ترامپ فقط خواست مردم ایران را بیان کرد

Share Button

در برابر سخنان ترامپ، شیخ حسن روحانی در کسوت دولتمرد صاحب تصمیم در ایران ظاهر شد، جایگاهی که او ابداً ندارد زیرا که او جز دولت بی اقتدار و تابلو نظام نیست، او گفت که مردم ایران چنین چنان. این ریاکاری شیخ حسن امر تازه ای نیست او اگر ذره ایی با مردم ایران صادق بود باید بنمایندگی از طرف رژیم و شخص خامنه ایی به این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پاسخ میداد و در چنان پاسخی، هر یاوه ایی که میخواست میتوانست ببافد و هر موضعی که میخواست میتوانست بگیرد ولی او حق ندارد در برابر آن بیانات مستدل، منطقی و منطبق با منافع ملی ما و حفظ صلح، جبهه گیری مخالفت آمیز کند و این جبهه گیری را هم بحساب مردم ایران بگذارد.

دونالد ترامپ در سخنرانی دیروز خود سیاست های ماجراجویانه، بی ثبات کننده و تروریستی رژیم حاکم بر میهن ما را مورد حمله و انتقاد قرار داد. او ضمن تعریف از مردم میهنمان و ستایش تاریخ تمدن ما، استبدادی را که دارو دسته خامنه ایی و باندهای نظامی سپاه بنام اسلام بر مردم و میهنمان برقرار کرده اند را مورد انتقاد قرار داد.

در واکنش به انتقادات ترامپ، شیخ حسن روحانی آدمک از فیلتر گذشته هیئت حاکمه و در رأس آن خامنه ایی، با ادبیات و آهنگی آخوندمنشانه، به روال همیشه در موارد مشابه، چنان وانمود کرد و پاسخ داد که گوئی دونالد ترامپ ملت ایران را تهدید نموده یا مورد انتقاد قرار داده است. درحالیکه ترامپ در انتقادات خود، در همان نقطه ای ایستاده بود که عمده ترین بخش جامعه ما و پیشرو ترین اقشار اجتماعی آن در برابر رژیم ایستاده اند.

ترامپ گفت که آمریکا اجازه نمیدهد ایران به سلاح هسته ایی مجهز شود! و این چیزی نیست جز خواست اکثر مردم ایران و خواست اکثریت قاطع بخشهای بیدار جامعه ایران.

ترامپ گفت که رژیم حاکم بر ایران، منابع ملی مارا صرف کمک به رژیم خونریز و ضد مردمی بشار اسد و تروریسم دولتی او میکند و این نیز چیزی جز خواست مردم میهن ما نیست.

او در این سخنرانی گفت که رژیم حاکم بر ایران نباید به بحرین و امارت و یمن تروریست و وسایل تروریستی صادر کند و منابع مالی میهنمان را صرف ویرانگری و خصومت آفرینی کند و اینهم جز خواست مردم میهن ما نیست.

ترامپ گفت که رژیم اسلامی ایران(البته گویا او نمیداند که این رژیم اسلامی هم نیست) نباید فرقه گرایی و تنش مذهبی در عراق بیافریند و این نیز خواست مردم میهن ما میباشد.

ترامپ گفت ایران نباید به ساخت موشکهای بالستیک (میان برد و دور برد) دست بپردازد و نظامیگری را در منطقه تقویت کرده و تنش آفرینی کند و این نیز بیش از هرچیز خواست مردم میهن ماست. ترامپ گفت رژیم ایران نباید با تجهیز نظامی و مالی حزب الله لبنان به تنش در لبنان و منطقه با تقویت بازوی تروریستی خود در آنکشور کمک کند و این هم خواست مردم ایران بوده و هست.

ترامپ گفت ایران نباید با کمک به تروریستهای حوثی یمن، منطقه را به آشوب بکشد و تتش آفرینی کند و اینهم خواست ملت ایران است.

همه آنچه که ترامپ گفت و بسیار بیش از آنچه او وقت نکرد تا بگوید، تماماً در همان راستائی قرار دارند که خواستهای مردم میهن  ما هستند و خواهند بود.

ترامپ در این سخنرانی خود قبل از اینکه زبان جامعه جهانی و مردم آمریکا و حکومت آمریکا باشد، در  نقش سخنگوی مردم ایران و وکیل مدافع راستین آنها ظاهر شد. ترامپ در این سخنرانی حتی کلمه ایی که با منافع ملی و میهن ما مغایرت داشته و علیه مردم  ایران باشد بر زبان نراند.

در برابر سخنان ترامپ؛ شیخ حسن روحانی در کسوت دولتمرد صاحب تصمیم در ایران ظاهر شد، جایگاهی که او ابداً ندارد زیرا که او جز تابلوی دولت بی اقتدار و تابلوی گمراه کننده نظام نیست، او گفت که مردم ایران چنین چنان… . این ریاکاری شیخ حسن امر تازه ای نیست او اگر ذره ایی با مردم ایران صادق بود باید بنمایندگی از طرف رژیم و شخص خامنه ایی به این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا پاسخ میداد و در چنان پاسخی، هر یاوه ایی که میخواست میتوانست ببافد و هر موضعی که میخواست میتوانست بگیرد ولی او حق ندارد در برابر آن بیانات مستدل، منطقی و منطبق با منافع ملی ما و حفظ صلح در منطقه و دنیا، جبهه گیری مخالفت آمیز کند و این جبهه گیری را هم بحساب مردم ایران بگذارد.

من بعنوان یک ایرانی که میهنش را عاشقانه دوست دارد، ذره ای تباین بین حرفهای رئیس جمهور آمریکا و منافع ملی امان نمیبینم. امید که دیگران هم که زبانی برای گفتن و قلمی برای نوشتن دارند قدری جسارت اخلاقی بخرج داده و احساس مسئولیت ملی کرده و بگویند:  کجای حرفهای ترامپ با منافع ملی و مردم ما مغایرت داشت؟

 

No Comments