مردم ایران به دعوت هاشمی و اصلاحطلبان پاسخ گفتند

Share Button

در کمتر دورانی از عمر حکومت اسلامی مردم اینچنین به دعوت شخصیتهایی تا این حد برای شرکت در یک انتخابات پاسخ مثبت داده اند و آنهم پاسخی نه از روی فتوا و دستوری بلکه اقناعی. این دهها میلیونی که علیرغم زهر تلخ ردصلاحیتهای نمایندگان خود، امروز بپای صندوقهای رأی میروند، نمیروند تا تنها بگویند جنتی و یزدی و مصباح علم الهدا ها را نمیخواهند بلکه میروند تا با استفاده از این فرصت نشان دهند که: “ما با همه با هم هستیم! ما ملتیم!” ما این وضع حاکم را نمیخواهیم! این انتخابات رفراندومی است که مردم طی آن به استبداد ولائی و تکصدایی در کشور “نه!” میگویند.

امروز نه انتخابات بلکه رفرامی است که مردم به استبداد “نه!” میگویند

همه گزارشها حکایت از این دارد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بی سابقه است. درحقیقت میتوان گفت که شرکت مردم  در این انتخابات نسبت به انتخاباتهای گذشته هم بمراتب بیشتر و هم بسیار آگانه تر میباشد.

مردم میهنمان گریبان خود را از شّرِ اینکه در این انتخاباتهای ساختگی و نمایشی چه میخواهند رها ساخته و از تعدادی منتسبین به اعتدالیون و اصلاحطلبان گذشته، آرای خود را یکسره بنفع هرکس که مورد گزینشِ نخستِ حلقه استبداد و در رأس آن سید علی خامنه ایی نیست به صندوقها میریزند.

تا روزی که مردم پیگیر خواستن و انتظار خود از انتخاباتها بودند، همواره از زمین بازی انتخاباتی رژیم فریب خورده دست خالی برمیگشتند ولی اینبار، این؛ رژیم است که  از میدان بازی خود دست خالی خارج میشود زیرا او دیگر نمیتواند تعین کند از بین اردوی خودش چه کسی یا کسانی را بالا ببرد یا بنوازد. این مخالفان و منتقدین رژیم هستند که اینبار تصمیم گرفته اند از درون اردوی رژیم که را؟ را انتخاب بکنند و که را؟ را پس بزنند.

بر زمینه این تغیر رویکردی و رفتار انتخاب کنندگان، میتوان گفت که  از مرحله رد یا تأئید صلاحیتها بگذریم، انتخابات دیگر از کنترُل رژیم و عمله استبداد خارج گشته است.

فراخوان آیت الله هاشمی رفسنجانی و اصلاحطلبان و رهبران جنبش سبز به مشارکت سلبی در انتخابات، یعنی حذف و رد صلاحیت مهره های نشاندار رژیم، در این شرکت احتمالاً بی سابقه ی ۷۰%ی انتخاباتی، نقش تعین کننده داشته است.

در کمتر دورانی از عمر حکومت اسلامی مردم اینچنین به دعوت شخصیتهایی تا این حد برای شرکت در یک انتخابات پاسخ مثبت داده اند و آنهم پاسخی نه از روی فتوا و دستوری بلکه اقناعی. این دهها میلیونی که علیرغم زهر تلخ ردصلاحیتهای نمایندگان خود، امروز بپای صندوقهای رأی میروند، نمیروند تا تنها بگویند جنتی و یزدی و مصباح علم الهدا ها را نمیخواهند بلکه میروند تا با استفاده از این فرصت نشان دهند که: “ما با همه باهم هستیم! ما ملتیم!” ما این وضع حاکم را نمیخواهیم! این انتخابات رفراندومی است که مردم طی آن به استبدادولائی و تکصدایی در کشور “نه!” میگویند.

احساس جمعی و همگرایی ملی که از این حرکت همسوی میلیونی برمیخیزد، سدی در برابر تندروی حلقه استبداد و در مرکز  و بعنوان مهره کانونی آن سید علی خامنه ایی، میباشد. اگر عمله استبداد فکر میکنند که این موج رو به انسجام در همینجا متوقف خواهد شد سخت در اشتباهند.

مردم ایران این همسویی اجتماعی پر شکوه خود را در واقع مدیون سران جنبش سبز و آیت الله هاشمی رفسنجانی هستند.

بعید نیست که با همه تضمینهایی که داده شده تشبثاتی از طرف باندهای اقتدارگرا و نظامیگران سپاه برای بیرون کشیدن مثلث “ج” از صندوقهای آراء انجام گیرد کما اینکه از هم اکنون شایعاتی دال بر ابطال تعدادی از صندوقهای بالای شهر بگوش میرسد. ناگفته پیداست که بطور سنتی بخشهای بالای شهر سمتگیری دیگری از دیگر مناطق جنوبی یا  شرقی در انتخاباتها داشته اند. لذا ابطال این صندوقها در صورت وقوع، با هدف تقلیل آرای لیست آیت الله هاشمی و روحانی انجام گرفته است. باید امید وار بود که ناظرین انتخاباتی که تعهد و تضمین سلامت انتخابات را داده اند مانع دستکاری در آراء مردم گردند.

 

No Comments