پیشگاه مقام قُدسی مرتبت معظم رهبری ایران

Share Button

این پیشنهاد اینست که دولت ولایت مکتب و اسلام بنیاد ما از همین فردا؛ اولاً آمریکا را تحریم کند و دوماً همه کسانی را که از آمریکا به قصد تقاضای پناهندگی به ایران می آیند را اخراج یا دِپُرت کند و سوماً از همه کشورهای برادر اسلامی بخواهد که در این تحریمها بما بپیوندند.  

نمی دانم با چه لقبی حضرتت را خطاب کنم که درخور جایگاه قُدسی مرتبتت باشد. قبل از این عریضه چند بار دیگر خدمت حضرت عالی عرضحال نویسی کرده ام. با اینکه در آن عرضحال ها هم از چاپلوسی و تملق گوئی، حتی در حدِ مالشگری که میدانم باب طبع حضرت عالیست و به ذاقه وجود مقدست شیرین میآید کم نگذاشته ام ولی از شور بختی این حقیر، عنایتی دریافت نکرده  و هرگز پاسخی نگرفته ام ولی این کم عنایتی آن حضرت عظما مرتبت مانع از ادامه چاکر منشی این حقیرِ خُرد مقدار به درگاه مبارک آن مقام عظمای ولایی نمیشود و این بی اعتنایی آن درگاه را بحساب این میگذارم که دیگر آستان بوسان و مقربان درگاه مقام ولائیت در این زمینه ها فرصتی برای دیگران باقی نگذاشته اند و نمیگذارند.

با تمام این احساس بی اعتنائیها، این حقیر از رو نرفته و به عرضحال و وجیزه نویسی به پیشگاه آن حضرت همچنان ادامه میدهم.

انگیزه نوشتن این وجیزه این بود که حقیر با خواندن خبری در سایتهای دشمن و اجانب، تحریک شدم که باز مُصَدّع اوقات خطیر و ذیقیمت حضرت عالی شوم. البته منظورم از تحریک شدن، تحریکات جنسی نیست چون حل مسئله تحریکات جنسی بعلت کهولت سنِ حضرت عالی با مراجعه مستقیم به جنابعالی حل نمیشود و باید به دیگر دوایر بیت ولایی مقام معظم مراجعه کرد بلکه در اینجا مسئله  تحریکات حیثیتی و ناموسیِ دینی در میان است.

آن خبر که این حقیر را بر آشفته کرد این بود که دیدم دشمن یعنی آمریکای جهانخوار و شیطان بزرگ پس از روی کار آمدن شخصی بنام  دونالد ترامپ در آن سرزمین و بدستور مستقیم آن فرد معلوم الحال مانع ورود تعدادی از هموطنانِ از وطن گریخته ما که دارای ویزای رسمی هم بوده اند به خاک کثیف سرزمین آن شیطان شده اند که این عمل استکباری موجب رنجشها و پرخاشهای بحقی در سلسله مراتب نظام مقدس ولایی ما نیز گردیده است.

هنوز سوزش داغ این تحقیر و توهین به حریم و حرمت حکومت ولایی ما تخفیف نیافته بود که در یکی از رسانه های معاندین خواندم که تعدادی از پناهندگان ایرانی نیز که بدلایل واهی و نامعلوم از  مملکت خود گریخته بوده و قصد اقامت و مهاجرت دائمی به آن مملکت را داشته اند نبز  از آن سرزمین شیطان زده نیز بازگردانده شده یا بقول فرنگی ها دپورت شده یا میشوند که این نیز توهین بزرگی به نظام خداوندگاری مقدس اسلامی ماست.

داغ اینهمه ستمها، جنایتها و تجاوزات استکباری تسکین نیافته بود که یکی از سایتهای خبری* خواندم که تعدادی از ارتشیان کشورهای اسلامی برادرما ترکیه که در اروپا در ناتو خدمت میکرده اند، نیز از سرزمین کفرآباد آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند که در بین آنها حتی تعدادی افسر عالیرتبه نیز وجود دارد.

همه این اخبار شوم و نحس مرا واداشت تا با این عریضه به حضرت عالی پیشنهادی بکنم که شاید تا بحال به عقل جن هم نرسیده است.

این پیشنهاد اینست که دولت ولایت مکتب و اسلام بنیاد ما از همین فردا؛ اولاً آمریکا را تحریم کند و دوماً همه کسانی را که از آمریکا به قصد تقاضای پناهندگی به ایران می آیند را اخراج یا دِپُرت کند و سوماً از همه کشورهای برادر اسلامی بخواهد که در این تحریمها بما بپیوندند.

چوابِ های ـ هوی است، تا استکبار جهانی بداند که اقدامات او بی پاسخ نخواهد ماند و حکومت ما و کشورهای مسلمان برادر ما هم آنرا تجریم میکنند و اگر قدمی بیشتر بردارد صدور نفت و کالاهای اساسی و تکنولوژیهای حساس را نیز به آن کشور و اعوان انصارش را ممنوع میکنیم.

عزت و شوکت آن مقام معظم و قُدسی مرتبت پایدار و جاودانی باد!

الاحقر ح تبریزیان

…………………………..

*

Turkish NATO Soldiers Seek Asylum in Germany

W460

No Comments