حمایت حزب توده مراکش از اسلامیستها درانتخابات آینده

Share Button

تقریباً همه شرکای ائتلافی حزب عدالت و توسعه پیش از این بیناموسبازی از پرده برون فتاده، بعلت تغیرات موازنه قوای سیاسی و حزبی، از آن روی برتافته بودند بجز حزب توده ـ اکثریتی ترقی و سوسیالیسم که بر اساس خط مشی تزلزل ناپذیر ضد امپریالیتسی خود همچنان از احزاب ضد امپریالیست اسلامگرا یا هر جریان ضد امپریالیستی دیگری پشتیبانی میکنند.

abdelilah-benkirane-and-ilyass-el-omari-640x320

چند روز دیگر در مراکش موعد برگزاری انتخابات پارلمانی میباشد. ۵ سال است که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که از اعضای خانواده اخوان المسلیمن منطقه و برادرِ حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است، در یک کابینه ائتلافی دولت مراکش را دردست دارد.

بعلت هم خانودگی و هم ریشگی حزب التقدم والاشتراکیة *با حزب توده، من فکر کردم معرفی این حزب با نام آشنای حزب توده به فهم حوادث سیاسی جاری مراکش در فضای انتخاباتی کنونی کمک میکند و بر همین روال میتوان از حزب التحرر والاشتراکیة **مراکش بعنوان سازمان فدائیان خلق اکثریت آن کشور بهمان دلیل نام برد.  این دو جریان چپ ضد امپرالیست مراکش، با همان رویکرد ضد امپریالیستی سابق خود، حزب “ترقی و سوسیالیسم” مراکش را در پایان دهه ۷۰ بنا نهاده اند. این تشکیلات قدیمی که تحت نام جدید “ترقی و سوسیالیسم” به فعالیت مشغول بوده و در انتخابات ۲۰۰۲ توانست ۱۱ کرسی پارلمانی، در انتخابات ۲۰۰۷، ۱۷ کرسی از مجموع ۳۲۵ کرسی و در انتخابات ۲۰۱۱، ۱۸ کرسی از مجموع ۳۲۵ کرسی پارلمانی را در کشور پادشاهی خیلی استبدادی مراکش بخود اختصاص دهد.

حال در انتخابات جاری که قرار است ظرف چند روز آینده برگزار شود، این حزب جدیدُ نام و قدیم ـ بنیاد، از جریان اسلامگرای “حزب عدالت و توسعه” که از تبار همان اخوان المسلمین است پشتیانی نموده است.

از بد شانسی؛ اخیراً یکی از رهبران حزب اسلامی عدالت و توسعه در حین ترتیب دادن همسر یکی دیگر از رهبران حزب در اتومبیلی، دستگیر شد که مسئله به یک افتضاح نا بهنگام سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی تبدیل گردیده است و این برای حثیت آن حزب چپ هم که به پشتیبانی آن حزب اسلامی برخاسته است بد یوم میباشد. شوربختانه، آن خانم هم که در حین عملیات با آن رهبر حزبی دستگیر شده است، خود از مبلغان عفاف و حجاب اسلامی و از زنان برجسته جزب عدالت و توسعه میباشد. یک روزنامه انگلیسی زبان مراکش با عنوان:

Morocco’s Legislative Elections: An Unpredictable Hollywood Movie

انتخابات مققنه مراکش: یک فیلم باور نکردنی هالیودی

از ماجرا نام میبرد. با توجه به آزمون سیاسی ناموفق حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مصدر قدرت دولتی طی ۵ سال گذشته و بیناموس بازی وقت ناشناسانه  آن شخصیت رهبری حزب، پیش بینی میشود که این حزب انتخابات را ببازد.

تقریباً همه شرکای ائتلافی حزب عدالت و توسعه پیش از این بی ناموس بازی از پرده برون افتاده، بعلت تغیرات موازنه قوای سیاسی و حزبی، از آن روی برتافته بودند بجز حزب توده ـ اکثریتی “ترقی و سوسیالیسم” که بر اساس خط مشی تزلزل ناپذیر ضد امپریالیتسی خود همچنان از احزاب ضد امپریالیست اسلامگرا یا هر جریان ضد امپریالیستی دیگری پشتیبانی میکنند.

بعید بنظر میرسد در انتخابات پیش روی، از آن ۱۸ کرسی پارلمانی دوره پیش این حزب در انتخابات چند روز آینده تعداد زیادی برای آن باقی بماند چون مردم منطقه بشمول مردم مراکش طی این ۵ سال از اسلامگرایی متنفر گشته اند. این موضوعی است که من در یک یادداشت جدی تر تحلیلی از انتخابات جاری مراکش و سیر افول اسلامگرایی در کشورهای مغرب عربی بدان خواهم پرداخت.

*

حزب التقدم والاشتراکیة

The Party of Progress and Socialism (Arabic: حزب التقدم والاشتراکیة‎‎ Hizb Al-Taqadoum Wal-Ishtirakiyeh; French: Parti du Progrès et du Socialisme) is a political party in Morocco.

History and profile[edit]

The party was founded in 1974[1] by Ali Yata as the successor of Moroccan Communist Party and Party of Liberation and Socialism.[2]

After the fall of the Socialist Bloc, the party distanced itself from communism.

In the parliamentary election held on 27 September 2002, the party won 11 out of 325 seats. In the next parliamentary election, held on 7 September 2007, the party won 17 out of 325 seats.

The PPS was included in the government of Prime Minister Abbas El Fassi, formed on 15 October 2007.[3]

The party won 18 out of 325 seats in the parliamentary election held in November 2011.[4]

…………

**

حزب التحرر والاشتراکیة

Party of Liberation and Socialism

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Party of Liberation and Socialism (Arabic: حزب التحرر والاشتراکیة‎‎, French: Parti de la libération et du socialisme, abbreviated PLS) was a communist political party in Morocco 1968-1974.[1][2] Ali Yata was the general secretary of the party.[3]

The foundation of PLS was announced by Ali Yata on January 26, 1968.[4] PLS was founded as a successor of the Moroccan Communist Party (PCM).[2][5][6] PLS advocated establishing socialism adapted to Moroccan national conditions, and called for the unify patriotic forces in a ‘United Popular Front’ with anti-imperialist and anti-bourgeois characteristics.[2]

The party was banned by the Moroccan government in 1969.[2][6][7] Ali Yata was jailed.[3]

PLS dissidents founded the Ila al-Amam group in 1970.[8]

In 1974 the Party of Progress and Socialism (PPS) was founded as a successor of PLS.[5

No Comments