امان از دست این روسهای بی معرفت

Share Button

در توصیف  هیئت حاکمه میهنمان و مخصوصاً ارگانهای نظامی و انتظامی آن، بسیاری که خود روزی در ساختار قدرت حاکم بوده اند از آن بعنوان رژیمی لومپنی و یا حاکمیت اوباش نام برده اند. من بطور ساده آنرا لمپن کراسی نام گذاردم که بنظرم شایسته ترین عنوان برای معرفی این نظام است.

elham

برای آنهایی که زبان و ادبیات گروههای مختلف مردم را میشناسند از روی کلیشه ها و کُد های زبانی هرکس بلافاصله جایگاه طبقاتی و مقعیت اجتماعی او را تعین میکنند. گروههای اجتماعی مشخصی وجود دارند که فرهنگ زبانی آنان بسیار نمونه وار و برای هر کودکی هم شناختن آن آسان است از این جمله اند لومپنها و داش مشتی ها، روحانیون، بازاران، میدانیها، روستائیان، مذهبی ها و غیر مذهبیها و الی آخر. زبان برخی از این گروهها بسیار متمایز از زبان عمومی و برخی همپوشی کمتر یا بیشتری با زبان آدمها متعارف و عادی جامعه دارند.

یکی از اصطلاحات رایج که ویژه لومپنها و داش مشتی ها است «با معرف یا بی معرفت» بودن است. ولی حتی در بین همین گروه هم این اصطلاح فقط یا بیشتر بین خود آنها مرسوم است و بکار برده میشود تا خطاب به گروههای غیر. مثلاً اگر یک عرق فروش به شخص لاتی عرق قلابی یا حشیش قلابی بفروشد آن شخص لات نمیگوید طرف بیمعرفت بود بلکه مادر و خواهر فروشنده را هدف آلت جنسی خود قرار میدهد. اگر یک دادگاه شخص لاتی را به حبس سنگین محکوم کند نمی گوید قضات بیمعرف بودند و یا اگر پاسبانی با باتوم به سر یک لات بزند نمیگوید که آن پاسبان بیمعرفت بود و الی آخر.

در توصیف  هیئت حاکمه میهنمان و مخصوصاً ارگانهای نظامی و انتظامی آن، بسیاری که خود روزی در ساختار قدرت حاکم بوده اند از آن بعنوان رژیمی لومپنی و یا حاکمیت اوباش نام برده اند. من بطور ساده آنرا لمپن کراسی نام گذاردم که بنظرم شایسته ترین عنوان برای معرفی این نظام است.

ولی اینکه شخصی از همین نظام لومپن کراتیک تا آنجا پیش برود که از ادبیات خاص گروهی خود در مناسبات جدی خارجی کشور استفاده کند، دیگر مسئله ایست که تصورش تا امروز کاملاً بعید مینموده است.

سردار حسین دهقان در اشاره به واگذاری پایگاه نظامی به روسیه میگوید روسها بیمعرفتی کردند. سایت تابناک این اظهار نظر را چنین نقل میکند: «سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره اعلام رسانه‌ای روسیه مبنی بر استفاده از پایگاه هوایی نوژه همدان برای سوخت‌گیری، تأکید کرد: نحوه اعلام خبر این حضور از سوی روس‌ها را نوعی خودنمایی و بی معرفتی از طرف آنها می دانم.» اگر این لومپن سردار سپاه تاریخ مملکت را خوانده بود میدانست که ژنرال لیاخوف روسی هم موقع به توپ بستن مجلس تازه بنیاد شورای ملی بی معرفتی کرد، روسها وقتی سهم ۵۰%ی ایران از بحر خزر را یا خود بالا کشیدند یا به واسالها و دولتچه های آسیائی خود واگذار کردند و سهم ما را به ۱۳% تقلیل دادند نیز بی معرفتی کردند، روسها وقتی پروژه تکمیل نیروگاه بوشهر را که باید ۴ ـ۵ ساله تمام میشد ۳۰ سال طول دادند و هی باج اضافی برای تکمیل و راه اندازی آن از دولت ما گرفتند نیز بی معرفتی کردند، روسها وقتی صدام حسین را که علیه ما میجنگید مسلح و مجهز میکردند نیز درحق ما بی معرفتی کردند، روسها وقتی زیر سریال قطعنامه های تحریم علیه مملکت ما را امضاء میکردند نیز در حق ما بی معرفتی کردند و… . همه اینها یعنی اینکه این لامصبا از … ننه شون بیمعرفت بیرون آمده اند و روکردنِ قمپوزوار و افاده آمیزِ گرفتن حق پرواز برای بمب افکنها سنگین و استراتژیک توپولوف خود از پایگاه هوایی نوژه اولین بیمعرفتی آنها نیست و قطعاً آخرین بیمعرفتی آنها هم نخواهد بود. آنها، هم ترتیب میدهند و هم بی صورت میکنند. سرداران ما که با این مسائل باید آشنا باشند.

در قاموس لومپن ها کم اتفاق میافتد که ترتیب دهنده حفظ آبروی ترتیب شونده را بکند!

No Comments