حلب: فراترازگوئرنیکا و اسد فراتراز فرانکو

Share Button

کجا هستند آنهایی که از بمباران گوئرنیکا طی جنگهای داخلی اسپانیا جهانیان را با خبر ساختند و از آن شهر درهم کوبیده شده افسانه ساختند که افسانه گری اشان بحق هم بود زیرا بمباران یک انسان هم که هیچ بلکه بمباران یک سگ و یا گربه هم نابحق است؟ کجایند آن پیکاسوهایی که گوئرنیکا را تاریخی ساختند؟ کجایند آن سرایندگانی که از آن جنایت تصنیف ها، ترانه ها و سنفونی ها ساختند و نمایشها به صحنه آوردند و در داغ گوئرنیکا ترانه های غمگنانه سرودند و خواندند تا خاطره آن جنایت در وجدان بشریت ثبت گردد؟ کجایند آنها، تا به جنایت بزرگ دوران ما که جهان و جهانیان بهت زده را آچمز کرده است بنگرند و به صحنه قتل عام خاموش مردم حلب و پیکارحویان قهرمان آن شهر بنگرند؟  

guernicagernikara
گوئرنیکا در تاریخ جنایات جنگی نامی شناخته شده است، بویژه اینکه یکی از معروفترین تابلوهای شناخته شده قرن گذشته توسط نقاش نامدار اسپانیا پیکاسو با سبکی کوبیک این شهر بمباران شده توسط نیروی هوایی آلمان نازی را نشان میدهد. این شهر بنا به درخواست فاشیستهای اسپانیایی توسط لوفت وافه بمباران شد.

برابر آنچه در ویکی پدیا  از منابع مختلف در باره بمباران این شهر درچ شده، در تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۳۷ بمباران شد. این بمباران بنا بدرخواست رژیم فرانکو که در برابر آزادیخواهان قرار گرفته بود بفرمان هیتلر انجام شد.

رسوایی این بمباران به این خاطر بود که طی آن، هدفمندانه اهالی غیر نظامی مورد حمله قرار گرفتند.  تعداد کشته شدگان این بمباران چندان دقیق نیست و از تعداد ۱۶۵۴ تا  ۴۰۰ نفر از سوی مخالفان و تعداد ۱۲۶ نفر از سوی رژیم فرانکو گزارش شده است.

فقط میتوان گفت نور بر قبرتان ببارد! ای هیتلر و فرانکوی نازیست و فاشیست! کجائید تا ببینید رژیم بشار اسد؛ فرانکوی معاصر سوریه و سرهنگ پوتین روسی در مقام هیتلر معاصر فقط در ظرف یک هفته نه از همه غیرنظامیان بلکه فقط از بچه ها و زنان حامله و بیماران روی تخت بیمارستان خوابیده این تعداد را میکشند!

سیمای این کودک بهتر از آنچه تابلوی گوئرنیکای پیکاسو از کشتار آنشهر با جهان گفت از درد مردم حلب با ما با جامعه جهانی و وجدان بشریت مدعی حقوق بشر امروز سخن میگوید!

An injured boy reacts inside a field hospital after airstrikes on the rebel held areas of Aleppo, Syria November 18, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH

An injured boy reacts inside a field hospital after airstrikes on the rebel held areas of Aleppo, Syria November 18, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail ATTENTION EDITORS – VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH

کجا هستند آنهایی که از بمباران گوئرنیکا طی جنگهای داخلی اسپانیا جهانیان را با خبر ساختند و از آن شهر درهم کوبیده شده افسانه ساختند که افسانه گری اشان بحق هم بود زیرا بمباران یک انسان هم که هیچ بلکه بمباران یک سگ و یا گربه هم نابحق است؟ کجایند آن پیکاسوهایی که گوئرنیکا را تاریخی ساختند؟ کجایند آن سرایندگانی که از آن جنایت تصنیف ها، ترانه ها و سنفونی ها ساختند و نمایشها به صحنه آوردند و در داغ گوئرنیکا ترانه های غمگنانه سرودند و خواندند تا خاطره آن جنایت در وجدان بشریت ثبت گردد؟ کجایند آنها، تا به جنایت بزرگ دوران ما که جهان و جهانیان بهت زده را آچمز کرده است بنگرند و به صحنه قتل عام خاموش مردم حلب و پیکارحویان قهرمان آن شهر بنگرند؟

 

..

Wikypedia

The bombing of Guernica (26 April 1937) was an aerial bombing of the Basque town of Guernica during the Spanish Civil War. It was carried out at the behest of the Spanish nationalist government by its allies, the Nazi German Luftwaffe‘s Condor Legion and the Fascist Italian Aviazione Legionaria, under the code name Operation Rügen.

The attack gained infamy because it involved the deliberate targeting of civilians by a military air force. The number of victims is still disputed; the Basque government reported 1,654 people killed at the time, while Spanish figures claim around 126[1] (later revised by the authors of the study to 153).[2] An English source used by the Air War College claims 400 civilians died.[3][4] Russian archives reveal 800 deaths on 1 May 1937, but this number may not include victims who later died of their injuries in hospitals or whose bodies were discovered buried in the rubble

No Comments