نقشه ترور نخست وزیر لبنان توسط عوامل ایران خنثی شد

Share Button

رژیم حاکم بر میهن ما به رهبری  سید علی خامنه ایی و مدیرت عملیاتی سپاه، در تمام منطقه بشمول لبنان چتر ترور خود را گسترانده است ولی هزینه این تروریسم پراکنی ماجراجویانه و بی سرانجامِ رژیم، از کیسه مردم عادی میهنمان پرداخت میبشود، چه بصورت اِعمال تحریمهای جهانی علیه کشور، چه به صورت بی آبرو شدن مملکت و ملت بخاطر تروریسم آفرینی رژیم.

W460

سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان

هزینه تروریسم رژیم بحساب ملت ایران گذارده میشود

برابر رسانه های منطقه و لبنان، نقشه ترور سعد حریری نخست وزیر سنُی مذهب  لبنان، از نیروهای عمده بلوک ۱۴ مارس که در برابر بلوک شیعی/ ایرانی ۸ مارس منتسب به حزب الله لبنان قرار دارد؛ خنثی شد ولی بخاطر این توطعه تروریستی علیه جان نخست وزیر لبنان، او مجبور شد از سمت نخست وزیری استعفاء دهد  و به عربستان برود.

پدر سعد حریری، رفیق حریری نخست وزیر لبنان در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵، ۱۲ سال پیش توسط عوامل حزب الله لبنانبه دستور رژیم ایران ترور شد که در جریان ترور او بیش از ۲۲ تن دیگر هم بشمول عابرین پیاده جان خود را از دست دادند.

دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری برای ۵ تن از اعضای حزب الله لبنان بخاطر مشارکت در این عمل تروریستی حکم جلب صادر کرده است ولی بعلت نفوذ حزب الله در لبنان تحویل این تروریستها به دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری همچنان بلا اثر باقی مانده است. گفته میشود که این تروریستها در ایران ساکن شده اند.

Hariri.jpg

رفیق حریری نخست وزیر ترور شده توسط حزب الله لبنان

سعد حریری فرزند رفیق حریری نخست رزیر مستعفی لبنان در توضیح دلیل استعفای خود، توطعه ترور خویش را ذکر کرده است. او نمیخواهد به سرنوشت پدرش دُوچار شود.

رژیم حاکم بر میهن ما به رهبری  سید علی خامنه ایی و مدیرت عملیاتی سپاه، در تمام منطقه بشمول لبنان چتر ترور خود را گسترانده است ولی هزینه این تروریسم پراکنی ماجراجویانه و بی سرانجامِ رژیم، از کیسه مردم عادی میهنمان پرداخت میبشود، چه بصورت اِعمال تحریمهای جهانی علیه کشور، چه به صورت بی آبرو شدن مملکت و ملت بخاطر تروریسم آفرینی رژیم.

تا هنگامیکه رزیم حاکم بر میهنمان با استفاده از منابع ملی و مالی مملکت تروریسم می آفریند و به آن حتی مباحات میکند، مملکت و ملت هم اجباراً و نا خواسته باید هزینه این ماجراجوئیهای رژیم را بپردازد.

فقط سرنگونی این رژیم یا وادار کردن آن به دست برداشتن از فتنه آفرینیهای تروریستی است که میثواند به ملت و مملکتمان فرصتی برای نفس کشیدن آزاد و همسو شدن با جامعه جهانیِ رو به توسعه را بدهد.

 

No Comments