سلطان رجب در دام تله خود!

Share Button

حزب توسعه و عدالت برای اینکه همه مدالهای سرکوب کودتای ۱۵ ژولای سال گذشته را به سیه خود نصب کند، با این پوستر ها که دیگر برای جمع شدن آنها دیر است، ارتش را در مجموعش  تحقیر کرده است در حالیکه بنوشته اکثر تحلیلگران حریت، اگر ارتش کودتا را سرکوب نمیکرد؛ نیروهای لباس شخصی حزب توسعه و عدالت که گوئی از مدتها پیش برای چنین اتفاقی آماده شده بودند تا بمیدان آمده قهرمانی کنند، کاری علیه کودتا گران نمیتوانستند انجام دهند و کودتا موفق میشد.

تحلیلگران حریت مینویسند که این؛ در درجه اول ارتش و سپس نیروهای سکولار بودند که کودتا را در هم شکستند.

اردوغان و حزبش تدارک وسیعی دیده بودند تا از فرصت سالگرد این کودتای شکست خورده، برای تهاجم هرچه بیشتر و شاید نهایی، به آن ارگانهای که هنوز دستشان بدان نرسیده بود مانند خود ارتش، و احتمالاً قلع و قمع این چند حزب اپوزیسیون استفاده کنند.

ولی آن راهپیمایی که موجب فروریزی دیوار ترس شد، دیگر سکوت را در ترکیه درهم شکسته و قدرت تعرض را از اردوغان و حزبش بطور مطلق گرفته است. حال در سنگر کنونی او چگونه از خود و اتهاماتی که بر او وارد است از جمله آگاهی قبلی اش از کودتا و سکوت عامدانه در باره آن به قصد بهره برداری و سرکوب مخالفین، دفاع خواهد کرد، در روزهای آینده روشن خواهد شد. ولی یک چیز بسیار مسلم است و آن  اینست که او غافلگیر شده است و من فکر نمیکنم او حزبش بتوانند بالانس و تعادل خود را حفظ کنند و باید منتظر اشتباهات جدیدتری از ناحیه آنها بود زیرا آنچه که بنظر محسوس میرسد اینستکه، آنها ارزیابی درستی از وضعیتی که پیش آمده است ندارند.

بجای پوستری که سربازان را خفت زده نشان میدهد،شما میبایستی، پوستری از سربازان قهرمانی مانند عمر حالیسدمیر میساختید که او ژنرالِ فتح الائیستی تروریست را با یک گلوله از پای درآورد.

بجای پوستر سازی از یک سرباز تسلیم شده، شما بایستی پوستر ی میساختید که نشان دهد چگونه شما در دام فریب گولنیست FETÖ افتادید.

بجای ساختن پوستری از یک سرباز تسلیم شده گریان، شما بایستی یک پوستر از سربازنی میکشیدید که زندگی آنانراباندگولنیست با نمایش صحنه ارگنکن و بالیوز* نابود کرد.

پوستری از آن اعضای پارلمان بسازید که آنها چنان به پنسیلوانیا شهری که اقامت گاه فتح الله گولن است مسافرت میکردند که گوئی به زیارت سرزمین مقدس میروند.

بجای اینکه پوستری از اعضای گولنیست در یونیفورم نظامی بکشید، ، از تعداد و نحوه  نفوذ گولنیسم به درون ارتش میکشیدید که چگونه آنها توانستند بدرون نیروهای مسلح ترکیه نفوذ کنند.

بجای اینکه پوستیری از سربازان بیگناهی که خبرب از جائی نداشتند و نمیدانست چی به چی است، پوستری از آنهائی میکشیدید که همه چیز را میدانستد و لی با این وجود کاری برای ممانعت از آن نکردند.**

 

Bildresultat för 15 july coup turkey poster

پیراهن شخصیهای اردوغان و سربازانِ شکست یا فریب خورده

*

 از جزئیات ماجرای ارگنکن و بالیوز اطلاعی ندارم جز اینکه میدانم آنها دو مورد کودتا بودند که کشف شدند و سران آن که از بلند پایگان ارتش بودند به دادگاه کشانده شده و به حبس های طویل المدت محکوم شدند و این در زمانی بود که فتح الله گولن با اردوغان همچنان یار و غار بودند. ولی پس جدائی فتح الله گولن از اردوغان و  مهاجرت خود خواسته اش به آمریکا، حدود ۲ سال قبل معلوم شد که همه آن دو کودتا صحنه پرادازی شده و و توطئه دارو دسته فتح الله گولن بوده اند و آن امیران ارتش همه اعاده حیثیت شدند.

**

اینجور که بسیاری از تحرلیلگران و فعالین سیاسی ترکیه به تلویح میگویند، اردوغان و اطرافیانش از ماجرای کودتا اطلاع داشته اند و بعمد به آن اجازه اجراء شدن داده اند تا به بهانه آن، دیگر مخالفین را هم قلع و قمع کنند. عملاً همین کاری که شروع شده بود. تصفیه و دستگیری وسیع، برقرار وضعیت اضطراری، اختیارت فوق العاده برای رئیس جمهور، قراردادن دستگاه قضایی و مجلس در ذیل قدرت رئیس جمهور و  اِعمال محدود شدید برای رسانه ها و احزااب و سازمانهایِ غیر.

ولی همچنان که در بالا نوشتم، حالا با ریختن دیوار ترس در ترکیه همه این کارتها ها به کارتهای باخت تبدیل شده اند و از طرف مخالفین برای به پرسش کشیدن خود اردوغان مورد استفاده قرار خواهند گرفت. او که تاج سلطانی  را دست یافته و  احیای نو اتومان ترک و امپراتوری خود را مفروض میگرفت، دیگر در هوای روحی این نیست تا به این پرسشها که وسیعاً در جامعه مطرح است پاسخ دهد و از خود دفاع کند.

سخن آخر اینکه، پخش آن پوسترهای تحقیر آمیز از ارتش بطور قاطع تکلیف آنرا در قرار گرفتن درکنار اپوزیسیون تعین کرده است ولو اینکه علناً به صحنه نیاید.

نکته دیگر اینکه جنگ فتح الله گولن با اردوغان جنگ دو دایناسور قدرت طلب دینی است که در آن: زهر طرف که شود کشته سود مردم ترکیه و منطقه است.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

The Gaurdian

14/07/2017

As the president and his Justice and Development (AK) party consolidate their power, there are few indications that the rifts will heal.

……………………………………………………………………………….

New York Times

Inside Erdogan’s Prisons

There are so many writers, journalists and other professionals in Turkish prisons that 38,000 inmates convicted of fraud, rape, theft, looting and extortion were released before finishing their sentences to
make room.

Inmates have no privacy, not even access to a private toilet. Surveillance cameras zoom in on the cell door, window and beds; inmates are watched even as they sleep. Covering cell windows with newspaper or putting up a curtain is forbidden.

……………………………………………………

Hurriyet

Turkey’s detention of human rights activists aims to create intimidation, Amnesty International says

AFP photo

AFP photo

The detention of 10 human rights defenders on July 5 in Turkey is a general message of intimidation given by the government to human rights organizations, Amnesty International’s Turkey researcher Andrew Gardner told Deutsche Welle (DW) Turkish in an interview on July 13.

………………………………………………..

Hurriyet

16/16/2017

Turkey must stick to democratic values to join EU, says Juncker

………………………….

No Comments