ترس از گسترش فاصله با امل، گریبان حزب الله را گرفته است

Share Button

حزب الله لبنان چگونه میخواهد یک مستأجر فقیر را با یک مستقلات دار گنده، یک کارگر روزمزد را با یک کارخانه دار، یک نزول پول خور را با یک نزول پرداز و یک ارباب را با یک رعیبت و… ، در یک حزب “حزب الله” متحد کند. این ادعای حزب الله قرنهاست که زیر بار واقعیت لایه بندیهای گوناگون اجتماعی کارش از ورشکستگی گذشته فراموش گشته است. با اینگونه ادعاهای تناقض آلود، حزب الله ثابت میکند که نه طرفدار اقشار محروم جامعه است و نه اعتنایی به بافتمان و ساختمان ملی جامعه دارد که قانومندیهای خاص خود را دارد و از فتاوی سید حسن نصرالله یا احکام فقهی تبعیت نمیکند.

flag_of_hezbollah_

روز گذشته وضعیت آرایش سیاسی در صحنه لبنان را در سایه گزینش میشل اؤن بعنوان رئیس جمهور و سعد حریری بعنوان نخست وزیر کشور توضیح دادم. در یاداشت دیروز اشاره کردم که همه نشانه ها دلالت بر انزوای حزب الله پس از این دو گزینش دارد، حتی انزوا در درون خود جامعه شیعی لبنان.

نهار نت لبنان امروز  به نقل از نشریه السفیر، اظهارات یک مقام بلند مرتبه حزب الله را درج کرده است که آن مقام ناخود آگاه مراتب نگرانی سران حزب الله  را از گسترش شکاف و فاصله بین حزب الله و سازمان املAMAL  ابراز کرده است. نهار نت مینویسد:[“یک مقام نزدیک به حزب الله به السفیر  گفت:” ائتلاف با امل و وحدت شیعیان بسیار مهمتر از هر چیز دیگریست حتی ممهمتر از کسب قدرت و نتایج و ثمرات آنست.”]

برای نشاندادن تأثیر و اهمیت موضعگیری جنبش امل که ۱۸۰ درجه با حزب الله، چه در عدم حمایتش از ریاست جمهوری میشل اؤن و چه در حمایتش از سعد حریری، دلیلی بهتر این اظهارت مقام  رهبری حزب الله که  نخواسته نامش ذکر شود نمیتوان یافت. این اظهارات علناً ترسی را که گریبان حزب الله را از تجزیه شعیان لبنان گرفته است نشان میدهد.

ولی جا دارد قبل تحلیل بیشتر شکاف بین جنبش امل AMAL و حزب الله به یک نکته نه چندان کماهمیت تری اشاره کنم که تناقض بین تأکید حزب الله  بر وحدت جامعه شیعی لبنان است که در اظهارات این شخصیت از رهبری حزب الله با السفیر مطرح میشود و در تباین و مغایرت با آن، ادعای موازی حزب الله دال بر طرفداری از وحدت ملی و پایبندی به پیمان ملی the National Pact جامعه لبنان است. در هیچ سرزمینی وحد ملی نه تنها بر اساس وحدت افراد فرقه های مذهبی در درون  فرقه خود و وحدت فرقه ها روی وحدت ملی جامعه ملی برقرار نمیشود بلکه چنین وحدتی که تفاوتهای اجتماعی اقتصادی اقشار گوناگون جامعه را که تعین کننده فابریک جامعه هستند را زیر فشار وحدت مذهبی  بکنار میراند، یاد آور مثل کوسه و ریش پهن است.

در خود جمهوری اسلامی، دو دهه است که شعار “حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله  دیگر بکنار نهاده شده و حزب جمهوری اسلامی که مدعی  نمایندگی همه اقشار جامعه بود سالهاست که منحل و فراموش شده است. و جمهوری اسلامی بعنوان مدل دولتمداری دنیی ادعای نظام تحزبی دارد. که بسیار از این دکاکین حزبی هم در پالمان عضو دارند.

حزب الله لبنان چگونه میخواهد یک مستأجر فقیر را با یک مستقلات دار گنده، یک کارگر روزمزد را با یک کارخانه دار، یک نزول پول خور را با یک نزول پرداز و یک ارباب را با یک رعیبت و… ، در یک حزب “حزب الله” متحد کند. این ادعای حزب الله قرنهاست که زیر بار واقعیت لایه بندیهای گوناگون اجتماعی کارش از ورشکستگی گذشته فراموش گشته است.

با اینگونه ادعاهای تناقض آلود، حزب الله ثابت میکند که نه طرفدار اقشار محروم جامعه است و نه اعتنایی به بافتمان و ساختمان ملی جامعه دارد که قانومندیهای خاص خود را دارد و از فتاوی سید حسن نصرالله یا احکام فقهی شیعی تبعیت نمیکند.

نهار نت در ادامه گزارش خود از اظهارات این مقام حزب الله، مینویسد:” همین منبع که نخواست نامش ذکر شود، میگوید که سخنگوی پارلمان، نبی بری یک شخصیت کلیدی در حکومت است، و او باید مسائل مورد دلنگرانی را جدی مورد نظر و تعامل قرار دهد، اگر آنها  میخواهند دولتی تشکیل دهند که بر شالوده عمیق پیمان ملی ملی گذارده شود.”

این مقام حزب الله از یکسو از پیمان ملی the National Pact سخن میگوید و از شالوده عمیق دولتی که باید بر اساس آن پیمان ملی تشکیل گردد حرف میزند، و از سوی دیگر از تأئید نخست وزیری که قبلاً در چهارچوب همان پیمان ملی سمتش مورد وفاق اکثریت قرار گرفته بوده است خودداری میکند و بجای همراه شدن با دیگر احزاب لبنانی در تأئید نخست وزیری  که روی گزینش آن توافق شده است، انتظاراتش را از نبی بری مطرح میکند که دولت در شرف تشکیل شدن، چه باید باشد و چه نباشد و نبی بری بعنوان یک شخصیت کلیدی چه باید بکند چه نکند.

به هذیان گویی افتادن رهبران حزب الله چیزی نیست مگر بازتاب ورشکستگی و انزوای آن در صحنه سیاسی لبنان که مقدمه فرو پاشی آنست.

Report: Hizbullah Keen for AMAL Alliance and Shiites Unity

by Naharnet

04/11-2016

Hizbullah believes that an alliance with the AMAL Movement and the unity of the Shiites ranks is more valuable than anything else, even power, As Safir daily reported on Friday.

A source close to Hizbullah told the daily that a “coalition with AMAL and the unity of the Shiites is more important than anything else, even more important than power and its gains.”

The source stressed on condition of anonymity that “Speaker Nabih Berri is a key partner in the government, and those concerned must deal seriously with his demands if they want the new government to be formed in a sound manner based on the National Pact.”

According to As Safir, the comments of the Hizbullah source came in a bid to show respect for Berri’s stance after he had rejected the nomination of President Michel Aoun for the post. The party believes that there is an “existential alliance between the two parties gaining top priority at this stage.”

Aoun was elected on Monday as Lebanon’s 13th president, which ended around two and a half years of presidential and political vacuum.

Berri was against nominating Aoun for the post, but he received crucial support from Hizbullah and the Lebanese Forces.

Newly designated PM Saad Hariri was the key support that contributed to the election of Aoun.

Hariri’s nomination and Aoun’s election have raised hopes that Lebanon can begin tackling challenges including a stagnant economy, a moribund political class and the influx of more than a million Syrian refugees.

In a sign that Hariri’s task ahead might not be easy, Hizbullah’s MPs declined to endorse him for the prime minister post, even though his nomination was all-but-assured.

Hariri is likely to struggle with his government’s policy statement, which will have to make reference to Israel, as well as the war in Syria, both potential flashpoints with Hizbullah.

The process of forming a government could take months, with horsetrading likely to revolve around the distribution of key posts like the interior, defense and energy ministries

No Comments