افشاگری حمید بقایی بعد از آزادی از زندان

Share Button

حمید بقایی معاون احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش، پس از آزادی از زندان به افشاگری آنچه در زندان و دستگاه قضائی میگذرد دست میزند. هرچند سخنهای افشاگرانه او هیچ نکته تازه ایی ندارد که قبلاً گفته نشده باشد ولی اینکه کسی با جایگاه او به افشاگری دست میزند از دو جهت حائز اهیمت است. نخست آن اینست که کسی با سابقه بالای دولتی و خدمت در وزارت اطلاعات به افشاگری میپردازد و اهمیت دوم این افشاگری در اینست که نشان میدهد کلاف تضاهای بنیادی و فلج کننده در ساختار قدرت سیاسی در ایران، تضادهایی آشتی ناپذیر،حذف و محو کننده و رقیب کُشی در این نظام پایان ندارد.

در یک کلام تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ جنگ قدرت با استفاده از تمام جنگ افزارهای روانی، دروغ،  اتهام زنی و ضد اتهام زنی، پرونده سازی و پرونده سوزی، توطئه و ضد توطئه بوده، هست و خواهد بود. جنگی که هرگز پایانی ندارد و هرگز فرصت آرامش و توسعه را به این مملکت نخواهد داد.

تکثیر و انعکاس سخنان معاون سابق احمدی نژاد اگر در افشای چهره پنهان رژیم نکته جدیدی در خود ندارد، بلحاظ نشان دادن ستیز مداوم در ساختار قدرت  و در نظام  حائز اهیمت زیاد است و بالطبع یک وظیفه سیاسی ملی.

….

No Comments