلکه برای همه ملت‌ها و دولت‌های مظلوم جهان و سایر ادیان الگو هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم یعقوب زکزاکی ظهر امروز در جمع ۵۰۰ نفر از فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ۱۰ استان کشور در مشهد اظهار داشت: تمامی ابرقدرت‌های جهان امروزه مقابل ملت ایران ایستاده‌اند تا بتوانند به کشور و ملت ایران آسیب بزنند اما این مردم ایران هستند که توانسته‌اند تمامی این توطئه‌ها را خنثی کنند.

رهبر شیعیان نیجریه با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران با بهره‌گیری از آیات قرآن و سنت و سیره ائمه اطهار(ع) و گفتمان مبتنی بر اندیشه و استدلال به پیروزی رسید، افزود: ورود اسلام به ایران و ترویج مکتب تشیع برای ایران برکات و آثار مبارکی داشت و از آن جمله می‌توان به بهره‌گیری از دستورات حضرت رضا(ع) در ایران اشاره کرد.

حجت‌الاسلام زکزاکی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به‌عنوان کشوری قدرتمند مقابل تمام ابرقدرت‌ها با مقاومت ایستاده و چشم امید همه مسلمانان و شیعیان جهان به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی است.

وی تأکید کرد: امروزه نماد مبارزه با استکبار و ظلم و ستم، مردم ایران هستند؛ مردم ایران نه تنها برای شیعیان و مسلمانان بلکه برای همه ملت‌ها و دولت‌های مظلوم جهان و سایر ادیان الگو هستند.

رهبر شیعیان نیجریه بیان داشت: ملت ایران با بهره‌گیری از تعالیم اسلامی و دستورات ائمه اطهار(ع) و رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب با مقاومتی برخاسته از استدلال و اندیشه و منطق به‌دور از جنگ و خشونت، پاسخی مستحکم و قاطع به همه توطئه‌های دشمنان داده و آن‌ها را خنثی کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توطئه دشمنان اسلام به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا در به‌وجود آمدن گروه‌های تکفیری مانند داعش، جبهه النصره وغیره در کشورهای اسلامی پرداخت و گفت: تمامی این گروه‌های تکفیری با حمایت و سیاست‌های خبیثانه استکبار جهانی در کشورهای اسلامی ایجاد شده است. در کشور نیجریه قبلاً گروه تکفیری بوکوحرام وجود نداشت، این‌گونه گروه‌های تکفیری نتیجه حمایت و سیاست‌های اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام زکزاکی در خاتمه تأکید کرد: مردم ایران باید بدانند که وظیفه سنگین و مهمی بر دوش دارند و آن این است که امید مردم مستضعف و ظلم‌دیده جهان در سراسر دنیا به مقاومت ملت ایران است زیرا ایرانیان امروزه در جهان در راه مبارزه با استکبار جهانی به یک سرمشق و الگو تبدیل شده‌اند.

انتهای پیام/آ*

No Comments