عربستان سعودی آموزش ژیمناستیک دختران را آزاد میکند

Share Button

گزارشی از رویترز راجع به تغیراتی در نظام آموشی عربستان بسود گشایش فضای آموزشی و فرهنگی بود که ترجمه و در زیر درج کردم. بدیحه نویسی ام گُل کرد یک داستان فکاهی بر آن نوشتم که اگر لوس و بی مزده هم باشد بیان واقعی تقسیم قدرت در مملکت ماست. سید علی خامنه ایی بعنوان مالک الرقاب مملکت با هیچ انکاری رئیس جمهور و برخورد نخوت آمیز با او ، شیخ حسن روحانی را تحقیر نمیکند بلکه ملت ایران را که اورا برگزیده اند تحقیر میکند. با باز نویسی یک بیت شعر:

این  کهنه فرش رنگ رفته کرمان از آنِ من

آن فرش سر بفلک کشیده کیهان از آنِ تو

FILE PHOTO - Saudi elementary students sit for an exam in Jeddah June 13, 2007. REUTERS/Susan Baaghil

 محصلین مدارس ابتدایی در یک مدرسه در جده در حال انجام امتحان

روئیترز

Tue Jul 11, 2017

وزارت آموزش دولت پادشاهی عربستان، امروز سه شنبه اعلام کرد که برنامه  آموزش  ژیمناستیک دختران را که از مدتها قبل انتظارش میرفت را برای سال آینده تحصیلی،  در برخی آموشگاهها راه اندازی میکند.

آموزش ورزشهای بدنی و ژیمناستیک در عربستان، تا کنون موضوعی بحث برانگیز بوده است زیرا که نیروهای محافظه کار در آنکشور به آن بصورت بی حیائی مینگرند که نباید بدان اجازه داده شود. البته به همه اموزشگاهها اجازه راه اندازی این برنامه داده نمیشود بلکه فقط آموشگاهای دولتی  و برخی آموزشکاههای خصوصی اجازه خواهند داشت تا انرا در برنامه درسی خود بگنجانند.

عربستان سعودی طرفدار قرائتِ نوع سختگریانه ای از اسلام و رعایت سنت های قبیله ایی است که مطابق آن، زنان نیازمند سرپرستی مرد در زندگی خود  تا حد اطاعت در نحوه نسبت پوشش خود هستند. در این کشور زنان اجازه رانندگی ندارند.

با این وجود  اخیراً دولت، اصلاحاتی تدریجی را آغاز کرده است تا فرصتهای جدیدی برای زنان ایجاد کند که وارد بازار کار شوند.

شورای مشورتی دولتی در سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت که ورزش دختران را در مواد درسی بگنجاند ولی این تصمیم هرگز بمرحله اجرا گذارده نشد زیرا، رهبران دینی آنرا رد کردند و آنرا غربگرایانه نامیدند.

تا اینکه در آغاز این سال، شورای مشورتی دولتی مجوز رشته ژیمناستیک زنان را صادر کرد که قبل از این، برقراری و اجرای آن به دست انداز افتاده بود.

عربستان سعودی با مسئله چاقی شهروندانش روبروست که به اهرم فشاری روی نظام تبدیل گردیده تا به  ورزش و فعالیت های تفریحی مردم میدان بیشتری بدهد.

پایان گزارش روئیترز.

……………………………………………………………………………..

کامنت من یا خوابنامه من:

در پایان ترجمه این گزارش روئیترز که متعاقب ساعتها نشستن در برابر مونیتور این جعبه جادو بود، تهمتن خواب پلکهایم را با فشاری مقاومت ناپذیر پائین میکشیدند، تلوتلو خوران رفته خود را روی کاناپه انداختم و چنان به خواب رفتم که تو گوئی ساعتها است تهمن خواب بر من چیره گشته است.

خواب سنگین و شیرین نیمروزی ام به کابوس کشیده شد. خود را در  مکه معظمه یا مدینه منوره دیدیم. چون بدلیل عدم استطاعت مالی هرگز تا کنون واجب الحج نشده ام تا به مکه معظمه یا مدینه منوره مشرف شوم تا بدانم آنشهر که در ان سرگشته پرسه میزدم، مکه بود یا مدینه که در خواب میدیدم.

در خواب دیدم که نقاره زنها، نقاره های گَرد و خاک گرفته از ایام را بیرون آورده بر سر هر کوی برزن مینوازند و جارچیان هم روی پشت بامها رفته جار میزنند که حضرت قُدسی مرتبت مَلَک الملوک ، خادمین حرمین شریفین، سلظان جوانبخت؛ محمد ابن سلمان الابن السعود الفیصل، مقرر فرمودند تا نظامات مملکتی که تا کنون در دوران پدر و خاندان الفصیل مستقیماً از سوی بیت سلطانی رتق و فتق میگردیده است در آینده بر حسب اراده مَلَک المُلوگی ایشان، از این ببعد بصورت صدارت العظمایی اداره  گردد تا به رعایای حضرت عظمی و قُدسی مرتبتش فرصت داده شود صدرالاعظم را خودشان برگزینند و باشد تا از این راه بستری برای مشارکت و احساس مسئولیت بیشتر رعایای آن حضرت در سرنوشت مملکت فراهم گردد.

در عالم خواب یا کابوس، خود را در بیت ملوکانه میدیدم که در آن زمزمه بود که حضرت سلطان اراده فرموده اند تا بخشی از اداره امور مملکت را به این صدر اعظم انتخابی واگذار کنند تا هم دنیا به عُلو تبع سیاسی خادمین حرمین شریفین واقف شود و هم از استعداهای جامعه برای امورات سُفلی و المرتبة ی دیوانی، که اداره آنها در شئونات مقام قُدسی مرتبت ملک الملوک نیست، خدمتکاری امین برگزیده شود. در همان روز به همه خدمه دربار اعلام گردید تا کسانی که خود را شایسته میدانند به کارپرداز بیت خود را معرفی و برای پست صدراعظمی نام نویسی کنند.

از میان آنها که هوای صدراعظم شدن در کله اشان افتاده بود یکی هم باغبان کاخ حضرت اشرف بنام  ابو عبید ابن الخانع بود که دید بسیاری از او کهتران برای آن سمت نام نوشته اند و از این روی او هم  به وسوسه صدراعظمی افتاد، با عجله نام  خود را نوشت و از خوش شانسی هم از قرعه بیرون آمد.

در شهر ولوله افتاد که مملکت جمهور شد! و من در خواب از هراس بخود میلرزیدم. سلطان را دیدم که ابو عبید ابن الخانع را فراخوانده و به او تبریک  میگوید و برایش آرزوی توفیق دارد.  ابو عبید با حالی شرمگینانه بعرض ملک میرساند که از روی احساس خدمتگذاری بوده که نام نوشته و نه از روی شهوت جاحطلبی! سلطان، دستی نوازشگرانه و پر ملاطفت بر پشت او میزند و میگوید اما مسئولیت تو در این پست جدید از همین مسئولیت باغبانی که داری بیشتر نیست.

جارچیان بر مناره ها رفتند و نقاره زنان به نقاره زنی پرداختن که ابو عبید صدر اعظم شد. و ملک الملوک خادمین حرمین شریفین طی فرمانی وظیفه تمام لوله کشی فاضل آبها، امورات برق و چراغانی، نظافت تمام بلدیه ها، اداره امور دارالمجانین، پرداخت هزینه قشون و اماکن دینی و پرداخت مقرری دیگر مواجب بگیران را، به صدراعظم واگذار کردند تا از محل مالیات، خراج و عوارض از رعایا و فروش جنگلها، معادن و مراتع و کانهای معدنی مملکت ان مخارج دولتی را پرداخت کنند.

در شهر میدویدم فریاد میزدم! آی مردم! به چاه نیافتید، در آمد مملکت به خزانه سلطان و هزینه مملکت بعهده ابو عبید گذاشته شده. از فردا باید خودتان فاضل آب را پاک کنید، دیوانگان را خود زنجیر کنید و رفُت و روب خیایانهای شهر را هم خود انجام دهید، و برق  آب را هم خود تهیه کنید و..  .

بگذارید خود سلطان همه کاره باشد تا این مسئولیتها هم بگردن او باشد! هرچه فریاد میزدم فایده ای نداشت. ملت شنگول بودند که بجای ملک الملوک صدراعظم دار شده اند.

در همین اثنا صدراعظم سوار بر یک پراید مشکی عازم کاخ صدر اعظمی بود که ناگهان بر سرچهاراهی با یک فِرراری آخرین مدل تصادف کرد! صدر اعظم شیشه را پائین کشید بر سر راننده فِراری فریاد زد: «احمق میدانی با کی تصادف کرده ایی؟» و راننده فراری بالبخندی پاسخ داد:« نه! یابو میدانی تو با کی تصادف کرده ایی؟» صدر اعظم بتندی جواب داد نه! هرکه میخواهی باش من صدر اعظم مملکت هستم!» راننده فراری خندید و گفت: « من سرچماقدار بیت ملک الملوک هستم!» صدر اعظم از ترس بخود لرزید و…. .

عرق کرده از خواب پریدم در حالیکه کابوس برطرف نشده بود و  مردم هنوز بعنوان مرتجع مرا هو میکردند!

پایان کابوس نامه . امروز نیویرک تایمز هم گزارش راه اندازی ورزش دختران در عربستان را مفصل تر از روئیتر درج کرده است که آنرا ذیلاً کپی میکنم.

    The New york Times

 
A basketball drill at a private club in Jidda, Saudi Arabia, in 2014. Physical education classes will soon be offered to girls in public schools. CreditHasan
Jamali/Associated Press

The New York Times

BEIRUT, Lebanon — Does Islam allow girls to play tag? What about soccer?

Such questions have suddenly become points of public policy in Saudi Arabia as public schools in the ultraconservative kingdom prepare, for the first time in their history, to offer physical education for girls.

The Saudi education ministry said on Tuesday that P.E. for girls would start with the coming academic year, marking a slight loosening of the rules in a country that has long had one of the world’s most restrictive environments for women.

The announcement did not detail what activities would be offered, but said they would be introduced gradually and “in accordance with the rules of sharia,” or Islamic law.

Because of the kingdom’s desert traditions and strict interpretation of Islam, women in Saudi Arabia must cover their hair and bodies in public, and are barred from driving and from traveling abroad and undergoing some medical treatments without the permission of a male guardian — usually a father, husband or even a son.

That means no driver’s education for female students.

Those strictures have also applied to women’s sports, which conservatives have opposed for a number of reasons. Some oppose sportswear for women, fearing they will get used to wearing it and lose their modesty. Others have argued that sports go against women’s “nature” or cause them to develop muscles that make them look like men.

“The whole thing is about the idea of protecting a woman’s femininity,” said Hatoon al-Fassi, a Saudi academic who studies women’s history. She and other women’s rights campaigners praised the decision for offering new possibilities to the kingdom’s girls.

“This decision is important, especially for public schools,” Ms. Fassi said. “It is essential that girls around the kingdom have the opportunity to build their bodies, to care for their bodies and to respect their bodies.”

The progress toward P.E. for girls has been slow in a country where the opening of the first girls’ schools a half century ago spurred protests.

Schools remain segregated by gender. Recent decades have seen a boom in university attendance as all-female faculties have popped up across the kingdom.

Saudi Arabia first formally allowed sports for girls in private schools four years ago, although girls whose families permitted it have worked out and played sports in private settings.

In 2012, the kingdom included two female athletes in its delegation to the Olympic Games in London after the International Olympic Committee suggested the country could be barred from participating if it sent only men. In 2016, it sent four women to Rio de Janeiro, and a princess, Reema bint Bandar al-Saud, was named a vice president of the General Sports Authority, giving sportswomen a high-profile advocate.

The education ministry said the decision to offer gym for girls was part of Saudi Vision 2030, a plan for the kingdom’s future laid out last year by Crown Prince Mohammed bin Salman.

The plan, which aims to diversify the Saudi economy and make life in the kingdom more enjoyable for citizens, calls for getting 40 percent of Saudis to exercise at least once per week. The current figure, the plan says, is 13 percent.

But the kingdom still faces challenges in establishing physical education classes across its large network of public schools. Saudi universities do not train female gym teachers, and most girls’ schools lack sports facilities.

“It is very hard because you are starting something from scratch,” Ms. Fassi said.

No Comments