در خاورمیانهِ دین زده ما قهرمانان چنین ساخته میشوند

Share Button

چکیده …. قهزمان ملی شدن این آدمکش، آدم را بیاد آنهایی می اندازد که در ۱۱ سپتامبر بخاطر حمله تروریستی به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک که به کشته شدن قریب ۴ هزار نفر شهروند عادی، از کارمند معمولی گرفته تا نظافتچی آن دو مجتمع منجر شد پایکوبی کردند.

احمد داقش، یک سرباز اردنی بخاطر کشتن ۷ دختر بجه اسرائیلی در ۱۳ ماه مارس ۱۹۹۷ محکوم شد

روئیتر امروز خبری دارد دایر بر آزاد شدن یک سرباز اردنی پس از ۲۰ سال زندان بخاطر بگلوله بستن و کشتن ۷ دختر بچه اسرائیلی از زندان اردن آزاد شد.

روئیترز در توضیح رخداد ادامه میدهد؛ در ژولای ۱۹۹۷ یک دادگاه نظامی ۵ نفره  اردن داقامش را بخاطر به گلوله بستن یک گروه از دختربجه های اسرائیلی و کشتن ۷ تن از آنها مقصر دانست و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

نکته چندش آور در این ماجرا اینست که این سرباز پس از این جنایت به یک قهرمان ملی تبدیل گردید. روئیترز مینویسد:« بنا به نظر شاهدان  عینی؛ بسیاری از اردنیها بخاطر آزادی او جشن گرفتند و  او را قهرمان ملی خوانند.»…«داقش برای اردنیها به یک قهرمان تبدیل گردید و اسلامیستها و ملی گرایان اردنی برای او به عنوان یک چهره نمادین آغوش گشودند.»

بجرئت میتوان گفت کمتر آدم متمدن و با شرفی از قهرمان شدن چنین جنایتکاری به احساس تهوع دوچار نمیشود. ولی قضیه تنها همین حالت اشمئز نیست بلکه جا دارد از آن تظاهر کنندگانی که علیه تصمیم دونالد ترامپ تظاهرات راه انداختند، که در اصل تظاهرات آنها مشروع هم بود، چقدر حاضرند برای  اعتراضچنین جنایاتی حتی برای چند دقیقه به خیایان بیایند و نفرت خود را از این گونه اعمال بدتر از جنایات داعشی ابراز کنند و از اینهم کمتر، آیا حتی حاضرند امضای خود را پای یک بیانیه علیه این گونه جنایت بگذارند.

قهزمان ملی شدن این آدمکش، آدم را بیاد آنهایی می اندازد که در ۱۱ سپتامبر بخاطر حمله تروریستی به برجهای وال استریت نیویورک(مرکز تجارت جهانی) که به کشته شدن قریب ۴ هزار نفر شهروند عادی، از کارمند معمولی گرفته تا نظافتچی آن دو مجتمع منجر شد پایکوبی کردند.

جا دارد از خود بپرسیم این جماعت چقدر حق دارند به تصمیم دونالد ترامپ در ممنوعیت اتباع برخی کشورهای اسلامی بشمول کشور ما اعتراض کنند؟ جا دارد از خود بپرسیم این اسلامیستها و این گونه ملی گریان چه پیامی جز مرگ و ویرانی در انبان اعتقادی و مرام سیاسی خود برای ملتهای خود و منطقه دارند؟

رژیم حاکم بر میهن ما از درون چنین فرهنکی برآمد، بقدرت رسید و با تکیه بر چنین فرهنگی به کشتار مخالفین خود پرداخت و بر اساس چنین فرهنگی جهان را به چالش میطلبد و برای ماندگاری خود چنین فرهنگ بربرمنشانه ایی را ترویج میکند.

آری بسیاری قهرمانان در سرزمین های اسلام زده خاور میانه ایی ما چنین زاده شده و میشوند، مباح بودن کشتن اسرائیلی ها و آمریکائیها در بین بخش عمده ایی از مردم منطقه به یک فرهنگ تبدیل گردیده است. آنها که آفریدگان این فرهنگ بوده و هستند هرگز از آن تبری نجسته اند.

No Comments