چالشگری جدید رژیم از زبان سرپاسدار محسن رضایی

Share Button

بخش بیدار جامعه ما در چالشگریهای اتمی، آمریکا و اسرائیل ستیزی رژیم، در کنار آن قرار نگرفت و بیشک در چالشگری جدید آن با دول عربی منطقه نیز در کنار أن قرار نمیگیرد. ولی این کافی نیست.

برای آغاز مطلب، برحسب ضرورت چند کلامی در توضیح واژه«گفتمان» که در ادبیات سیاسی ما غالباْ نادرست بکار برده میشود توضیح میدهم. من این واژه را در یاداشتی با عنوان «دیسکورس دموکراسی خواهی و اغتشاش دیسکورسیو» حدود ۳ سال پیش توضیح داده ام و در اینجا مجدداْ آنرا مختصراْ توضیح میدهم.

گفتمان بمعنای گفتگو نیست بلکه بمعنای مجموعهِ هماهنگی در همبافته ایی از محتوای یک دکترین، ایدئولوژی یا نظریه سیاسی و اجتماعی است که از واژه دیسکورس گرفته شده است و قید آن دیسکورسیو میباشد. بطور مثال میتوان از: دکترین فمینیستی، مدرنیته، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، دموکراسی، پهلوی ستیزی، حق و حقوق شهروندی، انقلاب، اسلام سیاسی و.. نام برد که همگی برای خود گفتمانیهایی مستقل هستند.

بمعنای فوق هر دیسکورس از ساب دیسکورسهایی Sub Discourses  تشکیل میشود که مقولات بنیادی آنرا تشکیل میدهند و میتوان آنرا به زیر گفتمان ترجمه کرد. بطور مثال: حق رأی همگانی، آزادی رسانه ایی، پارلمانتاریسم و کثرتگرایی، سیستم تحزبی و..  از مقولات اساسی گفتمان دموکراسی هستند که با حذف هریک از آنها دموکراسی معنای خود را کاملاْ از دست داده و یا ناقص میشود. مثال دیگر اینکه؛ نمیتوان هم اصلاحات اقتصادی/اجتماعی شاه و مدرنیزاسیون رضا شاه را تحسین کرد ولی همزمان موضع پهلوی ستیزانه و دفاع از انقلاب ضد شاه داشت. نمیتوان طرفدار نزدیکی استراتژیک به غرب و مشخصاْ آمریکا بود ولی همچنان از شاه بعنوان نوکر آمریکا نام برد. و.. .

ارتجاعی دانستن عربستان و مرتجع نامیدن شیوخ عرب یک زیرگفتمان بنیادی از آن گفتمان آمریکاستیز و پهلوی ستیزی بود که مانند بسیاری دیگر از مقولات مشابه، توسط چپ روسی، در میهن ما چنان در فرهنگ سیاسی ما نهادینه گردید که از گفتمان گذشته به فرهنگ عمومی تبدیل گردید. منظور من از فرهنگی شدن این مقولات اینستکه باورمند به این مفاهیم یا مقولات آنها را مانند روشن بودن روز و تاریک بودن شب چنان بدیهی میانگارد که تردید در درستی آنها را بیشعوری میداند. از اینروست که ۳۰ سال پس از سقوط کمونیسم و به نکبت افتادن همه جانبه آن امپراطوری، اظهار سیمپاتی یا دوستی به روسیه شرم آور نیست ولی ابراز نگاه و نظر مثبت نسبت به آمریکا و انگلیس خفت آور تلقی شده و ابراز آن جسارت سیاسی و مدنی لازم دارد. این روحیه بین جریانهای سیاسی چپ و مذهبیهای حکومتی بیشتر رایج است.

رژیم اسلامی برآمده از انقلاب بعلت ناهمخوانی تمام عیارش با ارزشهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غرب، خیلی زود آن گفتمان آمریکا ستیز و پهلوی ستیز دستپخت چپ را نه تنها قاپید بلکه با تمام انرژی آنرا با تزریق خون تازه ایی از گفتمان دینی خود و در آنجا که به مصلحت بود با یک ناسیونالیسم شیعی فوق ارتجاعی سرزنده کرد.

از آن توده عامه ایی که بیفکرانه و نادانسته این توسط رسانه های دولتی مغز شویی شده اند و این زیر گفتمانها یا ساب دیسکورسها را در محاورات و اظهار نظرهای سیاسی بازاری وار  و روزمّره خود بکار میبرند نمیتوان شاکی بود، از ذهنیت سازان رژیم هم که اگاهانه و هدفمند این مقولات را بکار میبرند و بخورد مردم میدهند نمیتوان توقعی غیر از این داشت ولی تأسف آنجاست که بخش وسیعی از آن جماعتی که خود را روشنفکر سیاسی میداند، ضمن اتخاذ مواضع انتقادی به رژیم همچنان به این ساب دیسکورسهایی که با قدری دقت کپکزدگی آنها را میتوان دید همچنان چسبیده اند و با این چسبندگی بدان گفتمانها عملاْ ژست های عالم نمایانه و انتقادی خود به رژیم ولایی را انکار میکنند.

ایستادن در میدان گفتمان انقلاب اسلامی؛ آمریکا ستیزی، لیبرال ستیزی، روس، چین پرستی پنهان و آشکار عملاْ در حکم قرار گرفتن در میدان بازی رژیم است که  حاکی از همپوشی گفتمانی با حاکمیت ولایی کنونی میباشد. چنین همپوشی دیسکورسیوی است که به ماشین تبلیغات ضد ارزشهای دموکراسیغربی و ناسیونالیسم فوق ارتجاعی شیعی رژیم سوخت رسانی میکند. قرار داشتن بخش وسیعی از جامعه مدعی روشنفکری مملکت در این میدان و همپوشی خواسته یا ناخواسته با سیاست های ضد غربی رژیم بطور اتوماتیک و دینامیک به حاکمیت ولایی اعتبار روشنفکرانه میدهد. رژیم؛ دیگر برای اثباط جهانخوارگی و استکباری بودن آمریکا، برای اثباط جنایتکاری محمد رضا شاه، قلدر و انگلیسی بودن پدرش نیازی به زحمت ندارد زیرا صدها هزار انسان فرهیخته و روشنفکری که مخالف رژیم هم هستند زیر این احکام و فتاوی سیاسی را امضاء کرده و شعور و وجدان روشنفکرانه خود را ضامن حقانیت وصحت این احکام سیاسی و تاریخی قرار میدهند.

وقتی شغالی خروسخوانی میکند!

کمیته چی ای که پاسدار شد، پاسداری که یکضرب سرلشگر و فرمانده سپاه شد، سرلشگری که از سرلشگری پاسداری خود شرم دارد و بنا براین با جعل مدرک دکترا که در این سرزمین رایج است ترجیحاْ خود را دکتر میخواند تا سرلشگر سپاه. او دموکراسی خواه شده و از دموکراسی حرف میزند. این دکتر، سرلشگر سپاه، پاسدار محسن رضایی است که عضوی از تیم مهندسی ترورهای درون و برون مرزی دهه ۶۰ و ۷۰ در کشور بود. او یکی از سرمهندسین اعدامهای فله ایی دوران انقلاب و برقراری جو خفقان در آن دوران بود. او در یکی از سخنرانیهایش برای فرماندهان سپاه در آن دوران میگوید:« ما که نمیتوانیم همه مخالفین را اعدام کنیم! پس، ما تعدای از آنها را اعدام میکنیم تا جو ترس و ارعاب را بر بقیه آنها حاکم کنیم.» نقل به مضمون از مجله شاهد یکی از ارگانهای رسانه ایی سپاه در آن زمان. نقطه گزاریها در بین سطور یا در اول سطور نشانه کوتاه و حذف بقیه مطلب است. برای اطلاع بیشتر میتوان اصل مصاحبه را در تابناک خواند.

سایت تابناک گزارش طولانی سخنرانی این دکترسرلشگر پاسدار را  که در برنامه نگاه یک … پخش شده است را درج کرده است که من فرازهایی از آنرا در زیر درج و وانمایی میکنم:

تابناک ۲۶ تیرماه، شنبه گذشته،

«سرلشکر دکتر محسن رضایی شنبه شب، در برنامه نگاه یک که به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش می شد به تحلیل تحولات منطقه پرداخت.

دکتر رضایی با اشاره به ریشه های این کودتا در ترکیه گفت: اولین ریشه تضاد درونی حزب توسعه و عدالت است که نمی تواند بین لائیسم و اسلام گرایی خود پیوندی برقرار بکند….

حوادث اخیر نشان داد که ترکیه و عربستان ظرفیت سیاست منطقه ای را ندارند …

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تحلیل خود گفت: کشورها سه نوع هستند. کشورهایی هستند که سیاست خارجی شان را در درون مرزها تنظیم می کنند. کشورهایی هستند که از درون مرزها بیرون می آیند و سیاست منطقه ای دارند. بعضی کشورها مانند آمریکا و شوروی سابق سیاست هاشان را در سطح بین الملل اعمال سیاست می کنند. ترکیه و عربستان مانند یک نوزادی می مانند که می خواهند مدیریت منطقه ای بکنند. حوادث اخیر نشان داد که ترکیه و عربستان ظرفیت سیاست منطقه ای ندارند.

وی افزود: اینکه جمهوری اسلامی الحمدالله موفق است به خاطر دست به یقه شدن ما با کشورهای بزرگی مانند آمریکا است . ما آنقدر تجربه پیدا کرده ایم که می توانیم خودمان را در منطقه تنظیم کنیم. ما در سوریه، در عراق و در کشورهای دیگر باقی ماندیم ولی کشورهای دیگر از معرکه خارج شدند. این مربوط به ظرفیت جمهوری اسلامی در سیاست منطقه ای است. ترکیه و عربستان محاسبات دقیق و ظرفیت لازم را ندارند.
….
رضایی افزود: مشکل اساسی غرب این است که واقعیت های صحنه را می پوشاند. آقای اولاند باید بجای تروریسم اسلامی بگوید تروریسم سعودی، عربستان سعودی که همراه، حامی و نوکر شماست. منشا همه این ترورها عربستان است.

سرلشکر محسن رضایی با اشاره به جنایات منافقین و حمایت عربستان گفت: منافقین در سال ها ۵۹ و ۶۰ در خود تهران عده ای از اعضای کمیته را ربودند و یک هفته کسی نمی دانست که این افراد کجا هستند. هنگامی که ما محل اینها را پیدا کردیم اجساد تکه تکه شده و شکنجه های فجیع شده این شهدا را پیدا کردیم. شکنجه هایی که داعش هنوز به آنها دست نزده. البته آن رفتار قرون وسطایی با خلبان اردنی یک نمونه از توحش داعش است. نقطه مشترک داعش و منافقین، عناصر بعث که طرفداران صدام بودند، هستند. صدام یک عنصر شروری بود که با اینها ارتباط داشت. جنایت های منافقین کم نیست. بیش از هفده هجده هزار شهروند ایرانی را به شهادت رسانده اند. آقای ترکی فیصل در نشست منافقین به عنوان یک برگزارکننده، شرکت می کند و هفتاد تا هشتاد میلیون دلار صرف این همایش کرده اند و بلیت برای اعضای این گروه تروریستی از سراسر دنیا رزرو کرده اند. هتل های گران قیمت در پاریس گرفته اند. هشتاد میلیون دلار برای سه چهار هزار نفر خرج کرده اند و در آنجا گفته که ما با کمک شما به زودی جمهوری اسلامی را ساقط می کنیم. این نوعی وحشی گری و جنون سیاسی است. تنها این نیست.

محسن رضایی ادامه داد: آنها آمده اند کوموله و دموکرات را در اربیل کردستان فعال کرده اند، کنسولگری عربستان در اربیل یک پادگان آموزشی در آنجا گرفته و دو دفتر در نزدیکی مرز ما زده اند که اگر دولت آقای بارزانی یک فکری نکند ما بزودی عملیات انهدامی علیه اینها انجام خواهیم داد و مقصر خود آقای بارزانی خواهند بود. اینها در نزدیکی مرز به هر ضد انقلابی که می رسند پول می دهند و می گویند بروید عملیات کنید.

…..

… عربستان به شکل دیوانه واری موج دومی را علیه جمهوری اسلامی شروع کرده. تقابل عربستان از سوریه شروع شد. وارد عراق و بحرین شد و بعد رفت یمن.در چهار پنج سال گذشته عربستان اقداماتش را علیه میدان نفوذ ایران تمرکز داده بود.

…. حالا در موج دوم علیه ما یک پایگاه در بلوچستان پاکستان زده است و گروهی از دولت پاکستان با عربستان همکاری می کنند تا مرزهای شرقی ایران را نا امن کنند. اینها در کنترل دولت پاکستان نیستند. همچنان که به دنبال این هستند که در خوزستان هم ناامنی ایجاد کنند.

… لذا برداشت آنها این است که برای فرار از این تهدید و استفاده از آن فرصت بیاید نقش رهبر عربی را بر عهده بگیرد. لذا چه می گوید؟ می گوید ایران در این کشورها دخالت می کند. خوب معیار دخالت چیست؟ معیار دخالت یا زیرپا گذاشتن دموکراسی است یا تجاوز در مرزهاست. یا دخالت در امور داخلی دولت های مشروع است. ما بیاییم بررسی کنیم. ما داریم دخالت می کنیم یا عربستان؟ ما از دموکراسی حمایت کردیم، با اینکه آقای اردوغان با ما در سوریه هماهنگ نیست، ولی دیشب مشاهده کردید که نخستین کشوری که کودتا را محکوم کرده است ایران بوده. چرا؟ چون ما دموکراسی را قبول داریم. ما می گوییم در بحرین دموکراسی باید حاکم باشد، چه کسی علیه دموکراسی است؟ ما هستیم یا عربستان؟

ما در حال دفاع از مرزهای بین المللی هستیم و این عربستان است که در حال تجاوز به مرزهای بین المللی است. چه کسی علیه دولت های مشروع است؟ ما اگر در سوریه یا عراق در حال کمک هستیم، بنا به دعوت این دولت هاست. این عربستان است که علیه دولت سوریه و علیه دولت عراق و علیه یمن در حال دخالت است و این حالتی که عربستان بیان می کند ایران دخالت می کند ، فرار به جلو است و خودشان در هر دخالت هستند.

وی افزود: معیار دخالت این سه شاخصه بین المللی است و لذا نظام بین المللی دخالت را عبور از مرزهای بین المللی قلمداد می کند، فعالیت علیه دولت های مشروع و مستقر می داند و علیه دموکراسی؛ ما از این ها دفاع می کنیم و عربستان دارد دخالت می کند.

رضایی با اشاره به وجود سیاست طراحی شده در رفتار سعودی گفت: پس سعودی ها از یک تهدیدی دارند فرار می کنند و از یک فرصتی دارند استفاده می کنند. خب پس اینجا آمریکا چه کاره است؟ آمریکا اجازه داده تا عربستان بیاید و این نقش ها را ایفا کند. چرا؟ برای اینکه سیاست آقای اوباما این است که خودش مستقیما دخالت نکند و از کشورهای منطقه بتواند به صورت نیابتی استفاده کند. منتها آمریکا نمی خواهد که عربستان وارد جنگ با ایران شود،که چاه های نفت آتش بگیرد و قیمت نفت از ۲۰۰ دلار بالاتر رود، ولی عربستان قدرت کنترلی ندارد و در حال طی مسیری هستند که با ما درگیر شوند. یعنی مسیری که عربستان دارد طی می کند در چهارچوب قاعده چانه زنی نیست.عربستان می توانست طی یک رابطه چانه زنی، یک سری اختلافات را با ما شروع کند ولی عربستان دارد تمام پل های پشت سر خودش رو خراب می کند و به سمت یک درگیری و رویارویی با ایران پیش می رود. البته ما در هیچ شرایطی شروع کننده درگیری وجنگی نیستیم ولی ثابت کرده ایم که در دفع تجاوز درنگ نمی کنیم.

رضایی در پاسخ به پرسش مجری برنامه که “شما تقابل ایران با سعودی را محتمل می دانید؟” گفت: سعوی با ایران! البته ببینید ما مردمی هستیم که خشم خود را کنترل می کنیم و خیلی دیر خشمگین می شویم، ولی زمانی که خشمگین می شویم آل سعود را از روی زمین بر می کنیم! یعنی اجازه نمی دهیم این ناامنی ها این طور ادامه پیدا کند. بنابر این ما به تمامی دوستان و طرفدارنمان همچون حزب الله گفته ایم خونسردی خود را حفظ کنید و فعلا عربستان کاری نکنید. طرفداران ما از عربستان گرفته تا یمن و بسیاری جاهای دیگر ما طرفداران زیادی داریم. اما فعلا از آنان خواسته ایم خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند و خویستن داری کنند، ولی پیشبینی ما این است که مسیری که عربستان ناشیانه و از روی بغض در حال طی آن است، منجر به یک درگیری محدود نیز بشود. ممکن است مثل صدام حسین تیری از سوی آنها شلیک شود ودرنقطه ای با ایران در گیر شوند انگاه ما راه می افتیم، ما دیر راه میافتیم ولی اگر راه بیافتیم، هرچند آن ها ملتمسانه خواهان اتمام باشند اما ما تا آخر خواهیم رفت.

مجری برنامه سوال کرد: “عده ای معتقدند رفتارهای خصمانه آمریکا با ایران پس از برجام شدت گرفته است. شما این را قبول دارید؟” و دکتر رضایی در پاسخ گفت: ما آثارش را می بینیم، مساله موشکی را بیخود مطرح کرده اند، الآن تحریم هایی که در کنگره در حال بحث است و همچنین مساله ویزا که بلافاصله پس از اجرا شدن برجام مطرح شد و به تصویب رسید، اینها بیانگر این است که آمریکایی ها به دشمنی ها ادامه می دهند.بیشتر مبادلات دلاری در بحث هسته ای بوده، حالا یه بخش اولیه اش هم بله، در قبل آن بوده، این یک مورد، مورد دیگر وقتی که یک تحریمی به تحریم دیگر گره می خورد باید قیچی می شد. باید یک فرمولی در پیوست دوم کهه پیوست تحریم ها است، باید در پیوست دوم جملاتی می آمد که ما این را قطع می کردیم، اگر قطع نمی شد چه می شد؟ یعنی شما همه نوع تجارتی می توانستی انجام دهی اما پول آن را نمی توانی دریافت کنی. این درست است؟ شما آزاد هستید صادرات و واردات کنید، اما پول نمی توانید تبادل کنید. خب این یعنی هیچ! چرا که آن روی دیگر سکه صادرات و واردات، مساله مبادلات ارزی است.مساله ای که ما داریم نقض برجام است. عدم انجام تعهدات آمریکا در اینجاست. اینها را ما باید دست بگذاریم و مطالبه گری کنیم و فشاور بیاوریم تا حق خود را استیفا کنیم.

استاد دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مشترک و بررسی موارد نقض برجام گفت: …

دکتر رضایی در خصوص شعار سال و ضرورت پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: ….

وی افزود: اولین انتظار ما این است که دولت باید ریل را عوض کند، دولت اگر بخواهد روی ریل قبلی حرکت کند، اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود. یعنی دولت به جای اینکه خودش برود و پروژه ایجاد کند، باید مردم را وارد اقتصاد کند. همانطور که مردم وارد سیاست شدند و امروز پشتوانه سیاسی ما مردمند، نه آمریکا. خیلی خب، پشتوانه اقتصادی ما هم باید مردم باشند. دولت باید به قابلیت سازی و ظرفیت سازی بپردازه، یعنی موانع را سر راه مردم را بردارد ، حمایت کنیم، وضع بانکی یک وضع باتلاق مانند است، بانکها را از باتلاق ها خارج کنیم. چه ربطی به تحریم ها دارند؟ خودشان مگر نمی گویند تحریم ها برداشته شده است؟ پول ریال ما چرا حرکت نمی کند؟ ما هزار هزار میلیارد تومان پول داریم، ولی در بازار هرجا می رویم می گویند پول نیست. خب اگر شما هزار هزار میلیارد پول دارید، پس این پولها اگر در بازار نیست، پس کجاست؟ حداقل دولت باید این را پیدا کند. دولت باید برای این راه حل بدهد. سیستم بانکی پشتوانه اقتصادی مردم است. سیستم بانکی را باید دولت راه بیاندازد. این که شما می روید یک جاده درست می کنید، خوب است، ولی همین جاده را اگر مردم پول داشته باشند خودشان هم می توانند درست کنند.

ظرفیت سازی باید دولت کند، مساله مقررات را باید حل کند، قوانین و بروکراسی دولتی را باید حل کند، این فساد را باید جمع کند.

مجری برنامه پرسید:پیشبینی شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد چیست؟ ما در پایان سال ۹۵ می توانیم آن نشانه های تحقق اولیه سیاست های اقتصاد مقاومتی را ببینیم و آنچه رشد و بالندگی کشور هدفگذاری شده؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ببینید من که نمی خواهم فال بد بزنم، مشکلی که ما الان داریم این است که چون مقام ناظر هستیم، دستمان زیاد در انتقاد باز نیست. من امیدوارم، دعا می کنیم که انشاالله دولت ما بتواند تا پایان امسال یک کارنامه درخشان در این زمینه قرار دهد، ولی این نکته را عرض کنم که مساله برجام نشان داد که مشکلات ما تنها مساله تحریم های اقتصادی نبوده، یک بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به داخل است و داخل هم دو مساله ما داریم که می خواهم تاکید کنم، یکی سوء مدیریت اقتصادی ایران است، آن مدیریت اقتصادی را ما هنوز ندیده ایم از این دولت ها و مساله دوم کار شکنی است. یک مقاومت منفی عجیبی آلآن در کشور ما پا به پای فشارهای آمریکا راه افتاده است. البته این لازم نیست که نیروهای اطلاعاتی ما بروند راه به راه آدم دستگیر بکنند، ولی من به وضوح می بینم یک مقاومت منفی از بعضی از ادارات و بعضی از واحدهای اقتصادی بعضی از بانک ها شروع شده است. چون کار نمی کنند. یک بخشی از اقتصاد بخاطر این ساکت و راکد مانده و پول به جریان نمیافتد و حمایت های لازم صورت نمی گیرد، یک مقاومت منفی است که من علامت مقاومت منفی را در جامعه می بینم و این کارشکنی البته از ابتدای انقلاب هم بوده است. لیبرال ها و تکنوکرات ها هیچگاه اجازه ندادند که انقلاب وارد اقتصاد شود و این کارشکنی که تکنوکرات ها و لیبرال ها در ایران در مقابل ورود انقلاب و ورود نظرات رهبر انقلاب به اقتصاد شده، و مانع ورود سیاست های اقتصادی به اقتصاد شده، اصلا اجازه نمی دهند این سیاست ها وارد شود.

…..

من یکی دو نکته نتیجه گیری کنم؛ اولا این حوادث منطقه نشان داد که امنیت در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگی است. سیاسیون کشور، مردم عزیز ما، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی همه و همه دست بدهیم تا این امنیت را حفظ کنیم. به خاطر یک مسائل ساده و مسائل جزئی حاشیه ای، این سرمایه بزرگ را ما از دست ندهیم. مساله دوم، جمهوری اسلامی در این ۳۷ سال گذشته نشان داد که لیاقت مدیریت منطقه ای را دارد. ولی نه ترکیه و نه عربستان و نه مصر قادر نیستند اعمال مدیریت منطقه ای بکنند. مساله سوم ثابت شد که ما در کنار دموکراسی، ثبات سیاسی هم داریم، اما تنها کشوری که با ما در منطقه مقایسه می کردند ترکیه بود که می گفتند ترکیه در مقایسه با شما دموکراسی بیشتری دارد، خوب ثبات سیاسی چه دارد؟ ما امروز در کشورمان هم ثبات سیاسی داریم و هم دموکراسی داریم و این جزء دستاوردهای مهم انقلاب است و ما باید حفظ بکنیم و امیدوارم در سایه رهنمودهای رهبر بزرگوار انقلاب که حقیقتا باید بخش زیادی از دستاوردهای این انقلاب را مدیون تلاش های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و همراهی صمیمانه مردم و نیروهای خوب مسلحمان در حمایت از سیاست های نظام بدانیم.

دکتر محسن رضایی در پاسخ به پرسشی پیرامون فیش های حقوقی نامتعارف و …

مجری برنامه پرسید: شما خودتان پیش قدم می شوید؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بله، من که آمادگی دارم، ما مجمع را همینطور درست کرده ایم.

دکتر رضایی در پاسخ به پرسش مجری که” یعنی فیش های حقوقیتون رو منتشر می کنید؟” گفت:بله، حتما اینکار را می کنیم.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در بخش پایانی گفتگوی خود در خصوص احمد متوسلیان گفت:ایشان از عزیزان ما بودند، بنیانگذار حزب الله لبنان آقای احمد متوسلیان هست، هرچند کار زودتر از ایشان شروع شد ولی بنیانگذار واقعا ایشون بودند و البته تا الان چندبار فشارهای جدی سپاه، وزارت خارجه در دولت های گذشته وارد کردند، الآن یک حرکت جدیدی شروع شده، هم وزارت خارجه و هم آقای سید حسن نصرالله، حزب الله، خود ما و دوستانمان در سپاه، حرکت جدیدی شروع کردیم و امیدواریم به نتیجه برسد.

مجری برنامه در پایان پرسید: «خبرهای خوش در راه است؟» و پاسخ شنید: انشاالله.

پایان مصاحبه سردار سرلشگر دکتر رئیس تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس و استاد دانشگاه امام حسین و..

و کامنت حتی الامکان کوتاه من بر فرمایشات ایشان:

او ایران را یک دموکراسی با ثبات در منطقه مینامد در حالیکه این دموکراسی امام زمانی بیشترین تعداد اعدامها در جهان را دارد، بیشترین تعداد روزنامه نگاران و دانشجویان و دگر اندیشان زندانی در دنیا را دارد. بیشترین مهاجر سیاسی، عقیدتی و اجتماعی را در دنیا دارد. بیشترین تعداد زندانی دگردینان را در دنیادارد. این دموکراسی رکورددار تلویزیونی کردن و  تواب سازی مخالفین و منتقدین خود در جهان است. این نظام، تا آنجا که به هزینه دستگاه سرکوب مربوط میشود:( یعنی تعداد و دامنه دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی: (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات دستگاه قضایی، اطلاعات دستگاه انتظامی، لباس شخصیها و نیروهای همه حاضر و ناظر بسیج، نیروهای امام زمان، گشتهای جوراجور خیابانی برای کنترل مردم و بویژه زنان و جوانان… )، بیشترین هزینه امنیتی سرانه را در دنیا دارد.

او به عربستان ایراد میگیرد که در پشت مرزهای ایران از جمله در اربیل، قرار گاه آموزشی برای تروریستهای ایرانی زده است. این درحالیست که به اندازه طول تاریخ خود، این جمهوری فساد و دروغ، در تمام منطقه فتنه تروریستی ایجاد کرده است. از تبدیل مراسم حج به برائت از مشرکین و تبدیل مراسم حج به لشگر کشی تروریستی با مجهز کردن حجاج ویژه به مواد انفجاری و تسلیحات تا تجهیز و صدور تروریسم به بحرین، یمن، عربستان، عراق و فلسطین و لبنان، کنیا و … . این رژیم در تمام منطقه فرقه گرایی تروریستی و تروریسم آفریده است. این دموکراسی امام زمانی، مخصوصاْ تحت مدیریت همین شخص پُر مقام، در خارج از ایران، ترتیب ترور صدها مخالف و منتقد مهاجر سیاسی را داده است:( شاهپور بختیار، فریدون فرخزاد، قاسملو، شرفکندی، اویسی، کاظم رجوی، فقط چند نمونه هستند). این رژیم امام زمانی در زمان فرمانروایی این سرپاسدار، بفرمان خمینی ترتیب اعدام قریب ۵۰۰۰ نفر زندانی را در عرض چند روز داد و اگر او خود در آن جنایت تصمیم گیرنده نبود مجری کننده حکم بود.

وقتی این دموکراسی امام زمانی حوثیهای کودتاگر یمن و شورشیان جنوب عربستان را حتی به موشک بالستیک و نفربرهای زره ای تجیهز میکند و برای همه تروریستهای منطقه پایگاههای آموزشی گذارده و به آن اموزشگیرندگان علاوه برحقوق ماهیانه، خرج و مخارج ازدواج و مبلمان منزل را هم میدهد و گروهبان گارسیای سپاه قدس، قاسم سلیمانی رسماْ حکومت بحرین را به برافروختن جنگ داخلی تهدید میکند، نام همه این فتنه گریها، انقلابیگری است ولی وقتی عربستان در پاسخ به این آتش افروزیهای تروریستی مقابله به مثل کرده و تورکی الفیصل، از خانواده سعودی در همایش مجاهدین در فرانسه شرکت میکند، عمل آنها مداخله گری و تشویق تروریسم کَدگذاری میشود.

کمک عربستان به مردمی که علیه رژیم سفاک بشار اسد برخواستند، رژیمی که نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان تحت حاکمیت خود را قتل عام کرد؛ بیمارستانها، زایشگاهها، مدارس و مساجد را با بمب های خوشه ایی، شیمیایی و یا بشکه های آتشزا بدون تمیز و تفکیکِ کَس از ناکَس کوبید، کمک به تروریسم است ولی وقتی حکومت امام زمانی این گزمگانِ آسان به قدرت رسیده، از خزانه مملکتِ مفلس شده ما، بودجه ماشین جنگی و  قتاله رژیم اسد را تأمین و آنرا تجهیز کرده و هزینه بخش عمده جنگ ضد مردمی او را تأمین میکنند و علاوه بر نفرات خودِ سپاه، از پاکستان و افغانستان و عراق مزدور به سوریه میفرستند تا از  آن رژیم دفاع کنند، نام اینکار، عدم مداخله و کمک به دموکراسی در کشورهای دیگر میشود. او با وقاحتی  فراتر ظرفیت توضیح کلامی میگوید:«ما از دموکراسی حمایت کردیم،..» … «چون ما دموکراسی را قبول داریم».

این سرپاسدار مدعیست که حکومت ولایی ایران صلاحیت مدیریت منطقه را دارد. تنها نکته مثبت در این اظهار نظر مقایسه آن با ادعای احمدی نژاد است که او مدعی مدیریت جهان بود و اینیک با فروتنی فقط به مدیریت منطقه قانع است. و الی کیست که نداند در این مدیریت ولایی؛ میهن ما به باتلاقی از رشوه خواری، باجگیری، اختلاسهای نجومی، اعتیاد گسترده، افسردگی فراگیر اجتماعی بویژه در درون جامعه شهری، بیکاری، بی آیندگی، طلاق و خودکشی تبدیل گردیده است. برای این یاوه گو، نه واژه خجالت کشیدن معنی دارد و نه احساسی برای درک دردِ گرفتار گشتگان در این باتلاق.

وانمایی کامل یاوه های این سرگزمه حکومتی و نشان دادن روانشناسی سیاسی در پَس آن به حجمی دهها بار بیش از آنچه مّدِ نظر این یاداشت است نیاز دارد. ولی بعنوان یک جمعبندی خیلی کوتاه میتوان گفت در آنجا که او، بویژه از دموکراسی حرف میزند هم دموکراسی را نفهمیده است و هم شعور جامعه سیاسی ایران را بسیار دست کم گرفته است که در حکم تحقیر خشن این جامعه سیاسی نیز هست. و در آنجا که او از تروریسم حرف میزند، حافظه جهانیان و مردم ایران را دست کم گرفته است.

ولی صرفنظر از همه آنچه که رفت، مصاحبه او در این برهه زمانی و با مواردی که در آن مطرح شده و پخش وسیع آن از شبکه تلویزیونی، حاکی از اینست که رژیم بنای رویارویی با دول عربی منطقه و در رأس آنها عربستان را تا حد برافرختن یک جنگ چند ساله دیگر دارد.

به بن بست رسیدن رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن و بحرین بمعنای فروریزی حتمی آن گفتمانی است که رژیم فعلی با طرح آن برخاست، با خود آنرا توجیه کرد و بر اساس آن بخود مشروعیت دینی، تاریخی و سیاسی داد.

رژیم در باتلاقی که با مداخله خود در منطقه برای خویش و مملکت ما ایجاد کرده است به یک بحران آفرینی جدی نیاز دارد تا حمایت از دست رفته داخلی را برای خود بازسازی کند.

بخش بیدار جامعه در چالشگریهای اتمی، آمریکا و اسرائیل ستیزی رژیم، در کنار آن قرار نگرفت و بیشک در چالشگری جدید آن با دول عربی منطقه هم در کنار أن قرار نمیگیرد. ولی این کافی نیست!

باید به افشای برنامه خطرناکی پرداخت که سرکردگان ماجراجوی رژیم در حال تدارک اجرای آن میباشند و با استفاده ماهرانه از آنچه من ساب دیسکورسهای بجا مانده از عصر انقلاب نامیدم به امید همراهسازی منتقدین نظام هستند تا به جاه طلبیهای خطرناک آنها آن پوشش و  وجاهت ملی گرایانه و مشروعیت سیاسی بدهد. وجاهت و مشروعیتی که خود رژیم بعلت رسوا شدگی، از ایجاد آن عاجز  است.

 

 

 

No Comments