قلیچ اغلو میگوید برای اعتراضات خیابانی بیشتر آماده است

Share Button

قلیچ اوغلوافزود: ـ من انگ تروریست بخود از سوی آنها را نمیپذیرم، در واقع من بدان میخندم. آنها حریف اینکه من یک روح آزاد منش دارم نمیشوند. اگر کسانی از یک فرهنگ غیر دموکراتیک آمده اند، پس آنها میتوانند راهپیمایی مرا هم، راهپیمایی تروریستی بنامند! »

قلیچ اغلو میگوید برای اعتراضات خیابانی بیشتر آماده است

DHA photo

رهبر جزب جمهوریخواه مردم (CHP)، کمال قلیچ داراغلو امروز ۱۷ ژولای گفت آماده است تا اعتراضات خیابانی بیشتری را به دنبال راهپیمایی اش از آنکارا به استانبول انجام دهد. قلیچ اوغلو گفت رجب طیب اردوغان راهپیمائی او از آنکارا به استانبول را، راهپیمایی تروریستی نامید.»  

قلیچ اوغلو در مصاحبه ایی با نشریه تایمز گفت:” من نمیترسم. در این مملکت، دموکراسی با اشکال جدی روبروست[و] فردی لازم است تا در برابر  این چالش بایستد، هدف اصلی ما اینست تا اردوغان را از کاخش بیرون کنیم. ما در این هدف مصمیم.”

دو روز پیش از بیانیه امروز قلیچ اغلو؛ ترکیه نخستین سالگرد تلاش کودتای ۱۵ ژولای را با شرکت میلیونها نفر، عمدتاً از پیروان اردوغان را، در سراسر کشور برگزار کرد.

اردوغان پیوسته برگزاری راهپیمایی عدالت توسط رهبر حزب جمهویخواه مردم را حمایت از سازمان تروریستی فتح الله ایست (منتسب به فتح الله گولن. ح ت) که متهم به اجرای کودتا میباشد، متهم نموده است.

کلیچ اوغلو گفت:” ما مخالف تلاش کودتای ۱۵ ژولای هستیم. ما مردم را فرا میخوانیم تا برای دموکراسی مبارزه کنند. بعداز آن کودتا، یک ۱۵ ژولای کاخ ـ ی (ریاست جمهوری) هم وجود دارد که کاخ از آن کودتا بهره برداری کرد تا ۵ روز پس از آن حالت فوق العاده اعلام کند. ما این را کودتای کاخ ـ ی  مینامیم.

او افزود:”من انگ تروریست بخود از سوی آنها را نمیپذیرم، در واقع من بدان میخندم. آنها حریف اینکه من یک روح آزاد منش دارم نمیشوند. اگر کسانی از یک فرهنگ غیر دموکراتیک آمده اند، پس آنها میتوانند راهپیمایی مرا هم، راهپیمایی تروریستی بنامند!

 

کامنت من: انتظار این موضعگیری از قلیچ اوغلو میرفت و بسیار مهم بود تا رهبر اپوزیسیون از لشگر کشی نمایشی دیروز اردوغان و حزبش برای مرعوب سازی مخالفین جا نخورند و از خود لیدرشیپ(اتوریته رهبری) و جسارتِ وقت شناسانه نشان دهد.

با ایستادگی قلیچ اغلو که امروز دیگر نه(فقط) رهبر حزب جمهوریخواه مردم بلکه رهبر بیشترین و پیشتازترین بخش مردم ترکیه است، فرسایش نیروی اردوغان و افزایش نیروی جنبشی مخالف آن بسرعت شتاب خواهد گرفت.

همین امروز، تعداد زیاد دیگری در ترکیه بازداشت شدند که در بین آنها تعداد زیادی بازرگان و زنان خانه دار نیز وجود دارند. 

پیش بینی من اینست که بحران سیاسی ترکیه دیر و زود بدورن حزب اردوغان کشانده خواهد شد و اردوغان در انجا هم هزاران تروریستی که یا استاد دانشگاه یا بازرگان و یا کارمند بانک و.. ، هستند را یافته و تصویه میکند یا تحویل دستگاه قضائی خودش میدهد. کلاف بحران ترکیه بتدریج باز خواهد شد و دامه خواهد گرفت.

اگر اردوغان بکمک نیروهای حزب خودش کنار نرود این احتمال که بحران ترکیه به خشونت کشیده شود، بنظر من بسیار است.

 

Kılıçdaroğlu says CHP ready for more street protests

The Republican People’s Party (CHP) is prepared to carry out more street protests following the 25-day justice march, said its chairman Kemal Kılıçdaroğlu on July 17. Kılıçdaroğlu also rejected President Recep Tayyip Erdoğan calling his walk from Ankarato Istanbul a “terrorist march.”

“I am not afraid. There is a serious lack of democracy in this country [and] someone needs to take a stand against it. Our main goal now is to drag Erdoğan down from his palace. We are determined to do this,” Kılıçdaroğlu said in an interview with The Times.

Kılıçdaroğlu began his justice march on June 15 from Ankara to Istanbul in protest of the arrest of the prominent CHP MP Enis Berberoğlu on charges of espionage. Accompanied by thousands of people, Kılıçdaroğlu concluded his march on July 9 in a massive rally in Istanbul with the participation of around one million people. Kılıçdaroğlu had vowed that their protests would continue in his address during the rally.

Two days before Kılıçdaroğlu’s statements, Turkey marked the first anniversary of the July 15 coup attempt, commemorated by millions of people across Turkey mainly under the domain of President Erdoğan and his Justice and Development Party (AKP).

Erdoğan has frequently accused the CHP leader of carrying out his justice march in support of the Fethullahist Terror Organization (FETÖ) who is blamed for the coup.

“We are against the July 15 coup attempt. We call it the people’s fight for democracy. And then there’s the palace’s July 15. The palace took advantage of the coup attempt and five days later announced the state of emergency. We call this the palace’s coup,” Kılıçdaroğlu said.

“I don’t accept the label ‘terrorist,’ in fact I laugh at it. They can’t cope with the fact that I have a free spirit. If someone comes from a culture that isn’t democratic, then they can call my march a ‘terrorist march,’” he added.

July/17/2017

No Comments