حزب الله لبنان درگیر بحران مالی

Share Button

مانور های ترکیه، ایران و روسیه در عرصه بحران سوریه، تماماً معطوف به تفرقه افکنی در صفوف پیکارجویان سوری و بدیل سازی و شریک آفرینی برای اپوزیسیون سوریه انجام میشود و فاقد اصلالت صلح طلبانه میباشد. اما چنین بنظر میرسد که اپوزیسیون سوریه براین نکته واقف است.
نهار نت لبنان

۱۶/۰۳/۲۰۱۷

نهارنت لبنان گزارش میدهد که حزب الله دوچار بحران مالی شده است. بنوشته این سایت، حزب الله در یک کارزار جمعآوری کمک مالی در منطقه جنوب بیروت بیلبوردهای نصب کرده است که در آنها بنامِ« برای آموزش یک مجاهد» از ثروتمندان، شخصیت های سیاسی،بازرگانان ، صاحبان سرمایه و طرفدران حزب خواسته شده که به آن حزبکمک کنند.

این سایت مینویسد که هزینه جنگ سوریه و مداخلات حزب الله در یمن، بحرین و عراق رمق اقتصادی آنرا کشیده و تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم آنرا به خفگی مالی دوچار کرده است.

این سایت در توضیح بیشتر مینویسد که کمکهای مالی ایران هم به این حزب تقلیل یافته است.

پایان خلاصه ترجمه گزارش نهار نت لبنان.

و اما این سایت ننوشته است  یا نمیداندکه علت کاهش کمکهای ایران به حزب الله نه امری دلخواسته و رویکردی جدید بلکه ناشی از افلاس مالی خود ایران است.

این بحران مالی زمانی گریبان حزب الله و پدرخوانده آن رژیم ایران را گرفته است که در افق جنگ داخلی سوریه و یمن کمترین روشنایی دیده نمیشود و همه آن تلاشهای دیپلماتیک هم که در آستانا پایتخت کازاخستان و ژنو میگذرد چیزی جز ادامه جنگ داخلی در سوریه نیست.

نه روسیه قصد دارد و میتواند از حمایت بشار اسد دست بردارد و نه ایران. بقای بشار اسد برای ایران و روسیه یک نقطه چرخش در موازنه ژئواستراتژیک در منطقه است که تبعات آن از حدود منطقه هم فراتر میرود.

مانور های ترکیه، ایران و روسیه در عرصه بحران سوریه، تماماً معطوف به تفرقه افکنی در صفوف پیکارجویان سوری و بدیل سازی و شریک آفرینی برای اپوزیسیون سوریه انجام میشود و فاقد اصلالت صلح طلبانه میباشد. اما چنین بنظر میرسد که اپوزیسیون سوریه براین نکته واقف است.

No Comments