منهم به امدادهای غیبی ایمان آوردم

Share Button

فقط عدم مشارکت کافی و حداکثری اقشار میانه و آگاه جامعه است که میتواند از فشار خُرد کننده شکست این دو نامزد و پشتبانان آنها در حاکمیت بکاهد و از این روست که فکر میکنم اگر رژیم سناریوی کودتای انتخاباتی ۸۸، علیه موسوی و کروبی را این بار علیه روحانی تکرار نکند، همه تلاش تقلباتی و امکانات مهندسی خود را بکار خواهد برد تا آرای این دو فرد بی آبرو را چند برابر آنچه هست در برابر دکتر روحانی نشان دهد تا از ضربه شکست خود بکاهد زیرا که امیدی به پیروزی آنها ندارد و شکست آنها را هم اکنون مفروض گرفته است.

Bildresultat för ‫امدادهای غیبی‬‎

 

تیتر فوق را بخاطر طنز یا اغراق انتخاب نکرده ام بلکه نامزد شدن رئیسی و قالیباف را در این دوره انتخاباتی حتی از امداد های غیبی بسود ملت مفیدتر میدانم.

ملت ایران و منتقدین رژیم هرگز در خواب هم نمیدیدند که جنایتکاری مانند رئیسی که خاطره کشتارش میرفت تا در سایه مسائل روزمره و کرختی منتقدان رژیم، فراموش شده یا به حاشیه تاریخ رود، بخاطر ورود به رقابت های انتخاباتی این چنین در معرض افشاگری و نگاه جوانان و نسلهای پس از کشتارهای بزرگ قرار بگیرد. این رخداد میمون را که نتیجه اقدام بسیار نسنجیده خود رئیسی در نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری میباشد را اگر امداد غیبی یا مائده آسمانی نگیریم به چه باید تلقی کنیم تا نشانه مساعدت بخت و اقبال با مردم میهنمان باشد؟

نامزد شدن این آدمکش سادیستیک از مرکزی ترین حلقه ساختار قدرت برای پست ریاست جمهوری نشان میدهد که او و شبکه فراقانونی پشت سر او بشمول مقام معظم، روی فراموشکاری ملت ایران بسیار زیاد تر از آنچه بوده یا هست حساب باز کرده بوده اند. این شانس و اقبال خوب مردم میهن ماست که در این جریان، اقتدارگریان، شاه مهره خود در مرکزی ترین حلقه قدرت هیئت حاکمه را از تاریکخانه تاریخ این ۳۹ سال حکومت ولایی بیرون کشیده و به میدان مبارزه انتخاباتی فرستادند تا در زیر نور فاش کننده انتقادهای جبهه مقابل و بی روتوش در معرض نگاه مردم قرار گرفته  تا خاطره تلخ جنایات او زنده شود.

همین حکم، برای سردار پوپولیست گازانبری نیز صادق است. او فکر نمیکرد که با کاندیدا شدنش، دزدی های او در سِمَتِ شهردار تهران، خاصه خرجیهای هزاران میلیاردی او از جیب مردم پایتخت، حمله گازانبریش همراه با انصار حزب الله به خوابگاه دانشگاه تهران و دانشگاه و دانشجویان در تیرماه ۸۸ که به کشته شدن تعدادی و لت و پار شدن بسیاری و زندانی شدن بسیار تری منجر شد، برای مردم از نو زنده شود.

این ششلول بند حلقه مرکزی قدرت نیز روی فراموشکاری و بی تفاوتی مردم میهنمان نسبت به آن سوابق چرکین خود زیادی حساب کرده است.

تا دو هفته دیگر رأی منفی خُرد کننده مردم ایران به این دو نامزد پست ریاست جمهوری، و مردم تهران بویژه به دومی،  هم آنها را از خواب ابلهانه خودشان بیدار خواهد کرد و هم ضربه شکستِ ناک اوت کننده این دو  پروکسی نمادین رهبری نظام در این انتخابات، در حکم رأی منفی اکثریت عظیم مردم به کلیت رژیمی است که این گونه جانیان را در دامن خود نه تنها پرورانده و حفظ کرده بلکه با جسارتی توهین آمیز به مردم میهن ما بخود اجازه داده است تا با نامزد کردن آنها، از مردم برای آنها و برای رژیم سند امضاء شده صلاحیت و برائت از آدمشکی بگیرد.

فقط عدم مشارکت کافی و حداکثری اقشار میانه و آگاه جامعه است که میتواند از فشار خُرد کننده شکست این دو نامزد و پشتبانان آنها در حاکمیت بکاهد و از این روست که فکر میکنم اگر رژیم سناریوی کودتای انتخاباتی ۸۸، علیه موسوی و کروبی را این بار علیه روحانی تکرار نکند، همه تلاش تقلباتی و امکانات مهندسی خود را بکار خواهد برد تا حد اقل آرای این دو فرد بی آبرو را چند برابر آنچه هست در برابر دکتر روحانی نشان دهد تا از ضربه شکست خود بکاهد زیرا که امیدی به پیروزی آنها ندارد و شکست آنها را هم اکنون مفروض گرفته است.

اما این امداد غیبی تا اینجا هنوز تکمیل نیست، بلکه نسبت خُرد کننده آرای دکتر روحانی به این دو رقیبان بدنامش، که بهر ترتیب و از هر زاویه بنگریم، در چهار چوب نظام موجود حاکم، به نماد و مظهر اعتراض و مطالبات حد اقلی مردم تبدیل شده است، میتواند شکست این دو پروکسی حاکمیت را به خُرد شدن گفتمان استبدادی چیره بر نظام، که خامنه ایی و در پشت سر آن نیروهای پادگانی هستند تبدیل کند.

شکست رقیبان روحانی در این انتخابات قطعی است ولی این را بعنوان پیروزی کامل گرفتن اشتباده محض است. مهم اینست که این شکست، به شکست تاریخی نظام تبدیل شود زیرا که ۹۰% آرای روحانی، آرای عدم صلاحیت مردم به این نظام است.

و سخنی با آنانکه از مواضع ظاهراً انتقادی از رژیم، با ادبیات ترقیخواهانه و دموکراسی نمایانه در تخریب روحانی میکوشند، میگویم دوستان! زحمت کشیده و نگاهی کوتاه به سایتها و رسانه های سپاه و بسیج و .. ،بزنید تا بدانید با چه جریاناتی همسنگر و همبستر شده ائید؟

 

No Comments