فاجعه در راهست! هشیار شویم و هشدار دهیم!

Share Button

 چکیده … قدر مسلم اینست که در میهن تک صدایی و تک قدرتی  ما، شانس زیادی برای بازداشتن رژیم از این ماجراجویی بس خطرناک نیست. ولی اگر همه ما، همه آنهایی که نگران فرجام این حرکت جنون انگیز هستند، در طوماری واحد، بانگ اعتراض خود را به این ماجرا جویی برداریم شانس این را ایجاد میکنیم که در فردای شکست رژیم در این ماجرا بتوانیم بگوئیم : ما هشدار دادیم و شنیده نشد! غفلت از صدور چنین هشداری بمعنای قرار گرفتن نا خواسته در کنار رژیم در این فاجعه آفرینی است.

سر چشمه ایی را توانست گرفتن به بیل       چو آن چشمه پرگشت نشاید  گرفتن به پیل

دیگر جای تردیدی نیست که  با ورود رسمی  به صحنه درگیری نظامی در سوریه  مملکت ما بعنوان یکی از میدانداران اصلی بهمراه روسیه،  وارد باتلاقی شده است که نه شانس بُردی درآن دارد و نه حتی فرصتی برای عقب نشینی. از این لحاظ شانسی برای بُرد ندارد که مداخله رسمی ایران در کنار روسیه هر چند بظاهر ممکنست توازن و تعادل میدانی و تاکتیکی را موقتاً بسود رژیم اسد بهم بزند ولی از همان لحظه های نخست علنی و رسمی شدن این مداخلات، دینامیک نیرومندی را علیه این مداخله  جویی ایجاد  کرده است که به برافروختن بیشتر آتش بنیادگرایی و رادیکالیسم اسلامی که میرفت تا به سردی گراید از یکسو و افزون بر آن، زنده  کردن و رزمی شدن ناسیونالیسم عربی منتهی خواهد شد. ویژگی این تجدید قوای رادیکالیسم اسلامی و پان عربیسم برخلاف ماهیت دوران بروز و پیدایشش در منطقه  و در دهه های پیش، اینست که این موج جدید ناسیونالیسم عربی و بنیاد گرایی، نه علیه اسرائیل و آمریکا و دول محافظه کارغربگرای عرب بلکه علیه ایران شیعی و روسیه صلیبی است.

۳ روز پیش رهبر جبهتة النصرة که از آن بعنوان قوی ترین جناح پیکارجوی ضد رژیم اسد در سوریه نامبرده میشود، در بیانیه ایی از همه نیروهای میدانی  جنگ در سوریه که علیه اسد می جنگند خواست تا علیه جنگ صلیبی راه انداخته شده توسط روسیه و ایران با هم متحد شوند.

برای آنها که با روانشناسی ایدئولوژیکِ جریانهای بنیاد گرا و سرسختترین آنها، القاعده آشنایی دارند، پیام وحدت طلبی  جبهةالنصرة یک تحول و چرخشی ایدئولوژیک و مهم است زیرا این جریان جهادی بیگانه با هرگونه مصلحت گرایی و پراگماتیسم سیاسی، هرگز امتیازات  تاکتیکی و حتی استراتژیک وحدت عمل با دیگر نیروهایی که آنها را نامسلمان و کافر infidel میداند را فدای ایدئولوژی شریعتگرایانه و جذمی خود نمیکند. از اینرو پیدایش  این رویکرد پراگماتیستی وحدت طلبانهِ این گروه جهادی را باید، یا بمنزله جدایی آن از القاعده و پیوستنش بمحور  نیروهای مورد حمایت غرب تلقی کرد یا تغیر رویکرد راهبردی کل القاعده نسبت به آرایش صحنه پیکار در منطقه و بویژه سوریه که پیدایش داعش میتواند یکی از محرکه های آن باشد.

در حالیکه داعش در یک بیانیه از تشدید پیکار علیه آمریکا، روسیه و ایران سخن رانده است، جبهـةالنصرة در بیانیه خود بمناسبت مداخله ایران و روسیه در جنگ بنفع رژیم اسد، فقط به جنگ ضد صلیبی علیه  لشگر کشی صلیبی روسیه و ایران شیعی  اشاره کرده است.

مدیریت جنگ در دمشق و تهران، مدتهاست که از داوطلبان یا مزدوران شیعی مذهب پاکستانی و افغانی برای جنگیدن بنفع رژیم اسد در سوریه استفاده کرده و میکنند. در حالیکه تردیدی نیست که ورورد  این جنگجویان افغانی شیعی پاکستانی و افغانی  مغز شوئی شده، تأثیری تاکتیکال بر موازنه نیرو در میدان جنگ دارد ولی این مدیریت بیخبر از روانشناسی جنگی نمیداند و شعور این را هم ندارد که بداند حاصل وارد شدن این نیروی تاکتیکی اضافی به صحنه، در حکمِ باخت استراتژیک بزرگی  برای محور تهران دمشق، بصورت انگیزش آفرینی روحی و وحدت طلبانه در قطب مقابل میباشد که دامنه  تأثیرآن نه تاکتیکی  و نه حتی استراتژیک بلکه فرا استراتژیک است زیرا این گرایش وحدت و انگیزش آفرینانه حتی با درهم شکستن نظامی و سیاسی رژیم اسد و شکست و عقب نشینی روسیه و ایران در میدان جنگ پایان نیافته و از پس خود فرهنگ سیاسی، ژئوپولیتیک و تاریخی میسازد که تأثیرات آن باقی خواهد ماند. در این رابطه میتوان به صلح عرب و اسرائیل اشاره کرد که این صلح، نفرت قومی، ملی، فرهنگی و سیاسی نسبت به اسرائیل را  بین توده عرب از بین نبرده است هرچند با پیدا شدن سرو کله ایران شیعی در ماجرای سوریه، نفرت و دشمنی توده عرب منطقه نسبت به اسرائیل به محاق رفته است که  بی تفاوتی جوامع عرب و مسلمان منطقه نسبت به آنچه این روزها در فلسطین اشغالی میگذرد خود نشانه ای از این چرخش روانشناختی است.

گاردین* امروز در گزارشی از اعزام ۲۰۰۰ نفر ازنیروهای ویژه سپاه پاسداران به سوریه خبر میدهد. در هفته های گذشته خبر اعزام صدها تن سپاهی ایران به سوریه برای آغاز تهاجم بمنظور باز پس گیری مناطق از دست رفته در شمال و مرکز سوریه  که هدف نهایی آن گسترش این تهاجم تا پاکسازی تمام کشور (بگفته خود مقامات سوری) میباشد، در رسانه های بسیاری درج شده بود ولی وقتی نشریه ایی مانند گاردین چنین خبری را انتشار میدهد باید آنرا جدی و قطعی تلقی کرد هرچند این روزنامه برای خبر خود به محافل دیپلماتیک عرب استناد میکند.

همین روزنامه گاردین در شمارهامروز خود در گزارشی دیگر، سخنان اش کارتر وزیر دفاع  آمریکا، در رابطه با مداخله روسیه را درج کرده است و اظهارات او را تند ترین اظهار نظر یکی از مقامات دولتی آمریکا ظرف تمام دوره ریاست جمهوری اوباما نسبت به روسیه میداند. گاردین مینویسد این اظهارت تند از طرف دولتی (دولت اوباما) ابراز میگردد که با وعده مماشات و همکاری با روسیه کارش را آغاز کرده بود. اش کارتر در این سخنرانی که در جلسه ایی ادواری  برای نظامیان عالیرتبه ایراد شده بودمیگوید:” تمام اقدامات لازم علیه این سرکشی روسیه در اروپای شرقی و خاورمیانه که موجب سرخوردگی واشینگتن شده است اتخاذ خواهد شد.” گاردین ادامه میدهد:” اش کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده گفت؛ رئیس جمهور روسیه کشورش را به درون “کلافی انزوا آفرین” کشانده است که فقط با یک چرخش اساسی  در این راه میتواند از آن باز گردد.” او ادامه میدهد:” ما همه گامهای لازم را برای خنثی کردن تأثیرات بی ثباط کننده، شر آفرین، تهاجمی و بدخواهانه روسیه را برخواهیم داشت.”

نه اوباما احمدی نزاد و پوتین هستند و نه اش کارتز  جوادظریف که بی مایه و حساب نشده در راستای سیاستهای تبلیغی رژیم برای مصرف داخلی شعار دهند. موضع آمریکا که در این سخنان تند  و بسیار جدی وزیر دفاع آمریکا انعکاس یافته است فقط حکایت از آمادگی آمریکا برای رویارویی با چالشگری روسیه که کشور ما هم در کنار آن قرار دارد ابراز شده است.

من از روی ارزیابی سیر حوادث منطقه بر این باور هستم که مداخله روسیه، ایران و حزب الله در سوریه با شکستی افتضاح آمیز روبرو خواهد شد که پیامدهای آن، از مرزهای سیاست های امروز گذشته، تاریخی خواهند شد. پوتین و رژیم ایران وارد جنگی  شده و میشوند که نتیجه آن بسیار فراتر از سرنوشت رژیمهای خود آنان بوده و با ابعادی تاریخی دامن دو کشور روسیه و ایران را خواهد گرفت.

باشناخت روانشناسی این دو رژیم میتوان گفت آنها بلحاظ  ویژگی ساختار قدرتی که در رأس آن قرار گرفته اند نمیتوانند بآسانی از گامهایی که امروز برمیدارند و در باتلاقی که در آن افتاده اند عقب بنشینند. آنها فقط خُرد شده از این میدان به بیرون پرتاب خواهند شد که ارزیابی همه پیامدهای چنین اتفاقی  در حال حاضر آسان نیست. البته اگر هم در این نبرد پیروز شوند جهان را به دنیای دو قطبی گذشته برمیگردانند که در آن ایران ولایی ما نقش یک نیمچه ابر قدرت را خواهد داشت.

ولی در توضیح این اگر باید به یک ضرب المثل قدیمی اشاره کنم: مردی روستایی با یک کوزه ماست در لب ساحل دریا نشسته و ماستها را با قاشق توی آب میریخت و بهم میزد. عابری پرسید چکار میکنی؟ مرد پاسخ داد دوغ درست میکنم.عابر گفت: ـ مرد حسابی با یک کوزه ماست از دریا میخواهی دوغ درست کنی؟ مگر دیوانه ایی؟ این غیر ممکن است.  مرد دهاتی پاسخ داد:  ـ ولی فکر کن! اگر بشود، چقدر دوغ میشود! حال رژیمهای روسیه و ایران میخواهند از دریا دوغ درست کنند و البته اگر بشود و درست کنند، بشر تا ابدالدهر دوغ رایگان خواهد داشت.

رهبر جبهةالنصرة در همان اظهار نظری که در بالا بدان اشاره داشتم گفت: ” ما بلایی بر سر روسها میآوریم که آنها  بلای افغانستان را فراموش کنند.” من فکر میکنم نسخه جبهة النصرة  برای دوغ درست کردن از تلاش ایران و پوتین برای اینکار مبنای بمراتب حساب شده و واقعبینانه تری دارد.

بعنوان پی نوشت اضافه کنم که خبر اعزام هزاران نظامی ایرن به سوریه را روئترز هم گزارش کرده است و  این خبرگزاری در همین گزارش از تشدید نبرد در اطراف حمص،بین مخالفین رژیم و نیروهای دولتی  خبر داده است که همراه با ۱۵ فقره بمب افکنی پوشش دهنده هواپیماهای روسیه بوده است نکته بسیار شابان توجه در این گزارش اینست که نیروهای رژیم و داعش  در این تهاجم مشترک هردو  تمام قدرت آتش خود را متوجه  پیکارجویان مورد حمایت غربِ  ضد رژیم کرده اند. این یعنی قرار داشتن داعش، نیروهای دولتی، و ایرانی و حزب الله در جبهه ای مشترک علیه مخالفین رژیم اسد. در این تهاجم، داعشی ها برای تهاجم خود همانقدر از پوشش حمایتی روسها برخوردار میشوند که نیروهای دولتی و حزب الله.

سخن آخر:

و اما ما ایرانیان منتقد رژیم؛ فعالین سیاسی و مدعی آزادیخواهی درون و برونمرزی در برابر این فاجعه ایی که( بنظر من همچنانکه اشاره کردم )  با مداخله نظامی کشور ما بنفع رژیم محکوم به سقوط بشار اسد در انتظار میهنمان است  که آثار سوء  آن فرا استراتژیک و تاریخی خواهد بود چه باید بکنیم و چه میتوانیم؟.

قدر مسلم اینست که در میهن تک صدایی و تک قدرتی  ما ، شانس زیادی برای بازداشتن رژیم از این ماجراجویی بس خطرناک نیست. ولی اگر همه ما، همه آنهایی که نگران فرجام این حرکت جنون انگیز هستند، در طوماری واحد، بانگ اعتراض خود را به این ماجرا جویی برداریم شانس این را ایجاد میکنیم که در فردای شکست رژیم در این ماجرا بتوانیم بگوئیم : ما هشدار دادیم و شنیده نشد! غفلت از صدور چنین هشداری بمعنای قرار گرفتن نا خواسته در کنار رژیم در این فاجعه آفرینی است.

 

Iran’s role in war has been relatively low-key so far, but deployment and dispatch of famous commander reinforce perception of new stage in support for Assad

Members of Iran’s Revolutionary Guards march during a parade ceremony just outside Tehran.
 Members of Iran’s Revolutionary Guards march during a parade ceremony just outside Tehran. Photograph: Vahid Salemi/AP

itemprop=”headline”>US defense chief: we will deter Russia’s

‘malign and destabilizing influence’

Ash Carter says US will not cooperate as long as Russia pursues a ‘misguided strategy’ in Syria but Moscow says it has been rebuffed in calls for consultation

Ash Carter
 Carter said the US ‘will take all necessary steps’ to counter Russian ‘influence, coercion and aggression’. Photograph: Carlos Barria/Reuters

No Comments