جنگ سمیولاتیو بشار اسد و روسیه در پالمیرا(تدمیر)

Share Button

بنظر من، آن داعشی که قریب یکسال پیش توانست پالمیرا را مانند بسیاری نقاط دیگر سوریه تسخیر کند، آن داعشی نیست که در بخشهای وسیعی از عراق و سوریه حاکم است بلکه داعشی بشار اسد ساخته است ولو اینکه فقط فرماندهان آن از نخبه اطلاعاتیهای نظامی ارتش بشار اسد باشند. داعشی که؛ ارتش بشار اسد در جریان جنگ داخلی، یا آنرا سرهم بندی کرده است یا با نفوذ و رخنه در گروههای جهادی منطقه، توانسته است از هئیت ظاهری داعش مأبانه آن و ظرفیت خشونت گرایی اش برای مقاصد سیاسی و نظامی خود بهره برداری کرده  و بسیاری از مناطق را با صحنه سازی جنگی و نمایشی بنام آن متصرف شود تا روزی، با بازپس گیری آن مناطق و فتح الفتوحات خود در باز پس گیری آنها، دنیا را خیره سازد و این ذهنیت را در فضای رسانه ایی ایجاد کند که رژیم اسد ماندگار و حذف نشدنی است.

همه جنگها بر اساس  فریب بنا شده اند: سون تسو

هرچند ساعت یکبار دکمه تلویزیون را روی کانالهای خبری دنیا از این کانال به آن کانال؛ BBC ،CNN  ،SKYNEWS  و الجزیره فشار میدهم ببنیم دنیا چه خبر است. بیشترین خبر این کانالها و سایتهای خبری این دو  سه روزه روی پیروزی ارتش سوریه در پالمیرا (تدمر) زوم کرده اند و از پیشروی ارتش بشار اسد و تسخیر این شهر باستانی ظرف فقط چند روز خبر میدهند و اینکه این پیروزی باعث تحکیم و ارتقای اعتبار بشار اسد گردیده است.

چهره و نامهای گزارشگران جنگی به تبعیت از تنوع سایتها و کانالها متفاوت است ولی منابع خبری همه یکی و آنهم خبرگزاری خود سوریه است. با شنیدن میزان عملیات هوایی باقیمانده هواپیماهای جنگی روسیه در دفاع از واحد های زمینی ارتش اسد، در سوریه و مقایسه بمبارانهای تدمر با حلب، میتوان گفت همه این پوشش پر سرو صدای هوایی از ارتش بشار اسد به چند هزارم بمبارانهای مشترک نیروی هوایی روسیه و سوریه در حلب نمیشود که، بمباران ویرانه های آن شهر قدیمی در نتیجه بمباران چند ماهه روسیه و ۴ ساله نیروی هوایی اسد گواه این امر هستند.

منظره آثار باستانی پالمیرا (تدمر به فارسی)، نمونه ایی و شباهتی از آن بمبارانهای حلب بدست نمیدهند گویا داعش فقط به انفجار یک معبد قدیمی در آن شهر اکتفاکرده و به سائقه بیدار شدن وجدان فرهنگی و احترامش برای آثار باستانی از تخریب بقیه برجها، طاقها و ستونهایی که میتوانسته با چند صد دینامیت ساده، همه آنهارا با خاک یکسان سازد خود داری ورزیده و بجای آن، همه شهر را مین گذاری کرده است تا مانع تسخیر آن بدست ارتش بشار اسد شود.

و شاید هم، این داعشی که با یک جهادی مجهز به کمربند انتحاری قادر است ساختمانهای بتون آرمه چند طبقه ایی و مراکز خرید و ایستگاههای قطار و فرودگاههای دنیا را زیرو رو کند، از کارگذاری مواد انفجاری در زیر بناهای پالمیرا، منطقه ایی که بیش از مدت یکسال در اختیارش بوده ناتوان بوده است!

گزارشگران جنگی مستقر در مرزهای ترکیه یا لبنان* با لباس رزم خبرگزاری، اخبار منتشره از سوی خبرگزاری رسمی سوریه و گاهاً روسیه را چنان پخش و رله میکنند که این تصور به شنونده و بیننده دست میدهد که انها در خود سنگرهای خط مقدم جبهه هستند و این اخبار پخش شده چنان با حرارت جنگی بین خود شبکه های خبری دنیا، دهن به دهن و کانال به کانال نقل قول میشوند که منِ بینوای شنونده و بیننده خبر، به این اشتباه میافتم که گویا در پالمیر خبری هست و جنگی واقعی در کار است!

نه از ویرانی بمبارانها خبری است و نه از کشته های نیروهای دولتی و یا داعش و کمتر از همه اینها گذشته؛ در جریان تصرف پیروزمندانه این شهری که در محاصره ارتش اسد بوده است، تا کنون حتی یک تن داعشی هم به اسارات در نیامده است و طبق این خبر های دست خیلی دست اول، همه داعشیها فرار کرده اند.

همین خبرهای خیلی موثق! حاکی از این است که یک زندان بزرگ نیز جز یافته های فاتحین پالمیر است که در آن زندانیان قیام ۲۰۱۱ تا مقطع جنگ کنونی نگاهداری میشده اند و میشوند. باید بر همه این عجایب هفتگانه جنگ پالمیرا؛ امانت داری داعشی ها را هم افزود که به استنثای همان معبدی که بنا به گزارشها ویران ویران کرده اند؛ داعشیها نه تنها تمام بناهای این شهر باستانی را با امانتداری تمام نگاه داشته اند تا تحویل فاتحین بدهند، بلکه تعداد نامعلومی از زندانیان قیام ۲۰۱۱ علیه اسد را هم سرنبریده و زنده و سالم نگاه داشته اند تا بعنوان هدیه و خیر مقدم پیروزی برای ارتش پیروزمند بشار اسد باقی گذارند.

نمیخواهم بگویم همه این شکاکیت من نسبت به سناریوی این جنگی که من آنرا  سمیولاتیو یا شبیه سازانه میدانم، ساختگی است که در کارگاه استخبارات بشار اسد و سپاه قدس، FSB روسیه (میراث دار KGB)** سرهم بندی شده است ولی هضم این اخبار هم برایم کاملاً دشوار است.

در این رابطه؛ اولین سئوال بی پاسخی که ذهنم را غلغلک میدهد اینست که اگر این ارتش بشار اسد، تا این حد قدرت و توان رزمی دارد که ظرف فقط ۴ ـ ۵ روز توانسته است با بمبارانی مختصر، درحد چند هزارم حلب، این شهر را از تصرف داعش آزاد کند، چرا ظرف این یکسال دست روی دست گذاشته و اجازه داده است تا این جریان تروریستی جای پای خود را در آنجا و منطقه اطرافش سفت کند و بنا به گزارشها صدهها نفر را بشیوه های مختلف اعدام کند و به زن و بچه مردم تجاوز کند؟ آیا نمیشد فقط قدری از آن قدرت جنگی مهیبی را که علیه حلب دو میلیونی بکار برد برای آزاد سازی این شهر استراتژیک میگذاشت و انرا زودتر آزاد میکرد؟

پاسخ ساده ایی که من برای معمای این جنگ دائی جان ناپلوئونی، در کازرون سوریه، یافتم و با عقل بیشتر مطابقت دارد، اینست که جنگ ارتش بشار اسد در پالمیرا نه علیه داعش بلکه جنگ علیه ارتش خود اسد بوده است و میباشد و با گلوله های و بمبهای آزمایشی که سرو صدای زیادی بهمان اندازه گلوله ها و بمب های واقعی ایجاد میکنند ولی گاز انفجاری هستند. من فکر میکنم این جنگ با الگو برداری از متدهای عملیات جنگی هالیوودی؛ نمایشی جز صحنه های سمیولاتیو و شبیه سازانه نمیباشند.

برای خواننده این سطور که در معرض بمباران خبری رسانه های معتبر دنیا قرار دارد شاید چنین تشکیکی توهم انگیزانه بیاید ولی! چکار میتوان کرد وقتی کسی براین شکهای منقی خود نمیتواند غلبه کند؟

بنظر من، آن داعشی که قریب یکسال پیش توانست پالمیرا را مانند بسیاری نقاط دیگر سوریه تسخیر کند، آن داعشی نیست که در بخشهای وسیعی از عراق و سوریه حاکم است بلکه داعشی بشار اسد ساخته است ولو اینکه فقط فرماندهان آن از نخبه اطلاعاتیهای نظامی ارتش بشار اسدباشند. داعشی که، ارتش بشار اسد در جریان جنگ داخلی، یا آنرا سرهم بندی کرده است یا با نفوذ و رخنه در گروههای جهادی منطقه، توانسته است از هئیت ظاهری داعش مأبانه آن و ظرفیت خشونت گرایی آن برای مقاصد سیاسی و نظامی خود بهره برداری کرده  و بسیاری از مناطق را بنام داعش و با صحنه سازیهای جنگی متصرف شود تا روزی، با بازپس گیری آن مناطق با صحنه سازی جنگی و فتح الفتوحات خود در باز پس گیری آنها، دنیا را خیره سازد و این ذهنیت را در فضای رسانه ایی ایجاد کند که رژیم اسد ماندگار و حذف نشدنی است.

خبرگزاری الجزیره شاید بدون اینکه خود بداند چه مینویسد در گزارشی چنین مینویسد: ” “When ISIL took control of Palmyra, government troops fled without a fight. They delivered the city to ISIL, like a form of theatre,” Hisham Marwah, former vice-president of the opposition Syrian National Council, told Al Jazeera. “Now Assad can claim that he is liberating the city and saving culture.”

هشام مروا در الجزیره میگوید:” وقتیکه داعش کنترل پالمیرا را بدست گرفت، واحد های دولتی بدون کمترین مقاومتی گریختند. تو گوئی آنها، صحنه ایی از یک نمایش را اجرا میکنند، شهر را تحویل داعش دادند. معاون رهبر اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه هم به الجزیره میگوید:” حالا اسد میتواند ادعا کند که شهر را آزاد کرده و فرهنگ را نجات داده است. 

نمیشود تصور کرد که ارتش اسد پالمیرا را به داعش خود ساخته خویش واگذارد تا بتوان در پوشش آنها این شهر را حفظ کند که توسط پیکارجویان واقعی ضد رژیم خودش تصرف نشود.

رژیم اسد با این متُد، نه تنها برای فتح الفتوحات امروز خود زمینه چینی کرده است بلکه معلوم نیست چه میزان از سربریدنهای نمایش داده شده در یوتیوب بنام داعش،کار خود مأموران ملبس به لباس داعش و نفوذیهای خود بشار اسد، سپاه قدس و حزب الله در داعش بوده است.

KGB که پیشنمونه FSB  و پسنمونه چکا (اولین دستگاه اطلاعاتی روسیه شوروی) میباشد از همان آغاز بنیانگذاریش بخش عمده ایی از کار خود را روی عملیات گمراه سازانه برای مخالفین دولت نوبنیاد شوری سوسیالیستی گذارد، چه دولتهای خارجی و چه مخالفین رژیم جدید. بلحاظ تبحر در این عرصه، بعید است سرویسهای اطلاعاتی غرب در این زمینه بپای سازمانهای اطلاعاتی روسیه برسند. (از آغاز تأسیس اتحاد شوروی تا امروز بترتیب: چکا،  KGB و  FSB).

بنظر من موج ناگهانی مهاجران جنگی به اروپا، بنحوی که دستگاهای کنترل مهاجر پذیر غرب را فلج کرد و شاید هزاران جهادی را بعنوان پناهنده روانه اروپا و اقیانوسیه و ترکیه کرده است، را نیز باید در این متن ارزیابی کرد بدون اینکه در این ارزیابی ملاحظات انسانی نسبت به میلونها آواره  جنگی تحت تأثیر این شکاکیت منطقی و محطاتانه ضرور، در محاق روفته بکنار گذارده شود.

*

 روئیترز یکی از این خبرگزاریها است منبع خبری و عکس از خبرگزاری دولتی سوریه گرفته شده و از بیروت مخابره شده است

Syrian Arab News Agency

Islamic State driven out of Syria’s ancient Palmyra city

Forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad take positions on a look-out point overlooking the historic city of Palmyra in Homs Governorate in this handout picture provided by SANA on March 27, 2016. REUTERS/SANA/Handout via Reuters

العربیه

Putin praises Assad on Palmyra victory

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, Syrian soldiers gather around a Syrian national flag in Palmyra, Syria, Sunday, March 27, 2016. (AP)

World | Sun Mar 27, 2016 10:34am EDT

BEIRUT |

**

Federal Security Service of the Russian Federation 

Luck Harding گزارشر نشریه گاردین در روسیهِ دوران پوتین کتابی با عنوان Mafia State دارد که در آن خصوصیت مافیایی دولت پوتین را با سند و مدرک بیان میکند. نویسنده از ترورهای FSB مینویسد و از ثروت ۴۰ میلیارد دلاری پوتین تا مقطع نگارش کتاب. او ازجمله مینویسد اگر در زمان دولت سوسیالیستی دفتر سیاسی حزب(پولیت بورو)، بود که بر KGB فرمان میراند، در دولت و دوران پوتین؛ FSB که باز سازی شده همان KGB است بیشتر از گذشته مننتها با روشهای نرم افزاری منطبق با زمان، بر کل دستگاه حکومتی روسیه چیره است. لوک هارینگ مینویسد امروزه دستگاه دولتی پوتین بمراتب از دولت شوروی امنیتی تر شده است و بیش از ۷۰% مأموران عالیرتبه دولتی کسانی هستند که مستقیم و غیر مستیم در  دوران یلتسین زیر دست پوتین در  KGB کار میکرده اند و پوتین آنهارا به مناصب حساس و بالای دولتی برگمارده است.

…………………………………

Reuters

27March

Russia’s Putin congratulates Syria’s Assad on regaining Palmyra

BBC

28March

Syria civil war: Palmyra damage in pictures

No Comments