آیا بهار عرب به سودان هم میرسد؟

Share Button


ژنرال عمر البشیر دیکتاتور سودان

با پوزش باید بگویم علت تصمیم در نگارش یاداشتی راجع به سودان ، موضع هیئت اعرامی اتحادیه عرب به سوریه بود ولی باچرخش اوضاع در سوریه که توجه بدان اهمیت بیشتر دارد نگارش این یاداشت را به اینده دور محول میکنم

ح تبریزیان

No Comments