ستایش حزب الله لبنان از فیدل کاسترو

Share Button

جای تعجب ندارد که حزب الله لبنان که عواملش در قتل سران حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر چهره های ملی و میهن دوست بنا به درخواست رژیم تهران شرکت داشته اند از رهبر متوفای ضد آمریکا با این  عنوان گذاری ستایش یاد کند.

بعنوان یک مارکسیست سابق و کسی که میداند امپریالیسم مورد نظرلنین چه میگوید؛ چه آن نظرات درست، چه غلط هرگز تصور نمیکردم آنها تا این سطح نازل سقوط کنند و خوار شوند که یکی از مدعیان برجسته آن نظرات یا تئوریها مورد ستایش سازمان مافیائی تروریستی حزب الله و شیخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار گیرد. آیا حزب الله مارکسسیت شده است یا ماکسسیم مذهبی ابزاری و تا این حد تفسیر پذیر بوده است و ما نمیدانستیم؟

W460

النهار لبنان به نقل از فرانس پرس پیرامون مرگ فیدل کاستر؛ گزارشی از قهرمانسازی حزب الله لبنان و رئیس جمهور ایران از او بعنوان سمبول تاریخی دارد و مینویسد:

“حزب الله؛ رهبر متوفای کوبا، فیدل کاسترو را طی بیانیه ایی رسمی که دیروز شنبه انتشار یافت ستایش کرده او را سمبلی تاریخی لقب داد.

عمار ال ـ موسوی که مسئول روابط بین المللی حزب الله است کاسترو را یک سمبل تاریخی  نامید که زندگیش چون  یک فانوس دریایی راهنمایی همه انقلابیونی گردید که در سراسر جهان بادباندار انقلاب هستند.

کاسترو چون تهمتنی شکست ناپذیر از ۱۱ تلاش آمریکا برای سرنگونی اش و صدها توطعه قتلش رست تا سرانجام بمرگ طبیعی درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که از حزب الله پشتیبانی میکند، کاسترو را یک جنگاور شکست ناپذیر نامید.”

بیاد دارم سخنان نوری الدین کیانوری را در پاسخ و پرسشهای هفتگی اش که با برگشتی ۱۸۰ درجه ایی از نگاه و نگرش حزب توده به شیخ فضل الله نوری همچون یک آخوند فوق ارتجاعی ضد مشروطه، آن شیخ را انقلابی نامید.

بیاد دارم ستایش حزب توده را از ژنرال نوریگا، رئیس جمهور قااقچی و جاسوس سابق سیا، در ارتش پاناما که لومپن واره ای بود که دو دهه در خدمت سیا در ارتش ملی پاناما خدمت کرده بود، وقتی بخاطر دست داشتنش در قاچان کوکائین و رابطه با باندهای مافیایی مواد مخدر مورد انتقاد آمریکا واقع شد و موضعی ضد آمریکایی گرفت، باز هم حزب توده بناگاه از این قاچاقچی جاسوس اخراجی سیا و لومپن منش، قهرمان ضد امپریالیستی ساخت.

جای تعجب ندارد که حزب الله لبنان که عواملش در قتل سران حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر چهره های ملی و میهن دوست بنا به درخواست رژیم تهران شرکت داشته اند از رهبر متوفای ضد آمریکا با این  عنوان گذاری ستایش آمیز یاد کند.

بعنوان یک مارکسیست سابق و کسی که میداند امپریالیسم مورد نظرلنین چه میگوید؛ چه آن نظرات را درست، چه غلط بدانیم، هرگز تصور نمیکردم آنها تا این سطح نازل سقوط کنند و خوار شوند که یکی از مدعیان برجسته آن نظرات یا تئوریها مورد ستایش سازمان مافیائی تروریستی حزب الله و شیخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار گیرد. آیا حزب الله مارکسسیت شده است یا ماکسسیم؛ مذهبی ابزاری و تا این حد تفسیر پذیر بوده است و ما نمیدانستیم؟

حزب الله لبنان و رژیم ایران و کاسترو، در سنگر میارزه ضد آمرکایی میخکوب شده اند. اگر این سنگر را ترک کنند هیچ توجیهی و دلیلی برای وجود و موجودیت خود و تاریخ خود ندارند. آمریکا ستیزی مرام مشترک آنها و مارکسیسم نوع کوبایی است و شوالیه های حزبالله و رژیم ایران و کوبا در این ستیز بقا، هویت و علل وجودی خود را میبینند والی اگر مارکس میتوانست در گور خود این ستایش حزب الله از کاسترو را بشوند و اگر او میتوانست نزدیکی رژیم تهران را با رهبر کوبا ببییند بیشک در همان گور خود از الگو و سمبل بودن برای انقلابیونی چون کاستر بر خود میلرزید و از مارکسیست  و انقلابی بودن خود توبه میکرد.

Hizbullah Hails ‘Historic Symbol’ Castro

W460

by Naharnet Newsdesk 4 hours ago

Hizbullah has hailed late Cuban leader Fidel Castro, whose death was announced on Saturday, as a “historic symbol.”

Ammar al-Moussawi, who is in charge of international relations for Hizbullah, lauded Castro as “a historic symbol whose life was a lighthouse to all revolutionaries around the world.”

Castro, a titan of the 20th century who beat the odds to endure into the 21st, died after surviving 11 U.S. administrations and hundreds of assassination attempts.

No cause of death was given.

Hassan Rouhani, the president of Hizbullah’s regional backer Iran, has hailed Castro as a “relentless warrior.”

.

No Comments