سرنوشت قیمت نفت تا یکهفته دیگر در دوحه تعین میشود

No Comments