نیروهای اسد سه لبنانی را کشتند!

Share Button


نهار نت لبنان
چهار شنبه ۱۸ دی ۲۸ دسامبر
دیروز سه شنبه سه شهر وند لبنانی در نوار مرزی با سوریه با شلیک گلوله نیروهای امنیتی سوریه به قتل رسیدند. تلویزیون المستقبل توضیح داد که این سه لبنانی بدست نیروهای وفادر به اسد و در جریان آتش باری سنگین آنها در نزدیک محلی بنام «وادی خالد ال بوقیه» که گزارش آن قبلاً منتشر شده بود به قتل رسیدند.
این در حالیست که آژانس خبری دولتی گفته است:« سه نفر در اتوموبیلی در «اکارز وادی الخالد» در تیراندازی مرزی با سوریهبه قتل رسیده اند.». دو ماه قبل نیز که دو نفر در نوار مرزی کشته شده بودند دولت لبنان را سراسییمه کرد.
پایان خبر
در شرایط بحرانی کنونی رخداد چنین حوادثی براحتی میتواندبه یک تنش بزرگ بین دو کشور و یا در درون جریانهای سیاسی متخاصم در لبنان منجر شود.

No Comments