قاتل معدنچیان زنده بگور شده سازمان بسیح است

Share Button

این دو روز در یک چشمم اشک، بخاطر زنده بگور شدن انسانهایی که چون بردگان عصر کهن در دخمه های نیمه تاریک ذغال شرکت معدنی و صنعتی این شرکت ذغال سنگ:

زنده بگور جان باختند یا در حال جان کندن هستند و چشم دیگرم بدنبال چرائی این فاجعه و مسئولین آن در سایتهای اینترنتی می گشت سرانجام دریافتم که این شرکت بنا به گزارش سایت ایلنا به یک نهاد انقلابی تعلق دارد. با کمی دقت  در متن گزارش دریافتم که سازمان بسیج صاحب این معدنی بوده است که زنده بگوران آن در عمل، مجانی برای این سازمان خیلی انقلابی و خیلی ولائی کار میکرده اند چون در گزارش ایلنا آمده است که آنها ماهها بوده است که دستمزد خود را  هم دریافت نکرده بوده اند!

بر روی صفحه سایت این شرکت بسیجی و خیلی انقلابی، تصاویری هست که مخصوصاً پس از این فاجعه، تهوع انگیزتر است. اینهمه ریا، سالوسی و دروغ به انگیزه سودجوئی و دم از مستضعف زدن را نمیتوان براحتی هضم کرد. فاجعه ریزش معدن ذغال آزاد شهر یا برده شهر  گویا ترین نشانه از این جمهوری دروغ و تزور و سالوسی است.

تا نروید و بدقت به صحنه های سایت این شرکت برده کُش و عوامفریب نگاه نکنید و در تصویر ها و توضیحات آن با دقت خیره نشوید نمیدانید چه میگویم!

حالت تهوع ام زمانی تشدید شد که دیدم از وزیر کار(فرما)، علی ربیعی تا مقام پوفیوز رهبری تا رئیس جمهور کشور، همه و همه اشک رایگان تمساحی نثار این زنده بگوران کرده و وعده های بسیار داده اند بدون اینکه حتی یک کلام بگویند مسئول فاجعه کیست و صاحب این موسسه  برده داری که بوده و هست؟

عکس صفحه اول، غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین

این شما و این هم لینک شرکت تحت مالکیت بسیج!

شرکت برده گُشی صنعتی شمال شرق شاهرود

No Comments